Archív mesiaca: august 2019

Oznámenie o uložení zásielky_Mgr. Kuchár Milan

Obec Dobrá Voda Obecný úrad, 919 54 Dobrá Voda 121   OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY    V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že je na Obecnom úrade Dobrá Voda uložené „Oznámenie o uložení zásielky“ pre adresáta: Mgr. Kuchár Milan, 919 54 Dobrá Voda  Uvedené oznámenie o uložení zásielky je možné vyzdvihnúť v úradných hodinách v podateľni Obecného úradu v Dobrej Vode, 919 54 Dobrá Voda 121, od 12.08.2019 do ... viac

  Farské oznamy na 19. nedeľu cez rok  

                                     Farské oznamy na 19. nedeľu cez rok                                       12.08.2019  ~ 18.08. 2019 Poriadok a úmysly sv. omší:   Pondelok:      18:00            Brigita a Jozef Gálovičovci, č. 144 Utorok:         18:00             Bruno Pripko, č. 68 Streda:          sv.omša nebude Štvrtok:        18:00            Za veriacich Piatok:          18:00            Mária Pripková, 30.deň pohrebu Sobota:         08:00            Gabriel Benedikovič, manželka Rozália, deti a vnúčatá Nedeľa:         08:00            Na úmysel otca arcibiskupa                     10:00            Za veriacich     V týždni si pripomíname: Pondelok:    ... viac

Zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Dobrá Voda Obecný úrad, 919 54 Dobrá Voda 121 www.obecdobravoda.eu  podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Ďalej len „ Zákon o majetku obcí) z v e r e j ň u j e Zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to nehnuteľnosti, pozemku v katastrálnom území Dobrá Voda, parcela č. 494/161 parcela registra C o výmere 19 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a parcela č. 494/162 parcela registra C o výmere 53 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktoré vznikli odčlenením ... viac