Archív mesiaca: február 2020

Farské oznamy_17.02.- 23.02.2020

Poriadok a úmysly sv. omší:   Pondelok:                sv. omša nebude   Utorok:      17:00     Justín Benedikovič, manželka Anna a sestry   Streda:                     sv. omša nebude   Štvrtok:     17:00      Emília Lukačovičová, manželia a rodičia                              Piatok:      17:00      Ľubomír Ažaltovič   Sobota:     08:00      Ernest Kadlečík, manželka Jozefína a rodičia                               Nedeľa:     09:00      Za veriacich V týždni si pripomíname:         Pondelok: Siedmich svätých zakladateľov Rehole služobníkov  Panny Márie   Piatok: Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi ... viac

Zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Dobrá Voda Obecný úrad, 919 54 Dobrá Voda 121 www.obecdobravoda.eu   podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Ďalej len „ Zákon o majetku obcí)   z v e r e j ň u j e   Zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa     a to nehnuteľnosť, pozemok v katastrálnom území Dobrá Voda, parcela č. 494/94 parcela registra C o výmere 56 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je zapísaná na LV č. 1300, z ktorej vzniknú odčlenením z pôvodného ... viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU BUDOVA – BUBNY, parc. č. 1391/3

  OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU       Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 106/2020 zo dňa 12.02.2020 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov:   1. Predmet verejnej obchodnej súťaže:   Nebytové priestory – budova – bubny,  parc. ... viac

Upozornenie OO PZ Jaslovské Bohunice

OO PZ Jaslovské Bohunice upozorňuje občanov, vzhľadom k tomu, že za zníženej viditeľnosti dochádza k častým dopravným nehodám, ktorých účastníkmi sú chodci a cyklisti, aby občania dodržiavali pravidlá cestnej premávky  s osobitným dôrazom na používanie reflexných prvkov alebo oblečenia reflexných bezpečnostných odevov za zníženej viditeľnosti. (Tento príspevok bude odstránený 29.02.2020 23:59)