Nové voľby do orgánov samosprávy obcí – voľby poslancov OZ

Dňa 14.10.2017 sa v našej obci uskutočnia Nové voľby do orgánov samosprávy obcí. Voliť budeme štyroch poslancov OZ. Kandidátne listiny môžete podať do 20.8.2017 Bc. Jane Dankovej. Podrobnosti upravuje zákon 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Informácie a tlačivá Vám poskytneme na Obecnom úrade v Dobrej Vode. (Tento príspevok bude odstránený 20.08.2017 23:59)

Štatistické zisťovanie o používaní palív v domácnostiach

Štatistický úrad SR sa zapojil do realizácie “Zisťovania o používaní palív v domácnostiach” (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Do zisťovania bola vybraná aj naša obec. Zisťovanie sa uskutoční od 01.07. do 31.08.2017. V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom. Všetky informácie v rámci zisťovania sa nezverejňujú a slúžia výlučne pre ŠÚ SR. (Tento príspevok bude odstránený 31.08.2017 23:59)

4. ročník nohejbalu o putovný pohár starostu obce Dobrá Voda

4. ročník NOHEJBALU o putovný pohár starostu obce Dobrá Voda Dňa: 29.07.2017 (sobota) Kde: multifunkčné ihrisko Čas: 14:00 hod. –   minimálne trojčlenné družstvá –   registrácia do 27.07.2017 –   štartovné 4 €/hráč Prihlášky na tel. čísle 0917/362642, p. Bednárik Tešíme sa na Vašu účasť. (Tento príspevok bude odstránený 29.07.2017 23:59)

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIAROV – Vyhlásenie

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V TRNAVE Oddelenie požiarnej prevencie Rybníková 9, 917 00 Trnava   Podľa rozdeľovníka   Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje linka Trnava ORHZ-TT1-256-004/2017 pplk. Ing. Ľubomíra Filipová 05.06.2017 Vec Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) a v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej ... viac