Oznámenie TAVOS, a.s.

Oznámenie TAVOS, a.s. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., si Vám dovoľuje oznámiť, že od 1.1.2020 prechádza na nový spôsob fakturácie formou fakturácie za opakované dodanie tovarov a služieb. Týmto sa TAVOS, a.s. pripája k ostatným vodárenským spoločnostiam a dodávateľom energíí, ktorí už obdobný spôsob fakturácie pri svojich zákazníkoch uplatňujú. Zákazníkom so štvrťročnou periodicitou fakturácie bude vystavená faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb na základe technického prepočtu za  predchádzajúce obdobie vždy na začiatku kalendárneho štvrťroku . Tieto faktúry budú vystavované v januári (na obdobie január až ... viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU_budova „bývalá obuva“ parc. č. 1391/1

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU   Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode č. 12/2020 zo dňa 21.01.2020 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – budova „bývalá obuva“ parc. č. 1391/1, parcela registra „C“ v ... viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU_ budova pri vstupe parc. č. 1391/10

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU   Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode č. 10/2020 zo dňa 21.01.2020 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – budova pri vstupe,  parc. č. 1391/10, parcela registra „C“ v ... viac

Zámer zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Dobrá Voda Obecný úrad, 919 54 Dobrá Voda 121 www.obecdobravoda.eu  podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Ďalej len „ Zákon o majetku obcí) z v e r e j ň u j e Zámer zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa   prebytočnosť časti nehnuteľného majetku v katastrálnom území Dobrá Voda vedeného na LV č. 1300 a to: a) parcela registra C parc. č. 267/2 druh pozemku záhrada, z ktorej vznikne nová parcela registra C parcela č. 267/6 druh pozemku záhrada vo ... viac

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda_byt č. 5 v 9BJ č. 405

Obec Dobrá Voda 919 54 Dobrá Voda 121   Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda                   Obec Dobrá Voda v zmysle § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda:   Prenájom dvojizbového bytu č. 5, nachádzajúci sa v katastrálnom území Dobrá Voda, v bytovom dome súpisné číslo 405, celková plocha bytu 55 m2, zapísaný v katastri nehnuteľností Správy katastra v Trnave, ktorého výlučným vlastníkom je Obec Dobrá Voda, postaveného na parcele č. 2426/16, zapísaného na ... viac

Oznámenie pre občanov pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti

Oznam je smerovaný všetkým občanom, ktorí v roku 2019 nadobudli respektíve predali nehnuteľný majetok. Dovoľujeme si touto cestou upozorniť občanov, u ktorých došlo k zmene vlastníctva nehnuteľnosti – to znamená, že v roku 2019 nadobudli nehnuteľný majetok  (pozemok, byt, garáž, rodinný dom, rekreačnú chatu alebo chalupu a pod.) alebo ho naopak predali, že sú povinní doručiť na oddelenie správy  daní a poplatkov Obecného úradu Dobrá Voda vyplnené tlačivo  – „Priznanie k dani  z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“  a prílohu na tlačive podľa druhu nehnuteľnosti, a to najneskôr do 31. januára 2020. Uvedené tlačivo je k dispozícii na Obecnom ... viac

Farské oznamy_20.01. – 26.01.2020

Farské oznamy na 2. cezročnú nedeľu 20.01.2020  ~ 26.01. 2020 Poriadok a úmysly sv. omší: Pondelok:     sv. omša nebubude          Utorok:         17:00 Martina Benedikovičová, č. 20 Streda:         sv. omša nebubude Štvrtok:        17:00 Alojz Krížik a manželka Helena, č. 7 Piatok:          17:00 Zomrelá rodina Kňazovičová a Krížiková, č. 7 Sobota:         08:00 Zomrelá rodina Kormúthová a Gabalcová, č. 43 Nedeľa:         08:00 Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého, zdravie                            a Božiu pomoc do ... viac

Pracovná ponuka – VYTEX

Firma VYTEX v Chtelnici hľadá pracovníka na obsluhu stroja na trvalý pracovný pomer. Práca je vhodná pre chlapa. Ponúkame zaujímavé ohodnotenie, práca na jednu smenu, dochádzkový bonus, výkonnostný bonus, 13 plat, príspevok na dopravu a stravné lístky. Pre bližšie informácie poprosíme záujemcov o dostavenie sa do prevádzky na Tehliarskej ulici, alebo na tel.č. 0911/238978. (Tento príspevok bude odstránený 30.01.2020 23:59)