Farské oznamy 24.04. – 30.04.2017

Pondelok:       18:00      Rudolf a Hedviga a rodičia, č. 143 Utorok:  sv. omša nebude Streda:  sv. omša nebude Štvrtok:          18:00      Jozef a Brigita Gálovičovci, č. 144 Piatok:           18:00       Ervína a Levin Benedikovičovci   a nevesta Jožka, č. 375 Sobota:         08:00       Štefan Režnák, manželka Helena, syn   Ján a rodičia, č. 95 Nedeľa:         08:00       Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu do   ďalších rokov života 10:00        Za veriacich   V týždni si pripomíname: Pondelok:  Sv. Juraja, mučeníka Sv. Fidéla zo Simaringenu, kňaza a mučeníka Utorok:  Sv. Marka, evanjelistu Piatok:  Sv. ... viac

Zápis do materskej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje rodičom, že prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2017/2018 bude prebiehať 02.05. – 12.05.2017. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v MŠ v čase od 7:00 do 8:00 hod. a od 15:00 do 16:00 hod. Vyplnené a od lekára potvrdené prihlášky prineste do MŠ do 15.05.2017.   (Tento príspevok bude odstránený 12.05.2017 01:00)

Zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda

Zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda Obec Dobrá Voda v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zve­rejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda priamym predajom z dôvodu osobitného zreteľa: Predaj pozemku v katastrálnom územní Dobrá Voda, ktorý je za­písaný na LV 1300 ako parcela registra C, parc. č. 494/133 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2, cena určená OZ Dobrá Voda je stanovená minimálne na 6,50 eur/ m2. Za prípad hodný osobitného zreteľa sa v tomto prípade ... viac

Voľba hlavného kontrolóra

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOBRÁ VODA v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písmeno a) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov  vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Dobrá Voda. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Dobrá Voda zašlú alebo odovzdajú písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 24.apríla 2017 do 12.00 h na Obecnom úrade Dobrá Voda č. 121, PSČ 919 54 v uzavretej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra,  NEOTVÁRAŤ!“   Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční  9. mája  2017.     Požiadavky: ukončené minimálne ... viac

Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku – budova – prevodovky

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 153/2017, zo dňa 04.04.2017 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – budova – prevodovky,  parc. č. 1391/3, parcela registra „C“ v katastrálnom ... viac

Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku – budova – kotolňa

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 152/2017 zo dňa 04.04.2017 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – budova – kotolňa,  parc. č. 1391/6, parcela registra „C“ v katastrálnom ... viac

Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku – strojárenská hala

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 151/2017 zo dňa 04.04.2017 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – strojárenská hala,  parc. č. 1391/7, parcela registra „C“ v katastrálnom území ... viac

Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku – administratívna budova

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 150/2017 zo dňa 04.04.2017 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – administratívna budova,  parc. č. 1391/3, parcela registra „C“ v katastrálnom území ... viac

Informácie pre občanov obce Dobrá Voda

INFORMÁCIE PRE OBČANOV OBCE DOBRÁ VODA: Obec Dobrá Voda sa v prvom štvrťroku 2017 uchádza o tieto finančné prostriedky, mimo rozpočtu obce Dobrá Voda: Žiadosť o grant z EÚ – Brusel …….. 18 000 € Tradície a dobrovoľníctvo – spolupráca 4 krajín Európskej únie Slovenská republika, Česká republika, Chorvátsko a Maďarsko. Žiadosť o dotáciu z Envirofondu – Bratislava …….. 200 000 € Rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu Dobrá Voda – zníženie energetickej náročnosti budovy. Žiadosť o dotáciu z Ministerstva financií – Bratislava ……..  13 500 € Rekonštrukcia miestnej komunikácie – časť Pusté. Žiadosť o dotáciu ... viac

Územný plán Dobrá Voda – Zmeny a doplnky č. 2 (2017)

  Vážení spoluobčania, Obec Dobrá Voda pripravuje v roku 2017 dokument: Územný plán Dobrá Voda – Zmeny a doplnky č. 2 (2017). V prípade Vášho záujmu je možné podávať návrhy a podnety priamo na Obecnom úrade Dobrá Voda, alebo elektronickou formou na adresu dobravoda.starosta@gmail.com. Návrhy a podnety k Územnému plánu – Zmeny a doplnky č. 2 (2017) môžu občania podávať do 05.05.2017 do 12.00 hod. V Dobrej Vode dňa: 05.04.2017                                               ... viac