Farské oznamy 18.9. – 24.9.2017

Pondelok:   18:00      30. deň pohrebu Bruna Pripka Utorok:   sv. omša nebude Streda:   08:00      Ernest Kadlečík, manželka Jozefína  a rodičia Štvrtok:   18:00      Emília Lukačovičová, manželia a rodičia Piatok:   18:00        Benjamín Holeš, rodičia, predkovia, živá manželka a deti, č. 336 Sobota:   08:00      Z príležitosti ročníkového stretnutia  päťdesiatnikov, na poďakovanie s prosbou o ďalšie dary Ducha Svätého Nedeľa:   09:00      Za veriacich   V týždni si pripomíname: Utorok:  Sv. Januára, biskupa a mučeníka Streda:  Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla  Chonga Hadanga a spoločníkov ... viac

Rekonštrukcia cesty „Pusté“

Obec Dobrá Voda v rámci projektu Ministerstva financií SR získala finančné prostriedky na rekonštrukciu  cesty „Pusté“. Práce budú realizované v priebehu 4. Q. 2017 so spoluúčasťou obce.   Ďakujeme Ministerstvu financií SR za poskytnuté finančné prostriedky. (Tento príspevok bude odstránený 10.10.2017 20:00)

Kamerový systém v obci – rozšírenie

Obec Dobrá Voda rozširuje sieť kamerového  systému v obci vďaka projektu prevencie proti kriminalite. Obec získala finančné prostriedky v objeme 80% zo zdrojov Ministerstva vnútra SR a 20% bolo použitých z rozpočtu obce. V rámci projektu bude v mesiacoch september a október rozšírený kamerový systém do nasledovných častí obce: OcÚ Križovatka pod školou Križovatka pri Procházkovi Ďakujeme MV SR za poskytnuté fin. prostriedky. (Tento príspevok bude odstránený 10.10.2017 20:00)

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIAROV – Vyhlásenie

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V TRNAVE Oddelenie požiarnej prevencie Rybníková 9, 917 00 Trnava   Podľa rozdeľovníka   Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje linka Trnava ORHZ-TT1-256-004/2017 pplk. Ing. Ľubomíra Filipová 05.06.2017 Vec Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) a v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej ... viac