Chrípkové prázdniny

Oznam  Chrípkové prázdniny  Na základe Metodického usmernenia RÚVZ so sídlom v Trnave oznamujeme rodičom detí materskej školy, že z dôvodu vysokej chorobnosti detí bude materská škola v dňoch                                                     15.11. – 20. 11. 2018                                                             ... viac

Farské oznamy

 Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok ~ 25. novembra  2018   Poriadok a úmysly sv. omší: Pondelok:       sv. omša nebude Utorok:          17:00            Anton Ondruška a rodičia, č. 220 Streda:          17:00            Jozef Lukačovič, manželka Jozefína a rodičia, č. 220 Štvrtok:         sv. omša nebude Piatok:          17:00            Ema Benedikovičová, 30. Deň pohrebu Sobota:         08:00            Viliam Damin a rodičia z obidvoch strán, č. 373 Nedeľa:         08:00            Za živú rodinu Dankovú, za zdravie a Božiu pomoc, č. 304         ... viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU – bývalá kompresorovňa

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU   Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode č. 267/2018 zo dňa 23.10.2018 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – budova – bývalá kompresorovňa,  parc. č. 1391/4, parcela registra „C“ ... viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU – plechový sklad

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU   Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode č. 266/2018 zo dňa 23.10.2018 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – budova – plechový sklad č. 1, časť parc. č. 1391/1, ... viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU – bývalý sklad

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU   Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode č. 268/2018 zo dňa 23.10.2018 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – budova – bývalý sklad,  parc. č. 1391/5, parcela registra „C“ ... viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU – budova prevodovky

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU   Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode č. 269/2018 zo dňa 23.10.2018 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – budova – prevodovky,  parc. č. 1391/3, parcela registra „C“ v ... viac