OZNÁMENIE elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

OZNÁMENIE elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 16. marca 2019 a 2. kolo 30. marca 2019   Žiadosť o vydanie hlasovacieho lístka možno doručiť elektronickou formou na adresu dobravoda.dane@gmail.com. V Dobrej Vode  dňa 31.01.2019 Hlasovacie lístky (Tento príspevok bude odstránený 30.03.2019 23:59)

OZNÁMENIE elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka OVK

OZNÁMENIE elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 16.marca 2019   Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej podobe na adresu: Obec Dobrá Voda, Dobrá Voda 121, 919 54 Dobrá Voda, alebo elektronickej forme na adresu dobravoda.dane@gmail.com. V Dobrej Vode  dňa 30.01.2019   Oznámenie o delegovaní člena OVK (Tento príspevok bude odstránený 30.03.2019 23:59)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia pre voliča Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan ... viac

Západoslovenská distribučná, a.s.

Vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné, podzemné elektrické vedenia na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu § 43 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z vlastníkov pri výkone činností považuje za poverenú osobu. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30.11.2019. V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSD vykoná odstránenie stromov v zmysle § 11 zákona o energetike. Využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej likvidácia ... viac