Západoslovenská distribučná, a.s.

Vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné, podzemné elektrické vedenia na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu § 43 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z vlastníkov pri výkone činností považuje za poverenú osobu. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30.11.2019. V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSD vykoná odstránenie stromov v zmysle § 11 zákona o energetike. Využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej likvidácia ... viac

Neničme si prírodu!

Zamestnanci OcÚ v prvých jarných dňoch vyzbierali v cca 2 km úseku od fabriky v smere na Dechtice 18 plných 120 litrových vriec odpadu. Žiadame všetkých občanov, aby nevyhadzovali smeti do prírody a nevytvárali tak čierne skládky, ktoré následne musí obec zlikvidovať čím sa zvyšujú náklady na likvidáciu odpadu. Prosíme všetkých, aby nás upozornili na občanov, ktorí znečisťujú životné prostredie. Je len na nás ako sa budeme správať k prírode a či ju dokážeme uchrániť pre ďalšie generácie.