Archívy autora: Mgr. Marta Kopálová

Informácia o triedení a recyklácii – SKLO

Triedením skla šetríme prírodné zdroje. Recyklovať sa dá donekonečna So SKLOM ako materiálom sa každý z nás stretáva takmer na dennej báze.  Pre svoje charakteristické vlastnosti hrá SKLO dôležitú úlohu v každodennom živote človeka. Stretávame sa s ním nielen vo forme  fliaš, pohárov, ale aj rôznych umeleckých predmetov alebo okien a dverí. Navyše, je to materiál, ktorý môžeme vďaka jeho vlastnostiam recyklovať takmer donekonečna. SKLO patrí do zeleného kontajnera, ako napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových ... viac

Zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Dobrá Voda Obecný úrad, 919 54 Dobrá Voda 121 www.obecdobravoda.eu   podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Ďalej len „ Zákon o majetku obcí)   z v e r e j ň u j e   Zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa     a to nehnuteľnosť, pozemok v katastrálnom území Dobrá Voda, parcela č. 494/94 parcela registra C o výmere 56 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je zapísaná na LV č. 1300, z ktorej vzniknú odčlenením z pôvodného ... viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU BUDOVA – BUBNY, parc. č. 1391/3

  OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU       Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 106/2020 zo dňa 12.02.2020 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov:   1. Predmet verejnej obchodnej súťaže:   Nebytové priestory – budova – bubny,  parc. ... viac

Upozornenie OO PZ Jaslovské Bohunice

OO PZ Jaslovské Bohunice upozorňuje občanov, vzhľadom k tomu, že za zníženej viditeľnosti dochádza k častým dopravným nehodám, ktorých účastníkmi sú chodci a cyklisti, aby občania dodržiavali pravidlá cestnej premávky  s osobitným dôrazom na používanie reflexných prvkov alebo oblečenia reflexných bezpečnostných odevov za zníženej viditeľnosti. (Tento príspevok bude odstránený 29.02.2020 23:59)

Pracovná ponuka – VYTEX

Firma VYTEX v Chtelnici hľadá pracovníka na obsluhu stroja na trvalý pracovný pomer. Práca je vhodná pre chlapa. Ponúkame zaujímavé ohodnotenie, práca na jednu smenu, dochádzkový bonus, výkonnostný bonus, 13 plat, príspevok na dopravu a stravné lístky. Pre bližšie informácie poprosíme záujemcov o dostavenie sa do prevádzky na Tehliarskej ulici, alebo na tel.č. 0911/238978. (Tento príspevok bude odstránený 30.01.2020 23:59)