Archívy autora: Mgr. Marta Kopálová

Zámer prenájmu bytu č. 1 v 9 BJ Dobrá Voda 405

Obec Dobrá Voda 919 54 Dobrá Voda 121     Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda                   Obec Dobrá Voda v zmysle § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda:   Prenájom jednoizbového bytu č. 1, nachádzajúci sa v katastrálnom území Dobrá Voda, v bytovom dome súpisné číslo 405, celková plocha bytu 40 m2, zapísaný v katastri nehnuteľností Správy katastra v Trnave, ktorého výlučným vlastníkom je Obec Dobrá Voda, postaveného na parcele č. 2426/16, zapísaného ... viac

Zámer prenájmu bytu č. 2 v 9 BJ Dobrá Voda 405

Obec Dobrá Voda 919 54 Dobrá Voda 121   Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda                   Obec Dobrá Voda v zmysle § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda:   Prenájom dvojizbového bytu č. 2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Dobrá Voda, v bytovom dome súpisné číslo 405, celková plocha bytu 55 m2, zapísaný v katastri nehnuteľností Správy katastra v Trnave, ktorého výlučným vlastníkom je Obec Dobrá Voda, postaveného na parcele č. 2426/16, zapísaného na ... viac

OZNÁMENIE elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie pre voľby do NR SR 29.2.2020

OZNÁMENIE elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020.   Oznámenie možno doručiť elektronickou formou na adresu  dobravoda.dane@gmail.com.   V Dobrej Vode,  dňa 18.11.2019 Oznámenie na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhr.   (Tento príspevok bude odstránený 08.01.2020 23:59)

OZNÁMENIE elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR 29.2.2020

OZNÁMENIE elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020.   Oznámenie možno doručiť elektronickou formou na adresu  dobravoda.dane@gmail.com.   V Dobrej Vode,  dňa 18.11.2019 Oznámenie na doručenie HL (Tento príspevok bude odstránený 10.01.2020 23:59)

Farské oznamy 18.11. – 24.11.2019

                                   Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok                                     18.11.2019  ~ 24.11. 2019   Poriadok a úmysly sv. omší:   Pondelok:    17:00            Anton a Rozália Dankovci, synovia Fridrich, Peter a živý Vladimír Utorok:         17:00             Oliver Lukačovič, manželka Emília a predkovia, č. 373 Streda:          17:00            Mária Gajdošíková, manžel Ján, syn Ján a rodičia, č. 365 Štvrtok:        sv. omša nebude Piatok:          17:00            Jozef Svitek, rodičia a starí rodičia, č. 306 Sobota:         08:00             Viliam Damin, svatka Marcela a svat František, č. 373 Nedeľa:         08:00             Za dary Ducha ... viac

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dobrá Voda ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.10.2019 začala konanie č. DVO-77/2019 o vydanie súhlasu na výrub  1 ks orecha rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č.494/43 v k. ú Dobrá Voda z dôvodu ohrozenia nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ... viac

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY_Gajdošík Jozef

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY     V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že je na Obecnom úrade Dobrá Voda uložené „Oznámenie o uložení zásielky“ pre adresáta:   Jozef Gajdošík, 919 54 Dobrá Voda   Uvedené oznámenie o uložení zásielky je možné vyzdvihnúť v úradných hodinách v podateľni Obecného úradu v Dobrej Vode, 919 54 Dobrá Voda 121, od 08.11.2019 do 25.11.2019.      Vyvesené: 08.11.2019   Zvesené: 25.11.2019 (Tento príspevok ... viac