Farské oznamy 11.11. – 17.11.2019

                                      Farské oznamy na 32. nedeľu cez rok                                       11.11.2019  ~ 17.11. 2019   Poriadok a úmysly sv. omší: Pondelok:    17:00            Zomrelá rodina Kohutovičová a Gajdošíková, č. 179 Utorok:         17:00             Emília Hazuchová, 1. výročie smrti Streda:          sv. omša nebude Štvrtok:        17:00            Anna a Viliam Jurkasovci a syn Viliam s manželkou Libušou, č. 25 Piatok:          17:00            Ondrej Weber a manželka Ervína, č. 326 Sobota:         08:00             Dominik Lukačovič, manželka Emília a rodičia, č. 70 Nedeľa:         08:00             Na úmysel otca arcibiskupa           ... viac

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dobrá Voda ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.10.2019 začala konanie č. DVO-77/2019 o vydanie súhlasu na výrub  1 ks orecha rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č.494/43 v k. ú Dobrá Voda z dôvodu ohrozenia nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ... viac

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY_Gajdošík Jozef

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY     V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že je na Obecnom úrade Dobrá Voda uložené „Oznámenie o uložení zásielky“ pre adresáta:   Jozef Gajdošík, 919 54 Dobrá Voda   Uvedené oznámenie o uložení zásielky je možné vyzdvihnúť v úradných hodinách v podateľni Obecného úradu v Dobrej Vode, 919 54 Dobrá Voda 121, od 08.11.2019 do 25.11.2019.      Vyvesené: 08.11.2019   Zvesené: 25.11.2019 (Tento príspevok ... viac

Zájazd ZO JDS_30.11.19

ZO JDS v Dobrej Vode organizuje autobusový zájazd „Vianočná Žilina, Poľské trhy na ranči pri Žiline“ dňa 30. novembra 2019, t.j. v sobotu. Poplatok je 10 € na člena. Nahlásiť sa môžete do 16.11.2019 u Tatiany Benedikovičovej. (Tento príspevok bude odstránený 16.11.2019 23:59)