Zámer prenájmu bytu č. 4 v 9 BJ Dobrá Voda 405

Obec Dobrá Voda 919 54 Dobrá Voda 121   Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda                   Obec Dobrá Voda v zmysle § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda: Prenájom trojizbového bytu č. 4, nachádzajúci sa v katastrálnom území Dobrá Voda, v bytovom dome súpisné číslo 405, celková plocha bytu 80 m2, zapísaný v katastri nehnuteľností Správy katastra v Trnave, ktorého výlučným vlastníkom je Obec Dobrá Voda, postaveného na parcele č. 2426/16, zapísaného na LV ... viac

Zámer prenájmu bytu č. 1 v 9 BJ Dobrá Voda 405

Obec Dobrá Voda 919 54 Dobrá Voda 121   Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda                   Obec Dobrá Voda v zmysle § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda:   Prenájom jednoizbového bytu č. 1, nachádzajúci sa v katastrálnom území Dobrá Voda, v bytovom dome súpisné číslo 405, celková plocha bytu 40 m2, zapísaný v katastri nehnuteľností Správy katastra v Trnave, ktorého výlučným vlastníkom je Obec Dobrá Voda, postaveného na parcele č. 2426/16, zapísaného na ... viac

OZNÁMENIE elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie pre voľby do NR SR 29.2.2020

OZNÁMENIE elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020.   Oznámenie možno doručiť elektronickou formou na adresu  dobravoda.dane@gmail.com.   V Dobrej Vode,  dňa 18.11.2019 Oznámenie na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhr.   (Tento príspevok bude odstránený 08.01.2020 23:59)

OZNÁMENIE elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR 29.2.2020

OZNÁMENIE elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020.   Oznámenie možno doručiť elektronickou formou na adresu  dobravoda.dane@gmail.com.   V Dobrej Vode,  dňa 18.11.2019 Oznámenie na doručenie HL (Tento príspevok bude odstránený 10.01.2020 23:59)

Návrh ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019

Obec Dobrá Voda ako obstarávateľ ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019 podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením v súlade §21 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, FO a PO začatie prerokovávania návrhu riešenia „ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019“  ÚPN obce Dobrá Voda je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Dobrej Vode a taktiež na internetovej ... viac