Zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Dobrá Voda Obecný úrad, 919 54 Dobrá Voda 121 www.obecdobravoda.eu   podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Ďalej len „ Zákon o majetku obcí)   z v e r e j ň u j e   Zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa     a to nehnuteľnosť, pozemok v katastrálnom území Dobrá Voda, parcela č. 494/94 parcela registra C o výmere 56 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je zapísaná na LV č. 1300, z ktorej vzniknú odčlenením z pôvodného ... viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU BUDOVA – BUBNY, parc. č. 1391/3

  OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU       Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 106/2020 zo dňa 12.02.2020 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov:   1. Predmet verejnej obchodnej súťaže:   Nebytové priestory – budova – bubny,  parc. ... viac

Návrh ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019

Obec Dobrá Voda ako obstarávateľ ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019 podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením v súlade §21 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, FO a PO začatie prerokovávania návrhu riešenia „ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019“  ÚPN obce Dobrá Voda je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Dobrej Vode a taktiež na internetovej ... viac