Návrh ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019

Obec Dobrá Voda ako obstarávateľ ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019 podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením v súlade §21 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, FO a PO začatie prerokovávania návrhu riešenia „ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019“  ÚPN obce Dobrá Voda je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Dobrej Vode a taktiež na internetovej ... viac

Voľby do Európskeho parlamentu_informácia pre voličov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019.  Vzory a  informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: Tlačivá a vzory pre obce a pre volebné komisie Info pre voliča_EU volby Info pre voliča_EÚ (Tento príspevok bude odstránený 25.05.2019 23:59)

OZNÁMENIE elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

OZNÁMENIE elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 16. marca 2019 a 2. kolo 30. marca 2019   Žiadosť o vydanie hlasovacieho lístka možno doručiť elektronickou formou na adresu dobravoda.dane@gmail.com. V Dobrej Vode  dňa 31.01.2019 Hlasovacie lístky (Tento príspevok bude odstránený 30.03.2019 23:59)

OZNÁMENIE elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka OVK

OZNÁMENIE elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 16.marca 2019   Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej podobe na adresu: Obec Dobrá Voda, Dobrá Voda 121, 919 54 Dobrá Voda, alebo elektronickej forme na adresu dobravoda.dane@gmail.com. V Dobrej Vode  dňa 30.01.2019   Oznámenie o delegovaní člena OVK (Tento príspevok bude odstránený 30.03.2019 23:59)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia pre voliča Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan ... viac