Oznámenie o uložení zásielky_Mgr. Kuchár Milan

Obec Dobrá Voda Obecný úrad, 919 54 Dobrá Voda 121   OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY    V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že je na Obecnom úrade Dobrá Voda uložené „Oznámenie o uložení zásielky“ pre adresáta: Mgr. Kuchár Milan, 919 54 Dobrá Voda  Uvedené oznámenie o uložení zásielky je možné vyzdvihnúť v úradných hodinách v podateľni Obecného úradu v Dobrej Vode, 919 54 Dobrá Voda 121, od 12.08.2019 do ... viac

Zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Dobrá Voda Obecný úrad, 919 54 Dobrá Voda 121 www.obecdobravoda.eu  podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Ďalej len „ Zákon o majetku obcí) z v e r e j ň u j e Zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to nehnuteľnosti, pozemku v katastrálnom území Dobrá Voda, parcela č. 494/161 parcela registra C o výmere 19 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a parcela č. 494/162 parcela registra C o výmere 53 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktoré vznikli odčlenením ... viac

Základná škola s materskou školou Dobrá Voda prijme do pracovného pomeru vychovávateľku.

Základná škola s materskou školou Dobrá Voda č. 150, 919 54 Dobrá Voda, prijme do pracovného pomeru s nástupom od 26. 08. 2019  vychovávateľku do ŠKD s požadovaným vzdelaním v zmysle zákona.                                Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov posielajte na adresu: Základná škola s materskou školou Dobrá Voda č.150, 919 54 Dobrá Voda. Tel. kontakt na riaditeľku školy: Mgr. Mária Valjentová 0907 492 152, 0911 908 487. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a ... viac

Návrh ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019

Obec Dobrá Voda ako obstarávateľ ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019 podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením v súlade §21 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, FO a PO začatie prerokovávania návrhu riešenia „ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019“  ÚPN obce Dobrá Voda je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Dobrej Vode a taktiež na internetovej ... viac