DOKUMENTY

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 298, s celkovou veľkosťou 95,0 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 60 635


OBECNÉ DOKUMENTY (6)

   Oznámenie o začatí konania - výrub stromov (veľkosť: 481,0 kB | pridané: 22.12.2017)
   Nové voľby do orgánov samosprávy obcí 27.1.2018 (veľkosť: 15,6 kB | pridané: 13.12.2017)
   Pozvánka na zasadnutie OZ (veľkosť: 121,0 kB | pridané: 16.12.2016)
   Dôvodová správa k zasadnutiu obecného zastupiteľstva Dobrá Voda 23.08.2016 (veľkosť: 19,7 kB | pridané: 02.09.2016)
   Zásady odmeňovania poslancov-DODATOK 1 (veľkosť: 15,5 kB | pridané: 21.09.2011)
   Zásady odmeňovania poslancov (veľkosť: 55,9 kB | pridané: 01.01.2011)

FINANČNÉ DOKUMENTY (26)

   Schválený rozpočet Obce Dobrá Voda 2019 - 2021 - SUMÁR (veľkosť: 685,3 kB | pridané: 17.12.2018)
   Schválený rozpočet ZŠ s MŠ Dobrá Voda 2019 - 2021 (veľkosť: 4,1 MB | pridané: 17.12.2018)
   Schválený rozpočet Obce Dobrá Voda 2019 - 2021 - Obec (veľkosť: 9,2 MB | pridané: 17.12.2018)
   Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 sumár (veľkosť: 118,1 kB | pridané: 29.11.2018)
   Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 ZŠ s MŠ (veľkosť: 42,8 kB | pridané: 29.11.2018)
   Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 obec (veľkosť: 602,9 kB | pridané: 29.11.2018)
   Záverečný účet Obce Dobrá Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 (veľkosť: 275,5 kB | pridané: 29.05.2018)
   Rozpočet obce Dobrá Voda 2018 - schválený (veľkosť: 36,5 kB | pridané: 09.01.2018)
   Rozpočet ZŠ s MŠ Dobrá Voda na roky 2017-2019 (veľkosť: 6,4 MB | pridané: 29.11.2016)
   Rozpočet obce Dobrá Voda na roky 2017-2019 (veľkosť: 56,0 kB | pridané: 29.11.2016)
   Záverečný účet obce Dobrá Voda za rok 2015 (veľkosť: 280,5 kB | pridané: 16.06.2016)
   Rozpočet ZŠ s MŠ 2016-2018 - schválený (veľkosť: 1,7 MB | pridané: 30.12.2015)
   Rozpočet obce Dobrá Voda 2016-2018 - schválený (veľkosť: 52,2 kB | pridané: 30.12.2015)
   Záverečný účet obce Dobrá Voda za rok 2014 (veľkosť: 363,0 kB | pridané: 28.06.2015)
   Programový rozpočet obce Dobrá Voda na roky 2015-2017 (veľkosť: 59,9 kB | pridané: 08.12.2014)
   Programový rozpočet obce Dobrá Voda na roky 2015-2017-ŠKOLA (veľkosť: 1,7 MB | pridané: 08.12.2014)
   Záverečný účet obce Dobrá Voda za rok 2013 (veľkosť: 307,5 kB | pridané: 18.06.2014)
   Záverečný účet obce Dobrá Voda za rok 2012 (veľkosť: 295,0 kB | pridané: 24.06.2013)
   Programový rozpočet obce Dobrá Voda na roky 2013-2015 (veľkosť: 123,5 kB | pridané: 08.02.2013)
   Záverečný účet obce Dobrá Voda za rok 2011 (veľkosť: 265,0 kB | pridané: 19.09.2012)
   Záverečný účet obce Dobrá Voda za rok 2010 (veľkosť: 317,8 kB | pridané: 19.03.2012)
   Záverečný účet obce Dobrá Voda za rok 2010-STANOVISKO (veľkosť: 245,6 kB | pridané: 19.03.2012)
   Rozpočet obce Dobrá Voda pre rok 2012 (veľkosť: 77,5 kB | pridané: 21.12.2011)
   Rozpočet ZŠ s MŠ v obci Dobrá Voda pre rok 2012 (veľkosť: 99,5 kB | pridané: 01.12.2011)
   Rozpočet ZŠ s MŠ v obci Dobrá Voda pre rok 2011 (veľkosť: 96,0 kB | pridané: 01.12.2011)
   Rozpočet obce Dobrá Voda pre rok 2011 (veľkosť: 24,5 kB | pridané: 01.12.2011)

ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (27)

   VZN č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO (veľkosť: 252,7 kB | pridané: 14.12.2018)
VZN č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 5/2018 (veľkosť: 97,0 kB | pridané: 28.11.2018)
   Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 4/2018 (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 24.10.2018)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 4/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 2/2017
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 (veľkosť: 195,7 kB | pridané: 13.06.2018)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
   Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá Voda č. 2/2018 (veľkosť: 455,7 kB | pridané: 13.06.2018)
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá Voda č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
   VZN č. 1/2018 o financovaní MŠ a ŠZ na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 243,9 kB | pridané: 09.02.2018)
   Návrh VZN2/2016 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 146,3 kB | pridané: 12.10.2016)
   VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 28,1 kB | pridané: 15.06.2016)
   Dodatok č. 1 k VZN č. 12014 o nakladaní s nájomnými bytmi (veľkosť: 43,0 kB | pridané: 31.03.2016)
   VZN č. 4/2015 - čiastočná úhrada výdavkov škôl (veľkosť: 16,8 kB | pridané: 30.12.2015)
   VZN č. 3/2015 - miestne dane a poplatky (veľkosť: 83,0 kB | pridané: 15.12.2015)
   VZN č. 02/2015 dodatok č. 2 k VZN č. 4/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dobrá Voda (veľkosť: 29,8 kB | pridané: 28.06.2015)
   VZN č. 01/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Dobrá Voda (veľkosť: 33,3 kB | pridané: 26.03.2015)
   VZN č. 02/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 120,5 kB | pridané: 08.12.2014)
   VZN č. 01/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi (veľkosť: 64,0 kB | pridané: 18.06.2014)
   VZN č. 04/2013 dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dobrá Voda (veľkosť: 28,5 kB | pridané: 17.12.2013)
   VZN č. 03/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 110,5 kB | pridané: 17.12.2013)
   VZN č. 02/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 v znení VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 47,5 kB | pridané: 17.04.2013)
   VZN č. 01/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 41,5 kB | pridané: 25.02.2013)
   VZN č. 03/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy, školského klubu a stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dobrá Voda (veľkosť: 75,0 kB | pridané: 18.12.2012)
   VZN č. 02/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 142,5 kB | pridané: 18.12.2012)
   VZN č. 01/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky č. 1 (2011) (veľkosť: 31,5 kB | pridané: 05.02.2012)
   VZN č. 05/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda (veľkosť: 30,0 kB | pridané: 05.02.2011)
   VZN č. 04/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dobrá Voda (veľkosť: 66,5 kB | pridané: 11.01.2011)
   VZN č. 03/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu so sídlom na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 59,0 kB | pridané: 11.01.2011)
   VZN č. 02/2010 o úhradách za poskytované služby obcou Dobrá Voda (veľkosť: 47,5 kB | pridané: 11.01.2011)
   VZN č. 01/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 154,5 kB | pridané: 11.01.2011)

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE (6)

   ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Obal (veľkosť: 70,5 kB | pridané: 09.02.2012)
   ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Textová časť (veľkosť: 254,5 kB | pridané: 09.02.2012)
   ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Komplexný výkres priestorového usporiadania (veľkosť: 563,1 kB | pridané: 09.02.2012)
   ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Záväzné časti a VPS (veľkosť: 1,2 MB | pridané: 09.02.2012)
   ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Výkres prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely (veľkosť: 316,3 kB | pridané: 09.02.2012)
   ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Výkres ochrany krajiny a tvorby prírody (veľkosť: 544,6 kB | pridané: 09.02.2012)

ZÁPISNICE Z ROKOVANÍ (180)

   Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 28.3.2019 (veľkosť: 622,2 kB | pridané: 05.04.2019)
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 28.3.2019 (veľkosť: 283,6 kB | pridané: 05.04.2019)
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 5.2.2019 (veľkosť: 469,9 kB | pridané: 11.02.2019)
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 5.2.2019 (veľkosť: 718,7 kB | pridané: 11.02.2019)
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 14.12.2018 (veľkosť: 666,0 kB | pridané: 21.12.2018)
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 14.12.2018 (veľkosť: 317,0 kB | pridané: 21.12.2018)
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 27.11.2018 (veľkosť: 33,0 kB | pridané: 03.12.2018)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode dňa 27.11.2018 (veľkosť: 41,6 kB | pridané: 03.12.2018)
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 23.10.2018 (veľkosť: 674,3 kB | pridané: 31.10.2018)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode dňa 23.10.2018 (veľkosť: 233,5 kB | pridané: 31.10.2018)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode dňa 23.10.2018
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 16.8.2018 (veľkosť: 670,5 kB | pridané: 22.08.2018)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode dňa 16.8.2018 (veľkosť: 205,8 kB | pridané: 22.08.2018)
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva Dobrá Voda prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda dňa 12.06.2018 (veľkosť: 765,6 kB | pridané: 19.06.2018)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode dňa 12.06.2018 (veľkosť: 318,9 kB | pridané: 19.06.2018)
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva Dobrá Voda prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda dňa 3.5.2018 (veľkosť: 272,7 kB | pridané: 14.05.2018)
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode, ktoré sa konalo dňa 03.05.2018 o 17.30 hod. (veľkosť: 234,1 kB | pridané: 14.05.2018)
   Uznesenia zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode 7.2.2018 (veľkosť: 267,9 kB | pridané: 12.02.2018)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode 7.2.2018 (veľkosť: 234,1 kB | pridané: 12.02.2018)
   Uznesenia zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode 29.12.2017 (veľkosť: 27,9 kB | pridané: 10.01.2018)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode 29.12.2017 (veľkosť: 39,7 kB | pridané: 10.01.2018)
   Uznesenia zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode 31.10.2017 (veľkosť: 317,0 kB | pridané: 10.11.2017)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode 31.10.2017 (veľkosť: 274,4 kB | pridané: 10.11.2017)
   Uznesenia zo zasadnutia OZ 04.04.2017 (veľkosť: 22,7 kB | pridané: 14.04.2017)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ 04.04.2017 (veľkosť: 39,0 kB | pridané: 14.04.2017)
   Uznesenia zo zasadnutia OZ 31.01.2017 (veľkosť: 22,0 kB | pridané: 10.02.2017)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ 31.01.2017 (veľkosť: 26,9 kB | pridané: 10.02.2017)
   Uznesenia zo zasadnutia OZ 21.12.2016 (veľkosť: 199,6 kB | pridané: 30.12.2016)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ 21.12.2016 (veľkosť: 241,2 kB | pridané: 30.12.2016)
   Uznesenia zo zasadnutia OZ 4.10.2016 (veľkosť: 328,8 kB | pridané: 10.10.2016)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ 4.10.2016 (veľkosť: 229,9 kB | pridané: 10.10.2016)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 30.08.2016 (veľkosť: 28,8 kB | pridané: 09.09.2016)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 23.08.2016 (veľkosť: 44,2 kB | pridané: 02.09.2016)
   Uznesenia prijaté na zasadnutí OZ dňa 23.08.2016 (veľkosť: 24,9 kB | pridané: 02.09.2016)
   Uznesenia prijaté na zasadnutí OZ dňa 09.08.2016 (veľkosť: 23,9 kB | pridané: 22.08.2016)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 09.08.2016 (veľkosť: 37,4 kB | pridané: 22.08.2016)


Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
 Stránka 1 z 3  1  2  3  » 
Print Friendly, PDF & Email