DOKUMENTY

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 26, s celkovou veľkosťou 3,4 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 4 415


ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (26)

   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 5/2018 (veľkosť: 97,0 kB | pridané: 28.11.2018)
   Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 4/2018 (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 24.10.2018)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 4/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 2/2017
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 (veľkosť: 195,7 kB | pridané: 13.06.2018)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
   Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá Voda č. 2/2018 (veľkosť: 455,7 kB | pridané: 13.06.2018)
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá Voda č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
   VZN č. 1/2018 o financovaní MŠ a ŠZ na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 243,9 kB | pridané: 09.02.2018)
   Návrh VZN2/2016 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 146,3 kB | pridané: 12.10.2016)
   VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 28,1 kB | pridané: 15.06.2016)
   Dodatok č. 1 k VZN č. 12014 o nakladaní s nájomnými bytmi (veľkosť: 43,0 kB | pridané: 31.03.2016)
   VZN č. 4/2015 - čiastočná úhrada výdavkov škôl (veľkosť: 16,8 kB | pridané: 30.12.2015)
   VZN č. 3/2015 - miestne dane a poplatky (veľkosť: 83,0 kB | pridané: 15.12.2015)
   VZN č. 02/2015 dodatok č. 2 k VZN č. 4/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dobrá Voda (veľkosť: 29,8 kB | pridané: 28.06.2015)
   VZN č. 01/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Dobrá Voda (veľkosť: 33,3 kB | pridané: 26.03.2015)
   VZN č. 02/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 120,5 kB | pridané: 08.12.2014)
   VZN č. 01/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi (veľkosť: 64,0 kB | pridané: 18.06.2014)
   VZN č. 04/2013 dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dobrá Voda (veľkosť: 28,5 kB | pridané: 17.12.2013)
   VZN č. 03/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 110,5 kB | pridané: 17.12.2013)
   VZN č. 02/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 v znení VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 47,5 kB | pridané: 17.04.2013)
   VZN č. 01/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 41,5 kB | pridané: 25.02.2013)
   VZN č. 03/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy, školského klubu a stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dobrá Voda (veľkosť: 75,0 kB | pridané: 18.12.2012)
   VZN č. 02/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 142,5 kB | pridané: 18.12.2012)
   VZN č. 01/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky č. 1 (2011) (veľkosť: 31,5 kB | pridané: 05.02.2012)
   VZN č. 05/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda (veľkosť: 30,0 kB | pridané: 05.02.2011)
   VZN č. 04/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dobrá Voda (veľkosť: 66,5 kB | pridané: 11.01.2011)
   VZN č. 03/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu so sídlom na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 59,0 kB | pridané: 11.01.2011)
   VZN č. 02/2010 o úhradách za poskytované služby obcou Dobrá Voda (veľkosť: 47,5 kB | pridané: 11.01.2011)
   VZN č. 01/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 154,5 kB | pridané: 11.01.2011)


Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
Print Friendly, PDF & Email