OSTATNÉ OBECNÉ AKCIE

Dňa 14.11.2017 členovia ZO JDS Slovensko v Dobrej Vode zorganizovali brigádu na pomoc obci. Členovia ZO JDS počas celého dňa pomohli pri upratovaní miestneho cintorína za čo im patrí veľké ĎAKUJEM.

V dňoch 25.-27.04.2016 sa v našej obci konala dobrovoľnícka akcia v rámci ktorej nám žiaci Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa z Bratislavy ako dobrovoľníci pomohli likvidovať odpad, natierať zábradlie pri jazierku, plot na cintoríne, všetky zábradlia a bránky na futbalovom ihrisku, zábradlia a dvere na kultúrnom dome a v prístavbe kultúrneho domu a tiež na OcÚ a v neposlednom rade natreli našim najmenším detičkám preliezky v parku Hlávka. Brigádnici pomohli vyzametať verejné priestranstvá v obci a aj miestne komunikácie. Chceme vyjadriť veľké poďakovanie za ochotu a každoročnú spoluprácu so všetkými deťmi, ktoré sa tejto dobrovoľníckej akcie zúčastnili ako aj ich vychovávateľom, ktorí pomohli pri organizovaní a zabezpečovaní akcie. Rovnako patrí poďakovanie aj všetkým pracovníkom OcÚ, ktorí sa podieľali na uvedenej akcii.

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice v spolupráci s Občianskym združením RENOVA a obcou DObrá Voda dňa 18.08.2016 uskutočnili dobrovoľnícku akciu pod názvom DEŇ DOBROVOĽNÍKOV: POMOC PRI OBNOVE HRADU DOBRÁ VODA. V ranných hodinách sa uskutočnilo stretnutie účastníkov na námestí (pri kostole) Dobrá Voda. Spoločne sa všetci presunuli na hrad Dobrá Voda, kde sa rozdelili do pracovných skupín, bolo im pridelené náradie a úlohy, ktoré majú uskutočniť. Počas dobrovoľníckej akcie sa zrealizovali nasledovné práce: vyčistil sa areál hradu od náletov, vykonali sa opravy a vybudovali bezpečnostné zábradlia a tiež pomoc pri statickom zaistení Západnej brány. /miešanie malty, nosenie kameňov, tehál a iné/. Po uskutočnení všetkých prác ZMO, región JE Jaslovské Bohunice a Obec Dobrá Voda zabezpečili občerstvenie pre všetkých zúčastnených. Ďakujeme všetkým zúčastneným dobrovoľníkom za ich ochotu a čas nezištne pomôcť.

Dňa 25.06.2016 sa v našej obci konala dobrovoľnícka akcia v rámci ktorej nám pracovníci DM Drogeriemarkt ako dobrovoľníci pomohli pri realizácii projektu čistenia turistického chodníka vedúceho k hradu Dobrá Voda a tiež s úpravou a realizáciou výsadby a skrášlenia okolia Pamätnej izby Jána Hollého ako aj umytie okien a mnoho upratovacích prác. Veľká vďaka všetkým zúčastneným.

V dňoch 11.-15.04.2016 sa v našej obci konala dobrovoľnícka akcia v rámci ktorej nám žiaci Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa z Bratislavy ako dobrovoľníci pomohli likvidovať nelegálne skládky po občanoch, ktorí nevedia, že odpad nepatrí do prírody, ale do zberných nádob. Aj napriek tomu, že táto dobrovoľnícka akcia sa organizuje každý rok, opäť sa vyzbieralo veľké množstvo odpadu z lokalít, ktoré sa nachádzajú v okrajových častiach obce a na turistických chodníkoch, ktoré vedú z našej obce. Je zarážajúce, že obec zabezpečuje zber odpadu, má stále zberné miesta, kde občania môžu odpad odovzdať a aj napriek tomu občania radšej odpad "odovzdajú" do prírody. Chceme vyjadriť veľké poďakovanie za ochotu a každoročnú spoluprácu so všetkými deťmi, ktoré sa tejto dobrovoľníckej akcie zúčastnili ako aj ich vychovávateľom, ktorí pomohli pri organizovaní a zabezpečovaní akcie. Je vidno, že im nie je ľahostajné, v akom prostredí žijeme, za čo im patrí veľké poďakovanie. Rovnako patrí poďakovanie aj všetkým pracovníkom OcÚ, ktorí sa podieľali na uvedenej akcii.

Print Friendly, PDF & Email