OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU – plechový sklad

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU

 

Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode č. 266/2018 zo dňa 23.10.2018 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov:

  1. Predmet verejnej obchodnej súťaže:

Nebytové priestory – budova – plechový sklad č. 1, časť parc. č. 1391/1, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda o výmere 150 m2

  1. Dôvod prenájmu:

Využitie voľných nebytových priestorov

  1. Účel prenájmu:

 

  1. Cena a podmienky verejnej obchodnej súťaže:

– min. cena za prenájom 7,00  €/m²/rok,

– doba prenájmu 5 rokov

– záujemca musí spĺňať všetky legislatívne podmienky súvisiace s predmetom podnikania,

  1. Predkladanie ponúk

Ponuky môžu záujemcovia doručiť poštou na adresu Obec Dobrá Voda, 919 54 Dobrá Voda 121, resp. osobne do podateľne obecného úradu na tú istú adresu do 20.11.2018 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením:

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU BUDOVA – plechový sklad č.1, časť parc. č. 1391/1 – NEOTVÁRAŤ“.

Na obálke je nutné uviesť aj identifikáciu – adresu predkladateľa ponuky.

  1. Povinné náležitosti predkladanej písomnej ponuky:
  2. a) Presné označenie účastníka: Fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefonický kontakt.

Právnická osoba: obchodné meno, štatutárny orgán, sídlo, IČO, telefonický kontakt b) cena za prenájom nehnuteľného majetku ……………….. €/m²/rok

  1. c) účel prenájmu d) Dátum a podpis oprávnenej osoby

K ponuke je potrebné doložiť:

– Čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou.

– Čestné vyhlásenie účastníka, že nemá nevysporiadané záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi ku dňu  uplynutia lehoty na predkladanie návrhov.

  1. Vyhodnotenie predložených ponúk

Vyhodnotenie sa uskutoční v termíne do 23.11.2018. Zmluva o nájme nebytových priestorov

bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu výšku za prenájom nehnuteľného majetku plechový sklad č.1, časť parc. č. 1391/1, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda za 1m²/rok.

Ak účastníci predložia totožné cenové ponuky, rozhodujúci bude čas doručenia. Vyhrá ponuka, ktorá bola obci doručená ako prvá.

Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.

Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu

vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie

návrhov.

Obec si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť, doplniť podmienky súťaže, alebo nevybrať žiadneho uchádzača.

Obhliadku nehnuteľnosti bude možné dohodnúť po telefonickom dohovore s poverenými pracovníkmi OcÚ Dobrá Voda – tel. 033/55 75004,  0917789773.

Zámer prenajať majetok takýmto spôsobom je Obec povinná zverejniť najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke.

v Dobrej Vode, dňa 26.10.2018

 

René Blanárik

starosta obce

Zverejnené dňa 26.10.2018

 

Plechový sklad č. 1 VOS

(Tento príspevok bude odstránený 20.11.2018 12:00)

Print Friendly, PDF & Email