Opatrenia – vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava nariaďuje vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí nasledovné opatrenia:

1. Nahlásiť do 19.01.2017 na OcÚ súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí. (033/5575004, dobravoda.dane@gmail.com)
2. Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.
3. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:

a) dezinfekciu
b) zamedziť priamemu alebo nepriamenu kontaktu s voľne žijúcimi vtákmi
c) voda používaná na napájanie nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd
d) bezodkladne oznámiť na RVPS Trnava (033/5501447, 033/5922111) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky

4. Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, viesť si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti

Ďalej RVPS Trnava ZAKAZUJE:

– akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva
– prísun a odsun hydiny, iného vtáctva a domácich zvierat
– vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s  použitou podstielkou, hnojom a kalom z chovov bez povolenia RVPS Trnava
– vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva chovaného v  zajatí.

Termín opatrení a zákazov:

od 16.01.2017 až do odvolania.

Celé znenie Opatrenia si môžete pozrieť tu: Opatrenie