Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Výst. DVO-12-2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dobrá Voda ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 6.2.2019 začala konanie č. DVO-12/2019 o
vydanie súhlasu na výrub  11 ks topoľov čiernych a 5 ks topoľov bielych
rastúcich na pozemkoch parc. č.4163/1 a 4163/2 v k. ú Dobrá Voda z
dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

(Tento príspevok bude odstránený 28.02.2019 07:00)

Print Friendly, PDF & Email