Pozemkové spoločenstvo Urbariát – Valné zhromaždenie 15.06.2019

Pozemkové spoločenstvo Urbariát

919 54 Dobrá Voda č. 121

                                                                                                     

     Výbor Pozemkového spoločenstva Urbariát  919 54 Dobrá Voda oznamuje svojim podielnikom,  že dňa 15. 6. 2019  o 16.00 hodine sa v kultúrnom dome na Dobrej Vode bude konať valné zhromaždenie s nasledovným programom:  

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti a hospodárení PSU od posledného VZ
 4. Správa dozornej rady od posledného VZ
 5. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018 a návrhu rozdelenia zisku
 6. Návrh rozpočtu a plánu hlavných úloh na rok 2019
 7. Schválenie návrhu zmien Zmluvy a Stanov pozemkového spoločenstva /zák.110/2018 Z. z./
 8. Prerokovanie žiadosti chatárov o odpredaj alebo prenájom pozemkov v RO Mariáš (oddelenie časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zák.  110/2018 Z. z.)
 9. Diskusia
 10. Návrh a schválenie uznesení
 11. Záver                   

Prezentácia účastníkov začína o 14.00 hod.

Návrh Zmluvy a návrh Stanov pozemkového spoločenstva podľa zákona 110/2018 Z.z. je zverejnený na internetovej stránke OU www.dobravoda.eu

 

                                                                                                              Mária Očenášková

                                                                                                                       predseda

(Tento príspevok bude odstránený 15.06.2019 17:46)

Print Friendly, PDF & Email