Pozemkové spoločenstvo Urbariát_Valné zhromaždenie_11.11.2017


Termín akcie: 11.11.2017 v čase 16:00-20:00
Miesto konania: KD Dobrá Voda
Kategória: Kultúrno-spoločenské
Popis akcie:

Výbor Pozemkového spoločenstva Urbariát 919 54 Dobrá Voda oznamuje svojim podielnikom, že dňa 11.11. 2017 o 16:00 hodine sa v Kultúrnom dome na Dobrej Vode

bude konať valné zhromaždenie s nasledovným programom:

 1. Otvorenie

 2. Schválenie programu

 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

 4. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 5. Správa o činnosti urbariátu od posledného VZ

 6. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016

 7. Správa o činnosti dozornej rady od posledného VZ

 8. Návrh na schválenie vyplatenia dividend

 9. Rôzne

 10. Diskusia

 11. Schválenie uznesení

 12. Záver

Prezentácia účastníkov začína o 14:30 hod.


Načítanie mapy…