Voľba hlavného kontrolóra

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOBRÁ VODA

v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písmeno a) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Dobrá Voda.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Dobrá Voda zašlú alebo odovzdajú písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)

do 24.apríla 2017 do 12.00 h

na Obecnom úrade Dobrá Voda č. 121, PSČ 919 54

v uzavretej obálke označenej

„Voľba hlavného kontrolóra,  NEOTVÁRAŤ!“

 

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční  9. mája  2017.

 

 

Požiadavky:

  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
  • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
  • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 

Všeobecné podmienky:

  • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x štvrťročne podáva správu o svojej činnosti,
  • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou  poslanca,  starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona,
  • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce.

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode určilo dĺžku pracovného času pre výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Dobrá Voda na 0,16 pracovný úväzok  uznesením číslo 131/2016 zo dňa 21.12.2016.

 

 

Obec Dobrá Voda

René Blanárik

starosta obce

Zverejnené na   

úradnej tabuli obce            19.04.2017

internetovej stránke obce  19.04.2017

(Tento príspevok bude odstránený 25.04.2017 00:01)