Voľné pracovné pozície – referent/ka obce, finančný účtovník/čka

Obec Dobrá Voda vypisuje voľné pracovné pozície:

na obsadenie pracovnej pozície: finančný účtovník/čka

s možným nástupom od  1.11.2018

Výkon práce: Obecný úrad v Dobrej Vode

Charakteristika pracovného miesta:

– samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obecného úradu

– spracovanie uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní

– konsolidovaná účtovná závierka

– zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov

– spolupráca s externou audítorskou spoločnosťou

– pravidelný reporting v oblasti účtovníctva

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 1,0

Mzdové podmienky:

plat podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kvalifikačné predpoklady: Úplné stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo, Úplné stredné odborné vzdelanie – ukončené maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania

Kritériá a požiadavky: – Ovládanie podvojného účtovníctva so zameraním na verejnú správu, účtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizácií, znalosť účtovných a daňových zákonov, zákon o majetku obcí a obecnom zriadení, zákon o finančnej kontrole, zákon o účtovníctve, zákon o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe a územnej samospráve, ovládanie PC, programy: Word, Excel, internet

Prax: v oblasti účtovníctva – 1 rok

Výhodou: znalosť ekonomiky rozpočtových a príspevkových organizácií, práca s účtovným programom URBIS

Osobnostné predpoklady: dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením

Dátum a miesto podania žiadosti:

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti poštou alebo osobne na Obecný úrad, 919 54 Dobrá Voda 121.

Uchádzač o pracovnú pozíciu – finančný účtovník po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej, bude pozvaný na pohovor. Dátum možného nástupu: 01.11.2018

Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

Kontakt: René Blanárik     Telefón: 0917789773 e-mail.: dobravoda.starosta@gmail.com

 

a

 

na obsadenie pracovnej pozície –  referent obce

s možným nástupom od  1.11.2018

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov :

  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Iné kritéria a požiadavky:

  • prax minimálne 1 rok v samospráve, alebo štátnej správe
  • práca s počítačom, programy WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWER POINT, grafický program
  • administratívna zručnosť (vedenie evidencií, tabuliek, prehľadov, štatistík )
  • základy účtovníctva  ( pomocné účtovné práce )

Osobnostné predpoklady:

bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť, organizačné schopnosti, ochota pracovať so zvýšeným nasadením, zvládanie záťažových situácií, ochota ďalej sa vzdelávať

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • štruktúrovaný životopis
  • úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v   zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Mzdové podmienky:

plat podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum a miesto podania žiadosti:

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti poštou alebo osobne na Obecný úrad, 919 54 Dobrá Voda 121.

Uchádzač o pracovnú pozíciu – referent obce po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej, bude pozvaný na pohovor. Dátum možného nástupu: 01.11.2018

Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

Kontakt: René Blanárik     Telefón: 0917789773 e-mail.: dobravoda.starosta@gmail.com

 

 

(Tento príspevok bude odstránený 30.10.2018 23:55)