Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 5/2018

Návrh VZN č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a internetovej adrese obce dňa 28.11.2018.

Schválené nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli v obci a internetovej adrese obce

dňa ………………..

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Dobrá Voda tento

 

 

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

č. 5/2018

o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území obce Dobrá Voda

 

 1. časť

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 • 1 – Predmet úpravy

 

  1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je úprava podmienok ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce.§ 2 – Druhy miestnych daní(1) Obec Dobrá Voda na svojom území ukladá tieto miestne dane
   1. daň z nehnuteľností,
   2. daň za psa,
   3. daň za užívanie verejného priestranstva,
   4. daň za ubytovanie,
   5. daň za jadrové zariadenie.
   6.  
  2.  
  3.  
  4. Obec Dobrá Voda na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  5.  
 • Toto VZN určuje najmä základ dane, sadzbu dane, podmienky vyberania dane, spôsob preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia, zníženia dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia a zníženia dane, spôsob vyberania dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, jej náležitosti, lehoty a spôsob odvodu dane.DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 

 1.  
 2. II. časť

§ 3

 1. Daň z nehnuteľností zahŕňa
 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb
 • daň z bytov a  nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“)
 •  
 1. Na účely vyberania dane z nehnuteľností podľa tohto VZN sa určujú tieto jednotlivé časti obce Dobrá Voda:
   1. Obec Dobrá Voda

   

 2. Rekreačná oblasť Pod Mariášom.DAŇ Z POZEMKOV§ 4 – Základ dane
  1.  
  2.  
  3.  
 3.  
 1. Hodnota pozemkov podľa jednotlivých druhov je v zákone ustanovená takto     a) – orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                   0,2964 €/m2b) záhrady,                                                                                               1,32 €/m2      d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy – hodnota pozemku   hodnoty majetku, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárskye) stavebné pozemky                                                                              13,27 €/m2§ 5 – Sadzby daneSprávca dane ustanovuje v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane z pozemkov pre obec takto:b) záhrady,                                                                                                   0,60 %d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýbe) stavebné pozemky                                                                                  0,45 %   
 2. § 6 – Sadzby dane
 3. DAŇ ZO STAVIEB
 4.  
 5.      a ostatné hospodársky využívané vodné plochy                                    0,65 %
 6. c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                           0,60 %
 7. a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty                      0,50 %
 8.  
 9.         
 10.    využívané vodné plochy                                                                                 0,10 €/m2
 11.    zistená na 1m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej
 12. c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                      1,32 €/m2          
 13.                – trvalé trávne porasty                                                                      0,0644 €/m2        
 14.  
 1. Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý  m2 zastavanej plochy pre jednotlivé druhy stavieb takto
 2. 0,08 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 3. 0,13 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby užívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 4. 0,37 € za chaty a stavby individuálnu rekreáciu,
 5. 0,25 € za samostatne stojace garáže,
 6. 0,25 € za stavby hromadných garáží,
 7. 0,25 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
 8. 0,9 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 9. 0,9 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou.
  1. 0,50 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až i).
  2.  
 10.  
 11. Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods. 3 zákona príplatok 0,17 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia v časti obce Rekreačná oblasť Pod Mariášom.
 12.  
 13. Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods. 3 príplatok 0,06 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia v obci Dobrá Voda.DAŇ Z BYTOV§ 7 – Sadzby daneRočná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu určenáRočná sadzba dane z nebytových priestorov je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru určená 0,08 € .   
 14. § 8 – Oslobodenie od dane a zníženie dane
 15. SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
 16.  
 17. 0,08 €.
 18.  
 19.  
 20.  
 1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov v zmysle §17 ods. 2 a ods.3 zákona na
  1. pozemky na  ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
  2. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
  3. pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
  4. stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.

 

III. časť

DAŇ ZA PSA

 

 • 9 – Sadzby dane

 

Správca dane ustanovuje v zmysle § 25 zákona ročnú sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok vo výške 9,00 € .

 

 1. časť

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

 

 • 10 – Predmet dane

 

 1. Predmetom dane je verejné priestranstvo podľa ustanovenia § 30 zákona.
 2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Dobrá Voda, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
 1. hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od krajnice po krajnicu, vrátane prícestných zelených pásov na celom území obce
 2. vybudované chodníky, vjazdy k rodinným domom, upravené plochy, parkoviská, parky, verejná zeleň na celom území obce,
 3. autobusové nástupištia, športový areál,
 4. všetky neknihované parcely v zastavanom území obce.
  1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
 • Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
   1. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
   2. umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
   3. umiestnenie skládky,
 • trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 
  1. Správca dane ustanovuje v zmysle § 33 sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý i začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň nasledovne
  2. § 11 – Sadzby dane
 • 5,00 € za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia
 • 0,20 € za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií
 • 0,20 € za umiestnenie stavebného zariadenia
 • 0,35 € za umiestnenie skládky
 • 0,05 € za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
 • 0,35 € za vrak motorového vozidla

 

  1. 0,10 € za umiestnenie posedenia s občerstvením na vyhradenom priestore priľahlom k reštauračnému zariadeniu v letnej sezóne od 15.5. do 30.9. kalendárneho roku.       ukončením užívania verejného priestranstva.     priestranstva správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.     a) fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,     b) údaje rozhodujúce na určenie dane – účel, miesto, prípadne číslo parcely, rozsah         uvedenie verejného priestranstva do pôvodného stavu.       nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.     30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za(3) Daň sa platí v  hotovosti v  pokladnici správcu dane, prevodom z  účtu v peňažnom DAŇ ZA UBYTOVANIE§ 14 – Sadzba dane
  2.  
  3.  
  4. V. časť
  5.      ústave, alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.
  6.     zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená.
  7. (2) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do
  8. (1) Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa  
  9. § 13 – Platenie dane za verejné priestranstvo
  10.  
  11.          užívania verejného priestranstva, začiatok a koniec daňovej povinnosti, ktorým je
  12.          právnická osoba – názov, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
  13. (3) Oznámenie sa vykoná písomnou formou a musí obsahovať:
  14. (2) Daňovník   je     povinný   oznámiť   svoj   zámer   osobitného   užívania   verejného
  15. (1) Daňová   povinnosť   vzniká   začatím   užívania verejného   priestranstva   a  zaniká
  16. § 12 – Spôsoby preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti
  17.  
 1. Sadzba dane je 0,30 za osobu a prenocovanie.

 

 • 15 – Oznamovacia povinnosť

 

(1) Prevádzkovateľ ubytovacieho  zariadenia –  platiteľ  (Vyhláška  MH  SR č. 277/2008 Z. z.

      ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na  ubytovacie zariadenia  pri  ich zaraďovaní  do  

      kategórií  a  tried)  poskytujúci  odplatné  prechodné   ubytovanie   je  povinný   si    splniť

      oznamovaciu  povinnosť  na predpísanom tlačive voči  správcovi  miestnej dane, t. j. Obec

      Dobrá Voda do 15 dní od začiatku poskytovania prechodného ubytovania.

 

(2) Prevádzkovateľ ubytovacieho  zariadenia  pri  splnení  oznamovacej  povinnosti   predloží

      správcovi dane knihu ubytovaných, ktorá bude opatrená pečiatkou Obce Dobrá Voda.

 

 • 16 – Evidencia a platenie dane

 

(1) Daňovník je   povinný  zaplatiť  daň   bez  vyrubenia   v  stanovenej   sadzbe   za   osobu a

      prenocovanie, o čom mu platiteľ vystaví potvrdenku (číslovanú).

 

(2) Platiteľ   dane  je   povinný   viesť  presnú   evidenciu   vybranej   dane   a  do  15 dní    po

      ukončení  mesiaca ju zaplatiť na účet obce, alebo v pokladni  Obecného úradu  na  základe 

      doručeného  priznania,  ktorého  prílohu tvorí Juxta potvrdenky. Po každom zaplatení dane

      bude preukazná evidencia opatrená pečiatkou obce Dobrá Voda v knihe ubytovaných.

 

(3) Evidencia vybranej   dane   a    kniha   ubytovaných    musí   byť   kedykoľvek    prístupná

      k nahliadnutiu správcovi dane.

 

 

 1. časť

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE

 

 • 17 – Základ dane

 

(1) Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. Výmera katastrálneho územia obce Dobrá Voda je 32 977 457 m2.

(2) Zastavané územie obce Dobrá Voda sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej elektrárne V-1 v pásme nad 2/3 polomeru oblasti ohrozenia a v  oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej elektrárne V-2 v pásme nad 2/3 polomeru oblasti ohrozenia. Tým je obec Dobrá Voda miestne príslušnou pre správu dane.

 

 

 • 18 – Sadzba dane

 

Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle § 30 odsek 2 tohto ustanovenia je 0,0006 € za m2.

 • 19 – Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

 1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.
 2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zániku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
 3. Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad Dobrá Voda. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, meno alebo názov prevádzky, IČO, DIČ, sídlo alebo adresu prevádzkovateľa, číslo povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, vydaného – kedy a kto povolenie vydal, identifikáciu jadrového zariadenia ako názov jadrového zariadenia, sídlo alebo umiestnenie, počet reaktorov, deň začatia skúšobnej prevádzky, oznámenie o dobe prevádzky a výrobe elektrickej energie za uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne.§ 20 – Vyrubenie a platenie dane za jadrové zariadenie
 4.  
 5.  
 1. Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 17 a sadzby dane podľa § 18 tohto všeobecne záväzného nariadenia. Ak je daňovníkov v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením niekoľko, správca dane vyrubí pomernú časť dane za jadrové zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť dane za jadrové zariadenie sa určí ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.
 2. Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15. dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADYPoplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.§ 21 Vyberanie poplatku a ručenie za poplatok
 3.  
 4.  
 5.  
 6. VII. časť
 7.  
   1. (1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
   2. a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
   3. b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
   4.  
 1. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
 2.  
 3. Poplatok na osobu a kalendárny deň a poplatok za množstvový zber obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný v lehote určenej správcom dane v rozhodnutí. Počas zdaňovacieho obdobia, poplatok za množstvový zber správca dane upraví rozhodnutím, na základe podania oznamovacej povinnosti vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti, pri zmene frekvencie odvozu, objemu zberných nádob a počtu zberných nádob.
 4. Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín obec vyberá v hotovosti do pokladne Obecného úradu Dobrá Voda. Poplatok bude vybraný podľa skutočne vyvezeného množstva odpadu. Zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín bude na dočasnom úložisku v priemyselnom areály, Dobrá Voda 371.

 

 

 • 22 – Sadzba poplatku

 

Obec Dobrá Voda ustanovuje          

 1. sadzbu paušálneho poplatku na 0,0548 eura za osobu a kalendárny deň,
 2. sadzbu poplatku pre množstvový zber na 0,02 eura za jeden liter komunálnych odpadov,
 3. sadzbu poplatku pre množstvový zber za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín na 0,015 eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

 

 • 23 – Určenie poplatku

(1) Obec určuje poplatok na zdaňovacie obdobie ako

 1. a) paušálny poplatok pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt

    alebo ktorá má na území obce oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako

    podnikanie,

 1. b) poplatok za množstvový zber pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva

    nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

 1. c) poplatok za množstvový zber pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva

    nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

 1. d) pri množstvovom zbere je frekvencia odvozov 1 x za 14 dní t.j. 26 x za rok pri 110 l, 120 l

    a 240 l nádobe.

§ 24 – Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

 

(1) Obec vráti poplatok  alebo jeho  pomernú časť  poplatníkovi, ktorému  zanikla  povinnosť

      platiť  poplatok  v   priebehu  zdaňovacieho  obdobia a  preukáže  splnenie  podmienok  na 

      vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.

 

Podklady k odpusteniu poplatku:

 1. a) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
 2. b) potvrdenie o tom, že poplatník uhradil poplatok v inej obci,
 3. c)         prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený preukazujúci   nárok   na   uplatnenie

            odpustenia poplatku.

 

(2) Obec poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci  preukáže  na základe podkladov,

      že viac ako 90 dní v zdaňovacom  období  sa  nezdržiava, alebo  sa  nezdržiaval  na  území 

      obce.

 

Podklady k zníženiu poplatku:

 1. a) potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,
 2. b) potvrdenie o ubytovaní na internáte,
 3. c)         potvrdenie zariadenia o výkone väzby alebo odňatie slobody,
 4. d) prípadne iné   doklady,  v   ktorých   bude    uvedený   dátum   preukazujúci  nárok  na 

           uplatnenie zníženia poplatku.

 

Doklady uvedené v odseku 1 písm. a) až c) a v odseku 2 písm. a) až d) nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

 

VIII. časť

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 

§ 25 – Spoločné ustanovenia

 

 • Daňovník je povinný označiť platbu miestnej dane a poplatku podľa §2 ods. 1 a 2 zákona, variabilným symbolom uvedeným v Rozhodnutí.IX. časť  

 

  1. § 26 – Záverečné ustanovenia
  2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  3.  
 1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov a zákon SNR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebný odpady na území obce Dobrá Voda sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode dňa ……………. uznesením č. ……………
 3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda zo dňa 25. 11. 2015.
 4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode.§ 27 – Účinnosť(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.V Dobrej Vode dňa 28.11.2018                                                                                                                René Blanárik, starosta obce
 5. Návrh VZN 5_2018 miestne-dane-a-poplatky

(Tento príspevok bude odstránený 13.12.2018 23:59)

Print Friendly, PDF & Email