Zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda

Zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda

Obec Dobrá Voda v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zve­rejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda priamym predajom z dôvodu osobitného zreteľa:

Predaj pozemku v katastrálnom územní Dobrá Voda, ktorý je za­písaný na LV 1300 ako parcela registra C, parc. č. 494/133 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2, cena určená OZ Dobrá Voda je stanovená minimálne na 6,50 eur/ m2.

Za prípad hodný osobitného zreteľa sa v tomto prípade považuje skutočnosť, že parc. č. 494/133 je vstup k pozemku, ktorého vlastníci sú žiadatelia.

 

Dobrá Voda, dňa 19.04.2017

 

René Blanárik

starosta obce

 

Zverejnené na úradnej tabuli v obci a internetovej stránke obce Dobrá Voda dňa 19.04.2017

(Tento príspevok bude odstránený 05.05.2017 08:00)