Zámer prenájmu bytu č. 1 v 9 BJ Dobrá Voda 405

Obec Dobrá Voda

919 54 Dobrá Voda 121

 

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda

                 

Obec Dobrá Voda v zmysle § 9a ods. 9 zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda:

 

Prenájom jednoizbového bytu č. 1, nachádzajúci sa v katastrálnom území Dobrá Voda, v bytovom dome súpisné číslo 405, celková plocha bytu 40 m2, zapísaný v katastri nehnuteľností Správy katastra v Trnave, ktorého výlučným vlastníkom je Obec Dobrá Voda, postaveného na parcele č. 2426/16, zapísaného na LV č. 1300. Byt je voľný k 01. 02. 2020.

Výška nájomného je stanovená na sumu 82,53 eur/mesiac. Spolu s nájomným sa uhrádzajú zálohové platby za poskytnuté služby (vodné, stočné a elektrická energia spoločných priestorov) súvisiace s užívaním bytu, ktoré sú predmetom vyúčtovania podľa skutočných nákladov. Mesačná zálohová platba predstavuje sumu 3,00 eur/mesiac/1 osoba za vodu a stočné a 1,50 eur/mesiac/byt elektrická energia v spoločných priestoroch.

Bližšie informácie môžu záujemcovia získať na obecnom úrade Dobrá Voda, 919 54 Dobrá Voda 121, v úradných hodinách obecného úradu, alebo na telefónnych číslach 033/5575004, 0905739465.

Žiadosť je potrebné zaslať na adresu: Obec Dobrá Voda, 919 54 Dobrá Voda 121, resp. odovzdať osobne v lehote do 08.01.2020 do 12.00 hod. Žiadosť musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle VZN Obce Dobrá Voda č. 1/2014.

Postup pri prideľovaní bytu sa uskutoční v zmysle platného VZN Obce Dobrá Voda č. 1/2014.

Obec Dobrá Voda si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

V Dobrej Vode, dňa 06. 12. 2019

 

René Blanárik

starosta obce

 

Zverejnené na úradnej tabuli v Obci Dobrá Voda a internetovej stránke Obce Dobrá Voda dňa 06.12.2019.

 

Zámer na prenájom bytu č. 1

(Tento príspevok bude odstránený 08.01.2020 12:00)

Print Friendly, PDF & Email