Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda – byt č. 3

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda

Obec Dobrá Voda v zmysle § 9a ods. 9 zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zve­rejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda:

Prenájom dvojizbového bytu č. 3, nachádzajúci sa v katastrálnom území Dobrá Voda, v bytovom dome súpisné číslo 405, celková plocha bytu 56 m2, zapísaný v katastri nehnuteľností Správy katastra v Trnave, ktorého výlučným vlastníkom je Obec Dobrá Voda, postaveného na parcele č. 2426/16, zapísaného na LV č. 1300. Byt je voľný k 01.12.2017.

 

Výška nájomného je stanovená na sumu 115,54 eur/mesiac. Zároveň sa uhrádzajú zálohové platby za poskytnuté služby (vodné, stočné, elektrická energia spoločných priestorov) súvisiace s užívaním bytu, ktoré sú predmetom vyúčtovania podľa skutočných nákladov. Mesačná zálohová platba predstavuje sumu 3,00 eur/mesiac/1 osoba za vodné a stočné a 1,50 eur/mesiac/byt elektrická energia v spoločných priestoroch.

 

Bližšie informácie môžu záujemcovia získať na Obecnom úrade Dobrá Voda, 919 54  Dobrá Voda 121, v úradných hodinách Obecného úradu, alebo na telefónnych číslach 033/5575004, 0905739465.

 

Žiadosť je potrebné zaslať na adresu: Obec Dobrá Voda – obecný úrad, 919 54  Dobrá Voda 121, resp. odovzdať osobne v lehote do 31.01.2018 do 12.00 hod. Žiadosť musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle VZN obce Dobrá Voda č. 1/2014.

 

Postup pri prideľovaní bytu sa uskutoční v zmysle platného VZN obce Dobrá Voda č. 1/2014.

 

Obec Dobrá Voda si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

 

Dobrá Voda, dňa 03.01.2018

 

 

René Blanárik

starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli v obci a internetovej stránke obce Dobrá Voda, dňa 03.01.2018

(Tento príspevok bude odstránený 31.01.2018 12:30)