Zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Dobrá Voda

Obecný úrad, 919 54 Dobrá Voda 121

www.obecdobravoda.eu 

podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Ďalej len „ Zákon o majetku obcí)

z v e r e j ň u j e

Zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu

hodného osobitného zreteľa

a to nehnuteľnosti, pozemku v katastrálnom území Dobrá Voda, parcela č. 494/161 parcela registra C o výmere 19 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a parcela č. 494/162 parcela registra C o výmere 53 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktoré vznikli odčlenením z pôvodného pozemku, parcela č. 494/112, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 182 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1300, vedený Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom pracovisko Trnava, na základe Geometrického plánu č. 70/2019 vypracovaného Ing. Jozefom Fančovičom, Naháč 139, 919 06, IČO: 35402997, zo dňa 17.01.2019 v prospech nadobúdateľov:

Gabriela Michaličková, rod. Lukačovičová nar. 10.11.1943 a manž. Michal Michalička, rod. Michalička, nar. 05.01.1943, obaja bytom Dobrá Voda 355, 919 54 v podiele 1/1 za kúpnu cenu 10,00 EUR/m2, t.j. 720,00 EUR (slovom sedemstodvadsať).

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v usporiadaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti č. 257, tak aby právny stav bol odrazom stavu skutkového a teda, aby zodpovedal skutočnému užívaniu nehnuteľnosti a to vzhľadom na skutočné zameranie nehnuteľnosti postavenej na predávanej nehnuteľnosti. Náklady spojené s prevodom majetku hradia kupujúci. 

 

                                                                                              René Blanárik

                                                                                  starosta obce Dobrá Voda

  

Vyvesené: 05.08.2019

Zvesené: 20.08.2019

 

(Tento príspevok bude odstránený 20.08.2019 23:59)

Print Friendly, PDF & Email