Západoslovenská distribučná, a.s.

Vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné, podzemné elektrické vedenia na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu § 43 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z vlastníkov pri výkone činností považuje za poverenú osobu. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30.11.2019. V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSD vykoná odstránenie stromov v zmysle § 11 zákona o energetike. Využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka. O nevyhnutné vypnutie el.vedenia pre prípad výrubu a orezu je možné požiadať v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou ZSD na tel.č. 033/55 63 251.

(Tento príspevok bude odstránený 30.11.2019 23:59)

Print Friendly, PDF & Email