1

Oznámenie o výsledku vybavenia petície

Oznámenie o vybavení petície
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU – VONKAJŠÍ PRIESTOR – časť parc. č. 1391/1

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU

 

Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 116/2023 zo dňa 27.09.2023 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom vonkajších priestorov:

 1. Predmet verejnej obchodnej súťaže:

Nebytové priestory – vonkajší priestor (pred budovou KOVO) – časť parc. č. 1391/1, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda o výmere 100 m2

 1. Dôvod prenájmu:

Využitie voľných nebytových priestorov

 1. Účel prenájmu:

 

 1. Cena a podmienky verejnej obchodnej súťaže:

– min. cena za prenájom  2,50  €/m²/rok,

– doba prenájmu max. 5 rokov od 01.11.2023

– záujemca musí spĺňať všetky legislatívne podmienky súvisiace s predmetom podnikania,

 1. Predkladanie ponúk

Ponuky môžu záujemcovia doručiť poštou na adresu Obec Dobrá Voda, 919 54  Dobrá Voda 121, resp. osobne do podateľne obecného úradu na tú istú adresu do 20.10.2023 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením:

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU VONKAJŠÍ PRIESTOR (pred budovou KOVO) – časť parc. č. 1391/1 – NEOTVÁRAŤ“.

Na obálke je nutné uviesť aj identifikáciu – adresu predkladateľa ponuky.

 1. Povinné náležitosti predkladanej písomnej ponuky:
 2. a) Presné označenie účastníka:
  Fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto
  podnikania, IČO, telefonický kontakt.

Právnická osoba: obchodné meno, štatutárny orgán, sídlo, IČO, telefonický kontakt
b) cena za prenájom nehnuteľného majetku ……………….. €/m²/rok

 1. c) účel prenájmu
  d) Dátum a podpis oprávnenej osoby

K ponuke je potrebné doložiť:

– Čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa v zmysle § 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou.

– Čestné vyhlásenie účastníka, že nemá nevysporiadané záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi ku dňu  uplynutia lehoty na predkladanie návrhov.

 1. Vyhodnotenie predložených ponúk

Vyhodnotenie sa uskutoční v termíne do 27.09.2023. Zmluva o nájme vonkajších priestorov

bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu výšku za prenájom nehnuteľného

majetku vonkajší priestor (pred budovou KOVO), časť parc. č. 1391/1, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda za 1m²/rok.

Ak účastníci predložia totožné cenové ponuky, rozhodujúci bude čas doručenia. Vyhrá ponuka, ktorá bola obci doručená ako prvá.

Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.

Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu

vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie

návrhov.

Obec si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť, doplniť podmienky súťaže, alebo nevybrať žiadneho uchádzača.

Obhliadku nehnuteľnosti bude možné dohodnúť po telefonickom dohovore s poverenými pracovníkmi OcÚ Dobrá Voda –  tel. 033/5575004,  0917/789773.

Zámer prenajať majetok takýmto spôsobom je Obec povinná zverejniť najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke.

v Dobrej Vode, dňa 27.09.2023

 

 

 

 

René Blanárik

starosta obce

 

Zverejnené dňa 28.09.2023

1391-1 vonkajší priestor pri budove KOVO
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU – GARÁŽ – parc. č. 1391/9

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU

 

Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 113/2023 zo dňa 27.09.2023 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov:

 1. Predmet verejnej obchodnej súťaže:

Nebytové priestory – garáž, parc. č. 1391/9, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda o výmere 138 m2

 1. Dôvod prenájmu:

Využitie voľných nebytových priestorov

 1. Účel prenájmu:

 

 1. Cena a podmienky verejnej obchodnej súťaže:

– min. cena za prenájom garáže   11,50  €/m²/rok,

– doba prenájmu max. 5 rokov od 01.11.2023

– záujemca musí spĺňať všetky legislatívne podmienky súvisiace s predmetom podnikania,

 1. Predkladanie ponúk

Ponuky môžu záujemcovia doručiť poštou na adresu Obec Dobrá Voda, 919 54  Dobrá Voda 121, resp. osobne do podateľne obecného úradu na tú istú adresu do 20.10.2023 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením:

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU-GARÁŽ, parc. č. 1391/9 – NEOTVÁRAŤ“.

Na obálke je nutné uviesť aj identifikáciu – adresu predkladateľa ponuky.

 1. Povinné náležitosti predkladanej písomnej ponuky:
 2. a) Presné označenie účastníka:
  Fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto
  podnikania, IČO, telefonický kontakt.

Právnická osoba: obchodné meno, štatutárny orgán, sídlo, IČO, telefonický kontakt
b) cena za prenájom nehnuteľného majetku ……………….. €/m²/rok

 1. c) účel prenájmu
  d) Dátum a podpis oprávnenej osoby

K ponuke je potrebné doložiť:

– Čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa v zmysle § 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou.

– Čestné vyhlásenie účastníka, že nemá nevysporiadané záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi ku dňu  uplynutia lehoty na predkladanie návrhov.

 1. Vyhodnotenie predložených ponúk

Vyhodnotenie sa uskutoční v termíne do 27.10.2023. Zmluva o nájme nebytových priestorov

bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu výšku za prenájom nehnuteľného

majetku garáž, časť parc. č. 1391/9, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda za 1m²/rok.

Ak účastníci predložia totožné cenové ponuky, rozhodujúci bude čas doručenia. Vyhrá ponuka, ktorá bola obci doručená ako prvá.

Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.

Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.

Obec si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť, doplniť podmienky súťaže, alebo nevybrať žiadneho uchádzača.

Obhliadku nehnuteľnosti bude možné dohodnúť po telefonickom dohovore s poverenými pracovníkmi OcÚ Dobrá Voda –  tel. 033/55 75004,  0917789773.

Zámer prenajať majetok takýmto spôsobom je Obec povinná zverejniť najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke.

v Dobrej Vode, dňa 27.09.2023

 

René Blanárik

starosta obce

Zverejnené dňa 28.09.2023

Budova 1391 9 Garáž
Letný tábor RYBKA

Letný tábor 2023
Zábava, poklad, šport, cesta vakom, zubačkou, optické ilúzie, turistika v Tatrách i Tatry vnútri. To všetko a mnoho iných aktivít sme videli a zažili tento rok v letnom
tábore. Prežili sme štyri krásne letné dni a o niečo bohatší sme sa vrátili domov. Ďakujeme všetkým zúčastneným deťom, boli super parťáci a taktiež ďakujeme
rodičom a všetkým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporili. Veľká vďaka patrí aj dievčatám, animátorkám, Ninke a Pavlínke.

Podporili nás:
Obec Dobrá Voda
Potraviny Ema, p. Puškášová
Potraviny Dasken Dobrá Voda
p. M. Mikláš
p. I. Silný
p. M. Staráčková
p. L. Michaličková
a všetci, ktorí nám posielajú 2% z dane.
Ďakujeme.
PROJEKT „Riešenie migračných výziev v obci Dobrá Voda“

Obec Dobrá Voda podpísala dňa 31.07.2023 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091DBC8-91-108 s poskytovateľom Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky s názvom projektu: „Riešenie migračných výziev v obci Dobrá Voda“. Projekt sa realizuje s podporou finančných
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Základné informácie o projekte:
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Spoufinancovaný fondom Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os 9 – FAST CARE Investičná priorita 9.1 – Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev
spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine
Špecifický cieľ 9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
Názov projektu Riešenie migračných výziev v obci Dobrá Voda

Kód projektu v ITMS2014+ 302091DBC8

Miesto realizácie projektu Dobrá Voda
Hlavný cieľ projektu
Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným
útočiskom na území Slovenskej republiky. Úhrada výdavkov
spojených s migračnou vlnou z Ukrajiny.
Zazmluvnená výška NFP 5 200,00 Eur
Hypertextový odkaz na
webové sídlo poskytovateľa https://www.mirri.gov.sk

Infolist_Dobrá Voda
Voľby do NR SR 2023_Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznámenie Na Doručenie HL
Voľby do NR SR 2023_Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhr.
Voľby do NR SR 2023_Informácia pre voliča

Info pre voliča
Voľby do NR SR 2023_Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Oznámenie O čase A Mieste Volieb
Voľby NR SR 2023_Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti

Utvorenie Volebného Okrsku A Určenie Volebnej Miestnosti