Výsledky komunálnych volieb 2022

Výsledky komunálnych volieb 2022 v obci Dobrá Voda

Počet všetkých voličov                                        668

Počet zúčastnených voličov                               410

% zúčastnených voličov                                       61,38 %

Kandidáti na starostu obce Dobrá Voda:

 1. René Blanárik                                             250 hlasov
 2. Alžbeta Chmelová, Ing.                             120 hlasov
 3. Kristína Šefčovičová, Ing.                          26 hlasov

 

Kandidáti na poslancov do OZ obce Dobrá Voda:

 1. Adriána Danková, Ing.                             234 hlasov
 2. Daniel Hulman                                            97 hlasov
 3. Vladimír Krížik, Ing.                                257 hlasov
 4. Matúš Lukačovič                                       139 hlasov
 5. Miroslav Lukačovič                                  142 hlasov
 6. Lívia Michaličková, Mgr.                        229 hlasov
 7. Marián Novák                                           275 hlasov
 8. Martin Ružička, Ing.                               207 hlasov
 9. Peter Schmidt                                            18 hlasov
 10. Daniela Schmidtová                                 19 hlasov
 11. Janette Schmidtová                                  19 hlasov
 12. Miroslav Staráček                                  208 hlasov
 13. Kristína Šefčovičová, Ing.                     122 hlasov
 14. Martin Vaško                                          246 hlasovUPOZORNENIE na voľný pohyb psov v obci

Na základe opakujúcich sa sťažností od občanov na voľný pohyb psov v našej obci, žiadame majiteľov a držiteľov psov, aby si zabezpečili psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im  voľný pohyb po obci.

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je povinná predchádzať tomu, aby jej pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí. Zabráňme tomu, aby voľne pobiehajúce psy po našej obci ohrozovali bezpečnosť ľudí.

Preto Vás, majiteľov a držiteľov psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich príbytkoch!!!

Túlavé  psy ohrozujú bezpečnosť ako aj zdravie občanov obce!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov ako aj v zmysle VZN obce Dobrá Voda  č. 2/2016  je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.

V zmysle  § 7, ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu do výšky 165,00 EUR. Takisto ak pes znečistil verejné priestranstvo, majiteľ psa je povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. V prípade, že tak majiteľ psa neurobí, obec môže uložiť pokutu do výšky 65,00 EUR.

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút.

UPOZORNENIE – Psy, ktoré sa narodili pred 31. augustom 2018 musia byť začipované najneskôr do 31. októbra 2019. Pes narodený od 1. septembra 2018 musí byť začipovaný najneskôr do 12 týždňov od narodenia.

Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín zaevidovať do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ). Za čipovanie sa bude platiť maximálne desať eur, ľuďom v hmotnej núdzi zaplatí čipovanie štát. Veterinárny lekár nesmie vykonať žiadne úkony na psovi, ktorý nemá mikročip, inak mu hrozí pokuta až 20-tisíc eur. Pri zmene majiteľa musí pôvodný vlastník nahlásiť tieto zmeny veterinárovi do 21 dní. Aj úmrtie psa sa musí nahlásiť do 21 dní.

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci ohrozujú občanov a  zodpovednosť nesiete Vy ako ich chovateľ !
U P O Z O R N E N I E

Obecný úrad Dobrá Voda dôrazne upozorňuje občanov na dodržiavanie pravidiel separácie odpadu. Všetky nádoby na separáciu sú viditeľne označené názvom odpadu, ktorý do nich patrí. Takýto vyseparovaný odpad ako je sklo, papier, textil nám zberová spoločnosť zberá zadarmo, pokiaľ  tam nie je vložený  iný odpad.

V takomto prípade zaň zaplatíme ako za komunálny odpad a tým navýšime náklady obce, čo má za následok zvýšenie poplatku za komunálny odpad pre občanov.

Napr. v kontajnery na papier „Za Blavu“ boli vhodené igelitové mechy s pokosenou trávou a sklo. Pokosená tráva patrí do kompostu, igelitové mechy do plastov a na sklo sú po obci rozmiestnené kontajnery.

Je na nás všetkých ako sa k separácii odpadu postavíme  a ako ochránime  svoje  finančné prostriedky pred zbytočným plytvaním.

 
Komunálne a drobné stavebné odpady z obce Dobrá Voda za rok 2021

štatistický výkaz o odpadoch rok 2021
Informácia – utečenci z Ukrajiny

Žiadame občanov, ktorí poskytli alebo poskytnú ubytovanie utečencom z Ukrajiny, aby počet ubytovaných ihneď nahlásili na obecný úrad na č. t. 033/5575004 alebo 0917/789 773.

Ďakujeme
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2021

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2019 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021 pre obec Dobrá Voda je 61,55 %.
Triedime odpad

Na to aby mohol byť odpad recyklovaný, je potrebné ho pred vyhodením správne vytriediť. Tým šetríme prírodné zdroje, znižujeme množstvo odpadu na skládkach, dávame odpadu šancu na druhý život a šetríme financie občanom spojené s odpadom. Za triedený odpad občan neplatí 

Ako správne triediť? Pozrite si priložený návod v podobe plagátu kde sú konkrétne druhy odpadov a ich správne triedenie.

Plagat_Co_kam_patri

 
Zber kuchynského odpadu v obci Dobrá Voda

Obecný úrad Dobrá Voda oznamuje občanom, že po obci budú umiestnené hnedé zberné nádoby na kuchynský odpad a to:

 • bytový dom súp. číslo 405
 • kultúrny dom súp. číslo 90
 • areál ZŚ s MŠ súp. číslo 151

Žiadame občanov aby nádoby po vložení kuchynského odpadu zatvárali.

Čo patrí a čo nie do zberných nádob na kuchynský odpad.

 
Mimoriadne núdzové opatrenia – Africký mor

V prílohe mimoriadne núdzové opatrenia zamerané na kontrolu a eradikáciu afrického moru ošípaných a diviakov, ktoré nadobudli účinnosť 3.8.2021. Opatrenia zostávajú v platnosti do odvolania.

MNO chovatelia ošípaných
TAVOS, a. s. – vývoz odpadových vôd

 OZNAM 

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. ponúka občanom vývoz žumpových vôd
fekálnym vozidlom v cene:
60 EUR s DPH. – jeden vývoz
Spôsob objednávok vývozu žumpových vôd
občan nahlási na obecný úrad požiadavku na vývoz s údajmi:
meno priezvisko, adresa a mobilný kontakt
Pracovník obecného úradu prepošle tieto údaje formou objednávky na adresu :
objednavkydoprava@tavos.sk
Pracovník TAVOS-u, a.s. sa skontaktuje s občanom a dohodne si s ním termín vývozu.
Po dodaní služby vývozu žumpových vôd, spoločnosť TAVOS vyfakturuje vývoz občanovi