1

Voľby do NR SR 2023 – výsledky hlasovania

V Obci Dobrá Voda sa dňa 30.09.2023 zúčastnilo volieb do NR SR 2023 celkovo 544 voličov z celkového počtu 691 zapísaných voličov v zozname.

Počet platných odovzdaných hlasov 540.

 

3   Progresívne Slovensko                               64 hlasov, počet prednostných hlasov 51

4   SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA       1 hlas, počet prednostných hlasov 1

5   OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ                                                        40 hlasov, počet prednostných hlasov 36

6   Komunistická strana Slovenska             4 hlasy, počet prednostných hlasov 2

8   Vlastenecký blok                                        1 hlas, počet prednostných hlasov 1

9   Modrí, Most – Híd                                      2 hlasy, počet prednostných hlasov 2

10  SPRAVODLIVOSŤ                                     2 hlasov, počet prednostných hlasov 2

12  Sloboda a Solidarita                                30 hlasov, počet prednostných hlasov 29

13   SME RODINA                                            11 hlasov, počet prednostných hlasov 8

14   My Slovensko                                             3 hlasy, počet prednostných hlasov 2

15   Slovenská národná strana                     77 hlasov, počet prednostných hlasov 65

16   SMER – sociálna demokracia             130 hlasov, počet prednostných hlasov 102

17   HLAS – sociálna demokracia                62 hlasov, počet prednostných hlasov 50

21  Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko      13 hlasov, počet prednostných hlasov 13

22  Demokrati                                                13 hlasov, počet prednostných hlasov 11

23  Kresťanskodemokratické hnutie          53  hlasov, počet prednostných hlasov 38

24   KARMA                                                       1 hlas, počet prednostných hlasov 0

25   REPUBLIKA                                             33 hlasov, počet prednostných hlasov 23

Zápisnica Voľby Do NR SR 30.9.2023
Poštový úrad Dobrá Voda – zmena otváracích hodín

Poštový úrad Dobrá Voda oznamuje občanom, že z dôvodu organizačnej zmeny od 1. októbra 2023 budú hodiny pre verejnosť upravené nasledovne:

pondelok, utorok, štvrtok, piatok     –    od 08.00 hod. do 11.00 hod.

streda                                                           –     od 08.00 hod. do 9.30 hod.  a   od 15.30 hod. do 17.00 hod.
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU – VONKAJŠÍ PRIESTOR – časť parc. č. 1391/1

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU

 

Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 116/2023 zo dňa 27.09.2023 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom vonkajších priestorov:

 1. Predmet verejnej obchodnej súťaže:

Nebytové priestory – vonkajší priestor (pred budovou KOVO) – časť parc. č. 1391/1, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda o výmere 100 m2

 1. Dôvod prenájmu:

Využitie voľných nebytových priestorov

 1. Účel prenájmu:

 

 1. Cena a podmienky verejnej obchodnej súťaže:

– min. cena za prenájom  2,50  €/m²/rok,

– doba prenájmu max. 5 rokov od 01.11.2023

– záujemca musí spĺňať všetky legislatívne podmienky súvisiace s predmetom podnikania,

 1. Predkladanie ponúk

Ponuky môžu záujemcovia doručiť poštou na adresu Obec Dobrá Voda, 919 54  Dobrá Voda 121, resp. osobne do podateľne obecného úradu na tú istú adresu do 20.10.2023 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením:

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU VONKAJŠÍ PRIESTOR (pred budovou KOVO) – časť parc. č. 1391/1 – NEOTVÁRAŤ“.

Na obálke je nutné uviesť aj identifikáciu – adresu predkladateľa ponuky.

 1. Povinné náležitosti predkladanej písomnej ponuky:
 2. a) Presné označenie účastníka:
  Fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto
  podnikania, IČO, telefonický kontakt.

Právnická osoba: obchodné meno, štatutárny orgán, sídlo, IČO, telefonický kontakt
b) cena za prenájom nehnuteľného majetku ……………….. €/m²/rok

 1. c) účel prenájmu
  d) Dátum a podpis oprávnenej osoby

K ponuke je potrebné doložiť:

– Čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa v zmysle § 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou.

– Čestné vyhlásenie účastníka, že nemá nevysporiadané záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi ku dňu  uplynutia lehoty na predkladanie návrhov.

 1. Vyhodnotenie predložených ponúk

Vyhodnotenie sa uskutoční v termíne do 27.09.2023. Zmluva o nájme vonkajších priestorov

bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu výšku za prenájom nehnuteľného

majetku vonkajší priestor (pred budovou KOVO), časť parc. č. 1391/1, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda za 1m²/rok.

Ak účastníci predložia totožné cenové ponuky, rozhodujúci bude čas doručenia. Vyhrá ponuka, ktorá bola obci doručená ako prvá.

Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.

Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu

vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie

návrhov.

Obec si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť, doplniť podmienky súťaže, alebo nevybrať žiadneho uchádzača.

Obhliadku nehnuteľnosti bude možné dohodnúť po telefonickom dohovore s poverenými pracovníkmi OcÚ Dobrá Voda –  tel. 033/5575004,  0917/789773.

Zámer prenajať majetok takýmto spôsobom je Obec povinná zverejniť najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke.

v Dobrej Vode, dňa 27.09.2023

 

 

 

 

René Blanárik

starosta obce

 

Zverejnené dňa 28.09.2023

1391-1 vonkajší priestor pri budove KOVO
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU – GARÁŽ – parc. č. 1391/9

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU

 

Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 113/2023 zo dňa 27.09.2023 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov:

 1. Predmet verejnej obchodnej súťaže:

Nebytové priestory – garáž, parc. č. 1391/9, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda o výmere 138 m2

 1. Dôvod prenájmu:

Využitie voľných nebytových priestorov

 1. Účel prenájmu:

 

 1. Cena a podmienky verejnej obchodnej súťaže:

– min. cena za prenájom garáže   11,50  €/m²/rok,

– doba prenájmu max. 5 rokov od 01.11.2023

– záujemca musí spĺňať všetky legislatívne podmienky súvisiace s predmetom podnikania,

 1. Predkladanie ponúk

Ponuky môžu záujemcovia doručiť poštou na adresu Obec Dobrá Voda, 919 54  Dobrá Voda 121, resp. osobne do podateľne obecného úradu na tú istú adresu do 20.10.2023 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením:

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU-GARÁŽ, parc. č. 1391/9 – NEOTVÁRAŤ“.

Na obálke je nutné uviesť aj identifikáciu – adresu predkladateľa ponuky.

 1. Povinné náležitosti predkladanej písomnej ponuky:
 2. a) Presné označenie účastníka:
  Fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto
  podnikania, IČO, telefonický kontakt.

Právnická osoba: obchodné meno, štatutárny orgán, sídlo, IČO, telefonický kontakt
b) cena za prenájom nehnuteľného majetku ……………….. €/m²/rok

 1. c) účel prenájmu
  d) Dátum a podpis oprávnenej osoby

K ponuke je potrebné doložiť:

– Čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa v zmysle § 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou.

– Čestné vyhlásenie účastníka, že nemá nevysporiadané záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi ku dňu  uplynutia lehoty na predkladanie návrhov.

 1. Vyhodnotenie predložených ponúk

Vyhodnotenie sa uskutoční v termíne do 27.10.2023. Zmluva o nájme nebytových priestorov

bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu výšku za prenájom nehnuteľného

majetku garáž, časť parc. č. 1391/9, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda za 1m²/rok.

Ak účastníci predložia totožné cenové ponuky, rozhodujúci bude čas doručenia. Vyhrá ponuka, ktorá bola obci doručená ako prvá.

Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.

Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.

Obec si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť, doplniť podmienky súťaže, alebo nevybrať žiadneho uchádzača.

Obhliadku nehnuteľnosti bude možné dohodnúť po telefonickom dohovore s poverenými pracovníkmi OcÚ Dobrá Voda –  tel. 033/55 75004,  0917789773.

Zámer prenajať majetok takýmto spôsobom je Obec povinná zverejniť najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke.

v Dobrej Vode, dňa 27.09.2023

 

René Blanárik

starosta obce

Zverejnené dňa 28.09.2023

Budova 1391 9 Garáž
Oznam Jednoty dôchodcov Dobrá Voda

Dňa 7.10.2023 ( sobota ) sa uskutoční autobusový zájazd do Stupavy na Dni zelá.Odchod autobusu bude o 9.00 hod od OcÚ Dobrá Voda
Poplatok za dopravu je 5,00€
Záujemci sa môžu ešte prihlásiť do 4. 10.2023 u Tatiany Benedikovičovej.
Deň seniorov v Trnave

Pozvanka Den Seniorov Trnava
Farské oznamy

na 25. nedeľu cez rok 25.09. ~ 01.10.2023
Poriadok a úmysly sv. omší:

Pondelok:   18:00 Zdenko Lukačovič

Utorok:        18:00 Ferdinand Lukačovič, 1. výročie smrti

Streda: sv. omša nebude

Štvrtok:       18:00 Bernard Prítrský, manželka Helena, synovia a nevesta, č. 57

Piatok:         18:00 Benjamín Holeš, rodičia, predkovia, živá manželka a deti, č. 336

Sobota: sv. omša nebude

Nedeľa:       08:00 Na úmysel otca arcibiskupa

10:00 Za veriacich
15:00 Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

——————————————————————————————————————————
V týždni si pripomíname:
Utorok: Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
Streda: Sv. Vincent de Paul, kňaz
Štvrtok: Sv. Václava, mučeníka Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov
Piatok: Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
Sobota: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

Vo štvrtok po sv. omši bude poklona Oltárnej Sviatosti.
Spovedám každý piatok hodinu pred sv. omšou.
Zber papiera ZŠ s MŠ Dobrá Voda

Papier sa zberá počas pracovnej doby až do odvolania.
Harmonogram vývozu odpadu v mobile

 1. Stiahnite si do svojho smartfónu z obchodu Google Play, alebo App Store bezplatnú aplikáciu Odvoz odpadu.
 2. Po spustení aplikácie zadajte do poľa ,,Sledované miesta“ názov obce ,,Dobrá Voda“.
 3. V nastaveniach si môžete vybrať spôsob upozornenia na blížiaci sa termín vývozu.

 

 
MUDr. Želmíra Čermáková – oznam

Obvodná lekárka MUDr. Čermáková žiada pacientov, ktorí majú akútne respiračné ochorenie, aby sa pred návštevou ambulancie najskôr telefonicky ohlásili na tel. čísle 033/5575107.