Návrh VZN č. 6/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

Obec Dobrá Voda v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe        v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

 

Návrh  všeobecne záväzného nariadenia zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Vyvesený na úradnej tabuli dňa: 06. 11. 2023
Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 06. 11. 2023
Zverejnený na webovom sídle obce dňa: 06. 11. 2023
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 07. 11. 2023
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 16. 11. 2023
Pripomienky zasielať:

– písomne na adresu: Dobrá Voda 121, 919 54  Dobrá Voda

– elektronicky na emailovú adresu: dobravoda.podatelna@gmail.com

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN zaslané poslancom dňa:  

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie:

 

Na rokovaní OZ dňa:

uznesením č.

 
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  
VZN nadobúda účinnosť dňom:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Dobrej Vode sa na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 • 1

Predmet všeobecne záväzného nariadenia

 

 1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení  zriadených obcou Dobrá Voda.

 

 1. Toto VZN ďalej určuje:
 2. podrobnosti financovania a lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec financovať materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu, 1),
 3. termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov.

 

 • 2

Príjemca finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

 

Príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa tohto VZN je materská škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:

Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, Dobrá Voda 150, 919 54  Dobrá Voda, rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, IČO: 36093815.

 

 • 3

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia podľa jednotlivých škôl a jednotlivých školských zariadení              v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v tabuľke:

 

suma v eurách
Dieťa materskej školy

–          Materská škola pri základnej škole

 

3 348,70

Žiak školského klubu detí

–          Školský klub deti pri základnej škole

 

1 073,29

Potenciálny stravník

–          Školská jedáleň pri základnej škole

 

1 108,38

 

 • 4

Podrobnosti financovania škôl a školských zariadení

 

 1. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je stanovená jednou sumou na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia podľa jednotlivých škôl a jednotlivých školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

 

 1. Ročná výška finančných prostriedkov pre školu a školské zariadenie sa určí ako súčin sumy finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia a počtu detí, žiakov a poslucháčov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.

 

 1. Počtom detí a žiakov rozhodným pre pridelenie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je ich počet podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov.

 

 1. Na účely financovania sa do počtu detí a žiakov započítavajú deti a žiaci, prijatí do školy alebo školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia.

 

 1. Obec poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci rozpisu schváleného rozpočtu obce.

 

 1. Obec oznámi materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov na príslušný rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

 

 1. Pri zmene výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, ktorá sa realizuje zmenou VZN, obec túto zmenu oznámi materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti najneskôr do 15 dní po nadobudnutí účinnosti VZN, ktorým bola zmena vykonaná. Obec zmenu výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku realizuje rozpočtovým opatrením, ktorým sa vykoná zmena  schváleného rozpočtu obce a v rámci neho aj rozpočtu materskej školy a školského zariadenia.

 

 • 5

Lehota na predloženie údajov

 

Materské školy a školské zariadenia  majú povinnosť oznámiť obci údaje podľa § 4 odsek 3  najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka.

 

 • 6

Účel finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

 

 1. Finančné prostriedky na mzdy sú určené na výplatu tarifných platov a príplatkov vyplácaných pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom školy  a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom (napr. zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch      a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a na úhradu výdavkov na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických, odborných                          a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Ide o bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, t. j. tarifný plat, osobné príplatky a riadiace príplatky a kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní, a to bez účelovo určených finančných prostriedkov.
 2. Finančné prostriedky na prevádzku sú určené na úhradu bežných prevádzkových nákladov (tovarov a služieb) škôl a školských zariadení. Ide o bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie kategórii 630 – tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby) a kategórii 642 – transfery jednotlivcom (odstupné, odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky), a to bez účelovo určených finančných prostriedkov.

 

 • 7

Termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov

 

 1. Obec poskytne školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky na mzdy a prevádzku mesačne vo výške jednej dvanástiny najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca. V prípade, že 25. deň v príslušnom mesiaci pripadne na deň pracovného pokoja, budú mu tieto poskytnuté prvý pracovný deň po dni pracovného pokoja.
 2. Obec poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škole alebo školskému zariadeniu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na jej výdavkový účet.

 

 • 8

Spoločné ustanovenia

 

Zmena výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia sa uskutoční  zmenou VZN.

 

 • 9

Záverečné ustanovenia

 

 1. VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Dobrej Vode uznesením číslo ____/______ zo dňa _______________ .

 

 1. VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2024.

 

 1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN číslo 9/2022 zo dňa 14. 12. 2022.

 

 

V Dobrej Vode, dňa 06. 11. 2023

 

 

 

 

 

____________________

René Blanárik

starosta obce

 

 

 1. 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Návrh VZN č. 6 2023 O Určení Výšky Finančných Prostriedkov Na Mzdy A Prevádzku Na Dieťa Materskej školy Alebo Dieťa A žiaka školského Zariadenia
Zápisnica VZ Pozemkového spoločenstva Urbariát Dobrá Voda

Zapisnica2023-09-23_VZ(3)
Obecná knižnica – oznam

Vedúca knižnice oznamuje občanom, že Obecná knižnica Dobrá Voda bude od 24. októbra 2023 až do odvolania z prevádzkových dôvodov zatvorená.
PROJEKT: “Oprava chodníka v obci Dobrá Voda”

Infolist Dobrá Voda (1)
Poštový úrad Dobrá Voda – zmena otváracích hodín

Poštový úrad Dobrá Voda oznamuje občanom, že z dôvodu organizačnej zmeny od 1. októbra 2023 budú hodiny pre verejnosť upravené nasledovne:

pondelok, utorok, štvrtok, piatok     –    od 08.00 hod. do 11.00 hod.

streda                                                           –     od 08.00 hod. do 9.30 hod.  a   od 15.30 hod. do 17.00 hod.
Zber papiera ZŠ s MŠ Dobrá Voda

Papier sa zberá počas pracovnej doby až do odvolania.
Harmonogram vývozu odpadu v mobile

 1. Stiahnite si do svojho smartfónu z obchodu Google Play, alebo App Store bezplatnú aplikáciu Odvoz odpadu.
 2. Po spustení aplikácie zadajte do poľa ,,Sledované miesta“ názov obce ,,Dobrá Voda“.
 3. V nastaveniach si môžete vybrať spôsob upozornenia na blížiaci sa termín vývozu.

 

 
MUDr. Želmíra Čermáková – oznam

Obvodná lekárka MUDr. Čermáková žiada pacientov, ktorí majú akútne respiračné ochorenie, aby sa pred návštevou ambulancie najskôr telefonicky ohlásili na tel. čísle 033/5575107.
Parkovacie karty

Na základe VZN č. 1/2023 o dočasnom  parkovaní  motorových vozidiel na vymedzenom území obce Dobrá Voda si môžu rezidenti – plnoleté fyzické osoby prihlásené na trvalý alebo prechodný pobyt v  obci Dobrá Voda – od 4. 9. 2023 prevziať na obecnom úrade počas stránkových dní parkovacie karty. Je potrebné nahlásiť meno a priezvisko, adresu a EČ motorového vozidla.
Oznam – obedy pre občanov

Obec Dobrá Voda plánuje od 4.9.2023 pre občanov, najmä dôchodcov zabezpečiť obedy zo školskej kuchyne. Žiadame občanov, ktorí by mali o obedy záujem, nahlásiť sa

na obecnom úrade. Podľa záujmu občanov budeme podnikať ďalšie kroky. Občania by si chodili pre obedy do školskej kuchyne, donáška pre dôchodcov zostane zachovaná.

Ďakujeme za spoluprácu. Záujem o obedy nahláste najneskôr do 15.8.2023 zamestnancom obecného úradu.