Samozber jahôd

PVOD Madunice oznamuje, že dňa 02.06.2023 začína samozber jahôd na parcele oproti benzínovej pumpe v Maduniciach. Samozber prebieha každý deň od 7.00 hod. do 19.00 hod. vrátane soboty a nedele. Cena za 1 kg jahôd je 3,00 €.
Miestne dane a poplatky

Obec Dobrá Voda oznamuje platiteľom miestnych daní a poplatku za komunálny odpad, že rozhodnutia si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade počas stránkových hodín.

Platbu môžete zrealizovať priamo do pokladne obecného úradu, alebo prevodom na účet.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dobrá Voda za rok 2022

VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

OBCE DOBRÁ VODA ZA ROK 2022

                                                                                                                      Tabuľka č. 1

Zoznam zložiek komunálnych odpadov vzniknutých na území obce Dobrá Voda v roku 2022      

Kód odpadu Názov odpadu Množstvo /t/                                                                                                                                
20 01 01 papier a lepenka 9,579
20 01 02 sklo 18,327
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 0,389
20 01 04 obaly z kovu 0,211
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 1,679
20 01 10 šatstvo 0,220
20 01 23 vyradené zariadenia  obsahujúce chlórfluórované  uhľovodíky 0,400
20 01 25 jedlé oleje a tuky 0,055
20 01 35 vyradené elektrické  a elektronické  zariadenia 0,320
20 01 36 vyradené elektrické  a elektronické  zariadenia 0,580
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 1,530
20 01 39 plasty 8,389
20 01 40 kovy           2,315
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz           0,214
20 01 40 02 hliník 0,375
20 01 40 05 železo a oceľ            24,353
20 01 40 07 zmiešané kovy 0,012
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad   3,890
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady             9,520
20 03 01 zmesový komunálny odpad          142,390
20 03 07 objemný odpad            82,900
Spolu         307,648

 

Tabuľka č. 2

Zoznam zložiek komunálnych odpadov vzniknutých na území obce Dobrá Voda v roku 2022,  ktoré je možné započítať do činiteľa vzorca na výpočet úrovne vytriedenia

Kód odpadu Názov odpadu Množstvo /t/                                                                                                                                
20 01 01 papier a lepenka 9,579
20 01 02 sklo 18,327
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 0,389
20 01 04 obaly z kovu 0,211
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 1,679
20 01 10 šatstvo 0,220
20 01 23 vyradené zariadenia  obsahujúce chlórfluórované  uhľovodíky 0,400
20 01 25 jedlé oleje a tuky 0,055
20 01 26 oleje a tuky iné ako 200 125 0,250
20 01 34 batérie 0,025
20 01 35 vyradené elektrické  a elektronické  zariadenia 0,320
20 01 36 vyradené elektrické  a elektronické  zariadenia 0,580
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 1,530
20 01 39 plasty 8,389
20 01 40 kovy           2,315
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz           0,214
20 01 40 02 hliník 0,375
20 01 40 05 železo a oceľ            24,353
20 01 40 07 zmiešané kovy 0,012
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad   3,890
Spolu           72,838

 

  Tabuľka č. 3

  Údaje pre vzorec na výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Hmotnosť vytriedených komunálnych odpadov, ktoré je možné započítať do činiteľa vzorca na výpočet úrovne vytriedenia   72 838 kg
Hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci D. Voda za rok 2022   307 648 kg

 

 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

v  obci Dobrá Voda za rok 2022

 

                                            𝑼𝑽𝑲𝑶 =  x 100 = 23,45 %

 

 

Z Á V E R:

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dobrá Voda za rok 2022 je 23,45%.

 Obec Dobrá Voda sa s  uvedenou úrovňou vytriedenia komunálneho odpadu, v zmysle tabuľky č. 1 Nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti s prerozdeľovaním príjmov  z poplatkov za uloženie odpadov, zaraďuje pod položku č. 3 so sadzbou 27,- Eur/t pre rok 2023.

 Tabuľka č. 1

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11

 

 

 

Vypracovala: Anna Tomášková

OcÚ Dobrá Voda

Zverejnené na Úradnej tabuli: 27.2.2023

Zverejnené na webstránke obce: 27.2.2023

 

 

Úroveň Vytriedenia KO Za Rok 2022
Harmonogram vývozu KO na rok 2023

Harmonogram Vývozu KO Na Rok 2023 Dobrá Voda (2)
Výsledky komunálnych volieb 2022

Výsledky komunálnych volieb 2022 v obci Dobrá Voda

Počet všetkých voličov                                        668

Počet zúčastnených voličov                               410

% zúčastnených voličov                                       61,38 %

Kandidáti na starostu obce Dobrá Voda:

 1. René Blanárik                                             250 hlasov
 2. Alžbeta Chmelová, Ing.                             120 hlasov
 3. Kristína Šefčovičová, Ing.                          26 hlasov

 

Kandidáti na poslancov do OZ obce Dobrá Voda:

 1. Adriána Danková, Ing.                             234 hlasov
 2. Daniel Hulman                                            97 hlasov
 3. Vladimír Krížik, Ing.                                257 hlasov
 4. Matúš Lukačovič                                       139 hlasov
 5. Miroslav Lukačovič                                  142 hlasov
 6. Lívia Michaličková, Mgr.                        229 hlasov
 7. Marián Novák                                           275 hlasov
 8. Martin Ružička, Ing.                               207 hlasov
 9. Peter Schmidt                                            18 hlasov
 10. Daniela Schmidtová                                 19 hlasov
 11. Janette Schmidtová                                  19 hlasov
 12. Miroslav Staráček                                  208 hlasov
 13. Kristína Šefčovičová, Ing.                     122 hlasov
 14. Martin Vaško                                          246 hlasovUPOZORNENIE na voľný pohyb psov v obci

Na základe opakujúcich sa sťažností od občanov na voľný pohyb psov v našej obci, žiadame majiteľov a držiteľov psov, aby si zabezpečili psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im  voľný pohyb po obci.

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je povinná predchádzať tomu, aby jej pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí. Zabráňme tomu, aby voľne pobiehajúce psy po našej obci ohrozovali bezpečnosť ľudí.

Preto Vás, majiteľov a držiteľov psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich príbytkoch!!!

Túlavé  psy ohrozujú bezpečnosť ako aj zdravie občanov obce!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov ako aj v zmysle VZN obce Dobrá Voda  č. 2/2016  je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.

V zmysle  § 7, ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu do výšky 165,00 EUR. Takisto ak pes znečistil verejné priestranstvo, majiteľ psa je povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. V prípade, že tak majiteľ psa neurobí, obec môže uložiť pokutu do výšky 65,00 EUR.

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút.

UPOZORNENIE – Psy, ktoré sa narodili pred 31. augustom 2018 musia byť začipované najneskôr do 31. októbra 2019. Pes narodený od 1. septembra 2018 musí byť začipovaný najneskôr do 12 týždňov od narodenia.

Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín zaevidovať do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ). Za čipovanie sa bude platiť maximálne desať eur, ľuďom v hmotnej núdzi zaplatí čipovanie štát. Veterinárny lekár nesmie vykonať žiadne úkony na psovi, ktorý nemá mikročip, inak mu hrozí pokuta až 20-tisíc eur. Pri zmene majiteľa musí pôvodný vlastník nahlásiť tieto zmeny veterinárovi do 21 dní. Aj úmrtie psa sa musí nahlásiť do 21 dní.

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci ohrozujú občanov a  zodpovednosť nesiete Vy ako ich chovateľ !
U P O Z O R N E N I E

Obecný úrad Dobrá Voda dôrazne upozorňuje občanov na dodržiavanie pravidiel separácie odpadu. Všetky nádoby na separáciu sú viditeľne označené názvom odpadu, ktorý do nich patrí. Takýto vyseparovaný odpad ako je sklo, papier, textil nám zberová spoločnosť zberá zadarmo, pokiaľ  tam nie je vložený  iný odpad.

V takomto prípade zaň zaplatíme ako za komunálny odpad a tým navýšime náklady obce, čo má za následok zvýšenie poplatku za komunálny odpad pre občanov.

Napr. v kontajnery na papier „Za Blavu“ boli vhodené igelitové mechy s pokosenou trávou a sklo. Pokosená tráva patrí do kompostu, igelitové mechy do plastov a na sklo sú po obci rozmiestnené kontajnery.

Je na nás všetkých ako sa k separácii odpadu postavíme  a ako ochránime  svoje  finančné prostriedky pred zbytočným plytvaním.

 
Komunálne a drobné stavebné odpady z obce Dobrá Voda za rok 2021

štatistický výkaz o odpadoch rok 2021
Informácia – utečenci z Ukrajiny

Žiadame občanov, ktorí poskytli alebo poskytnú ubytovanie utečencom z Ukrajiny, aby počet ubytovaných ihneď nahlásili na obecný úrad na č. t. 033/5575004 alebo 0917/789 773.

Ďakujeme
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2021

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2019 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021 pre obec Dobrá Voda je 61,55 %.