1

PROJEKT „Riešenie migračných výziev v obci Dobrá Voda“

Obec Dobrá Voda podpísala dňa 31.07.2023 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091DBC8-91-108 s poskytovateľom Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky s názvom projektu: „Riešenie migračných výziev v obci Dobrá Voda“. Projekt sa realizuje s podporou finančných
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Základné informácie o projekte:
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Spoufinancovaný fondom Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os 9 – FAST CARE Investičná priorita 9.1 – Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev
spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine
Špecifický cieľ 9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
Názov projektu Riešenie migračných výziev v obci Dobrá Voda

Kód projektu v ITMS2014+ 302091DBC8

Miesto realizácie projektu Dobrá Voda
Hlavný cieľ projektu
Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným
útočiskom na území Slovenskej republiky. Úhrada výdavkov
spojených s migračnou vlnou z Ukrajiny.
Zazmluvnená výška NFP 5 200,00 Eur
Hypertextový odkaz na
webové sídlo poskytovateľa https://www.mirri.gov.sk

Infolist_Dobrá Voda
Oznam Optimal – centrum odškodnenia

Vážení spoluobčania,

nakoľko nám na Vás záleží, chcem Vám predstaviť spoločnosť Optimal – centrum odškodnenia, ktorá sa zaoberá pomocou ľuďom v oblasti odškodnenia. Na túto spoločnosť sa môžete obrátiť v prípade ujmy na zdraví, pri dopravnej nehode, pracovnom úraze, týraní osôb a podobne. Bohužiaľ, prax je taká, že poisťovňa nám sama od seba nárok na odškodnenie neponúkne, spolieha sa totiž na to, že osoby postihnuté zraneniami a traumami z nehody, nebudú mať silu, aby viedli právnu bitku a uspokoja sa aj s omnoho menšou sumou peňazí než na akú majú nárok zo zákona. Poisťovne majú v rámci krátenia nárokov dlhoročné skúsenosti a aj právne zdatný človek má ťažkosti domôcť sa svojich nárokov. Navyše má väčšina ľudí po nehode veľa starostí aj bez ťahaníc sa  s poisťovňou. Spoločnosť Optimal – centrum odškodnenia pomáha zraneným získať 100% nárokov. S pomocou tímu špecializovaných lekárov a právnikov –  bez platenia vopred. Preto je tu možnosť a riešenie. Odporúčam Vám, obráťte sa s Vaším problémom na spoločnosť Optimaln – centrum odškodnenia. Sú to ľudia, ktorí pomáhajú so srdcom.

Optimal Leták
Harmonogram vývozu KO na rok 2023

Harmonogram Vývozu KO Na Rok 2023 Dobrá Voda (2)
Systém nakladania s odpadom

Systém nakladania s elektroodpadmi
Zberný box na cartridge a tonery zdarma na Obecnom úrade

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní.

Zberný box pre recykláciu je umiestnený v ekologickom kútiku nášho Obecného úradu.

Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery na Obecný úrad.

Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.

letak
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dobrá Voda

                           OPERAČNÝ PROGRAM

KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

 

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dobrá Voda

 

Prijímateľ:                                                                      Obec Dobrá Voda

Začatie projektu:                                                           03.11.2014

Ukončenie projektu:                                                      31.05.2015

Výška poskytnutého príspevku:                                 126 859,96 EUR

 

Projekt bol zrealizovaný s podporou

EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja 

Investícia do Vašej budúcnosti

20160830_12274620160830_12280220160812_182742