VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE DOBRÁ VODA

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE DOBRÁ VODA
Návrh rozpočtu Obce Dobrá Voda na roky 2024 – 2026

Návrh Rozpočtu 2024 2026
Stretnutie s Mikulášom_5.12.2023 o 16:00 hod. pred kostolom
VZN Obce Dobrá Voda č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 1/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území obce Dobrá Voda

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA

č. 5/2023

 

ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 1/2023

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území obce Dobrá Voda

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 06.11.2023
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 06.11.2023
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 07.11.2023
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 20.11.2023
Pripomienky zasielať

– písomne na adresu: Obec Dobrá Voda,

919 54 Dobrá Voda 121

– elektronicky na adresu: dobravoda.podatelna@gmail.com

 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 24.11.2023

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

 

Na rokovaní OZ uznesením č.      132 /2023 dňa: 27.11.2023
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 28.11.2023
VZN nadobúda účinnosť dňom: 13.12.2023

 

 

Obec Dobrá Voda, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej tiež ako „VZN“)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 5/2023

ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 1/2023

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území obce Dobrá Voda.

Článok  1

Predmet dodatku

V časti I.

Článok 2 – Úvodné ustanovenia sa v bode 1 dopĺňa písmeno i), ktoré znie:

„i) abonent – predplatiteľ, ktorému na základe žiadosti bola vystavená rezidentská parkovacia karta.“

 

V časti III.

Článok 4 – Spôsob a výška úhrady

– sa pôvodné znenie bodu (4) „Platiteľ úhrady úhradu zaplatí bezhotovostne cez webový portál    www.qrpark.me/dobravoda“ nahrádza:

(4)“ Platiteľ úhrady úhradu zaplatí bezhotovostne:

 1. cez webový portál qrpark.me/dobravoda
 2. prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS (ďalej len „SMS úhrada)“,

 

–  v bode (6) sa na konci vety dáva čiarka a dopĺňa sa text „alebo spätná SMS potvrdzujúca zaplatenie úhrady doručená na mobilný telefón platiteľa úhrady.“

  

– za odsek (7) sa vkladajú nové odseky (8) až (11), ktorých znenie je:

„(8) Informácie o výške SMS úhrady, telefónnom čísle, na ktoré je nutné SMS zaslať, vzorec textu SMS a ďalšie relevantné informácie sú uvedené na informačných tabuliach umiestnených na parkoviskách.“

„(9) Platiteľ SMS úhrady je povinný zaslať text SMS v predpísanom tvare, podľa určeného vzoru, na telefónne číslo uvedené na informačnej tabuli podľa ods. (8). Zaslanie SMS na nesprávne telefónne číslo má za následok nezaplatenie úhrady.“

 

„(10) Platiteľ SMS úhrady je na požiadanie povinný sprístupniť kontrolnému orgánu podľa časti IV (Kontrolná činnosť) tohto VZN spätnú SMS správu potvrdzujúcu zaplatenie úhrady aj s príslušným overovacím kódom“.

 

„(11) Predplatiteľ – abonent uhradí úhradu za dočasné parkovanie v hotovosti do pokladne obecného úradu pri podaní žiadosti.

 

V časti III, článok  5 –Oslobodenie sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na platených parkovacích miestach sú oslobodené autobusy zabezpečujúce dopravnú obslužnosť vo verejnom záujme a vozidlá firiem ktoré zabezpečujú Obci Dobrá Voda opravy, údržbu, havarijné stavy  rozvodných sieti (napr. voda, elektrika, kanalizácia, plyn, káblová televízia, telefón a internet) a komunikácií. Od úhrady sú oslobodené aj zásobovacie vozidlá a to na čas nevyhnutný k vyloženie nákladu.“

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

Článok  1

Účinnosť VZN

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode uznesením č. 132/2023  dňa 27.11.2023.

(2) Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce  a zverejnené na webovom sídle obce  dňa 28.11.2023.

(3)  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

René Blanárik

starosta obce Dobrá Voda

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2

Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel a oprávnenia vyplývajúce zo zaplatenej úhrady

 

 Doba spoplatnenia:

pondelok až nedeľa:                                                                        od 00:00 do 24:00 hod.

úhrada poplatku za dočasné parkovanie cez webový portál www.qrpark.me/dobravoda

jednorazovo na celý časový úsek, t.j. od 0:00 hod. do 24:00 hod

– vo výške 2,00 EUR – osobné  motorové vozidlo

– vo výške 1,00 EUR – motocykel

– vo výške 5,00 EUR – autobus a karavan

Úhrada poplatku  za dočasné parkovanie prostredníctvom SMS úhrady

jednorazovo na celý časový úsek, t.j. od 0:00 hod. do 24:00 hod

– vo výške 2,20 EUR – osobné  motorové vozidlo

– vo výške 1,10 EUR – motocykel

– vo výške 5,50 EUR – autobus a karavan

Rezidentské parkovanie:

Rezidentská karta – obyvateľ                    parkovacia karta zdarma

Rezidentská karta – firemné vozidlo        parkovacia karta zdarma

Rezidentská karta – abonent                     20 €/12 mesiacov

 

VZN č. 5_2023 – dodatok k VZN č. 1_2023 o dočanom parkovaní

 
Oznámenie o strategickom dokumente_Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027

Oznámenie

Pu-Stratégia PVV a VK
Návrh VZN č. 6/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

Obec Dobrá Voda v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe        v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

 

Návrh  všeobecne záväzného nariadenia zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Vyvesený na úradnej tabuli dňa: 06. 11. 2023
Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 06. 11. 2023
Zverejnený na webovom sídle obce dňa: 06. 11. 2023
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 07. 11. 2023
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 16. 11. 2023
Pripomienky zasielať:

– písomne na adresu: Dobrá Voda 121, 919 54  Dobrá Voda

– elektronicky na emailovú adresu: dobravoda.podatelna@gmail.com

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN zaslané poslancom dňa:  

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie:

 

Na rokovaní OZ dňa:

uznesením č.

 
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  
VZN nadobúda účinnosť dňom:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Dobrej Vode sa na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 • 1

Predmet všeobecne záväzného nariadenia

 

 1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení  zriadených obcou Dobrá Voda.

 

 1. Toto VZN ďalej určuje:
 2. podrobnosti financovania a lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec financovať materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu, 1),
 3. termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov.

 

 • 2

Príjemca finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

 

Príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa tohto VZN je materská škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:

Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, Dobrá Voda 150, 919 54  Dobrá Voda, rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, IČO: 36093815.

 

 • 3

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia podľa jednotlivých škôl a jednotlivých školských zariadení              v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v tabuľke:

 

suma v eurách
Dieťa materskej školy

–          Materská škola pri základnej škole

 

3 348,70

Žiak školského klubu detí

–          Školský klub deti pri základnej škole

 

1 073,29

Potenciálny stravník

–          Školská jedáleň pri základnej škole

 

1 108,38

 

 • 4

Podrobnosti financovania škôl a školských zariadení

 

 1. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je stanovená jednou sumou na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia podľa jednotlivých škôl a jednotlivých školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

 

 1. Ročná výška finančných prostriedkov pre školu a školské zariadenie sa určí ako súčin sumy finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia a počtu detí, žiakov a poslucháčov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.

 

 1. Počtom detí a žiakov rozhodným pre pridelenie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je ich počet podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov.

 

 1. Na účely financovania sa do počtu detí a žiakov započítavajú deti a žiaci, prijatí do školy alebo školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia.

 

 1. Obec poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci rozpisu schváleného rozpočtu obce.

 

 1. Obec oznámi materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov na príslušný rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

 

 1. Pri zmene výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, ktorá sa realizuje zmenou VZN, obec túto zmenu oznámi materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti najneskôr do 15 dní po nadobudnutí účinnosti VZN, ktorým bola zmena vykonaná. Obec zmenu výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku realizuje rozpočtovým opatrením, ktorým sa vykoná zmena  schváleného rozpočtu obce a v rámci neho aj rozpočtu materskej školy a školského zariadenia.

 

 • 5

Lehota na predloženie údajov

 

Materské školy a školské zariadenia  majú povinnosť oznámiť obci údaje podľa § 4 odsek 3  najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka.

 

 • 6

Účel finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

 

 1. Finančné prostriedky na mzdy sú určené na výplatu tarifných platov a príplatkov vyplácaných pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom školy  a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom (napr. zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch      a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a na úhradu výdavkov na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických, odborných                          a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Ide o bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, t. j. tarifný plat, osobné príplatky a riadiace príplatky a kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní, a to bez účelovo určených finančných prostriedkov.
 2. Finančné prostriedky na prevádzku sú určené na úhradu bežných prevádzkových nákladov (tovarov a služieb) škôl a školských zariadení. Ide o bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie kategórii 630 – tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby) a kategórii 642 – transfery jednotlivcom (odstupné, odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky), a to bez účelovo určených finančných prostriedkov.

 

 • 7

Termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov

 

 1. Obec poskytne školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky na mzdy a prevádzku mesačne vo výške jednej dvanástiny najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca. V prípade, že 25. deň v príslušnom mesiaci pripadne na deň pracovného pokoja, budú mu tieto poskytnuté prvý pracovný deň po dni pracovného pokoja.
 2. Obec poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škole alebo školskému zariadeniu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na jej výdavkový účet.

 

 • 8

Spoločné ustanovenia

 

Zmena výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia sa uskutoční  zmenou VZN.

 

 • 9

Záverečné ustanovenia

 

 1. VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Dobrej Vode uznesením číslo ____/______ zo dňa _______________ .

 

 1. VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2024.

 

 1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN číslo 9/2022 zo dňa 14. 12. 2022.

 

 

V Dobrej Vode, dňa 06. 11. 2023

 

 

 

 

 

____________________

René Blanárik

starosta obce

 

 

 1. 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Návrh VZN č. 6 2023 O Určení Výšky Finančných Prostriedkov Na Mzdy A Prevádzku Na Dieťa Materskej školy Alebo Dieťa A žiaka školského Zariadenia
PROJEKT: “Oprava chodníka v obci Dobrá Voda”

Infolist Dobrá Voda (1)
Oznámenie o výsledku vybavenia petície

Oznámenie o vybavení petície
PROJEKT „Riešenie migračných výziev v obci Dobrá Voda“

Obec Dobrá Voda podpísala dňa 31.07.2023 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091DBC8-91-108 s poskytovateľom Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky s názvom projektu: „Riešenie migračných výziev v obci Dobrá Voda“. Projekt sa realizuje s podporou finančných
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Základné informácie o projekte:
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Spoufinancovaný fondom Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os 9 – FAST CARE Investičná priorita 9.1 – Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev
spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine
Špecifický cieľ 9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
Názov projektu Riešenie migračných výziev v obci Dobrá Voda

Kód projektu v ITMS2014+ 302091DBC8

Miesto realizácie projektu Dobrá Voda
Hlavný cieľ projektu
Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným
útočiskom na území Slovenskej republiky. Úhrada výdavkov
spojených s migračnou vlnou z Ukrajiny.
Zazmluvnená výška NFP 5 200,00 Eur
Hypertextový odkaz na
webové sídlo poskytovateľa https://www.mirri.gov.sk

Infolist_Dobrá Voda
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dobrá Voda za rok 2022

VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

OBCE DOBRÁ VODA ZA ROK 2022

                                                                                                                      Tabuľka č. 1

Zoznam zložiek komunálnych odpadov vzniknutých na území obce Dobrá Voda v roku 2022      

Kód odpadu Názov odpadu Množstvo /t/                                                                                                                                
20 01 01 papier a lepenka 9,579
20 01 02 sklo 18,327
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 0,389
20 01 04 obaly z kovu 0,211
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 1,679
20 01 10 šatstvo 0,220
20 01 23 vyradené zariadenia  obsahujúce chlórfluórované  uhľovodíky 0,400
20 01 25 jedlé oleje a tuky 0,055
20 01 35 vyradené elektrické  a elektronické  zariadenia 0,320
20 01 36 vyradené elektrické  a elektronické  zariadenia 0,580
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 1,530
20 01 39 plasty 8,389
20 01 40 kovy           2,315
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz           0,214
20 01 40 02 hliník 0,375
20 01 40 05 železo a oceľ            24,353
20 01 40 07 zmiešané kovy 0,012
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad   3,890
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady             9,520
20 03 01 zmesový komunálny odpad          142,390
20 03 07 objemný odpad            82,900
Spolu         307,648

 

Tabuľka č. 2

Zoznam zložiek komunálnych odpadov vzniknutých na území obce Dobrá Voda v roku 2022,  ktoré je možné započítať do činiteľa vzorca na výpočet úrovne vytriedenia

Kód odpadu Názov odpadu Množstvo /t/                                                                                                                                
20 01 01 papier a lepenka 9,579
20 01 02 sklo 18,327
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 0,389
20 01 04 obaly z kovu 0,211
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 1,679
20 01 10 šatstvo 0,220
20 01 23 vyradené zariadenia  obsahujúce chlórfluórované  uhľovodíky 0,400
20 01 25 jedlé oleje a tuky 0,055
20 01 26 oleje a tuky iné ako 200 125 0,250
20 01 34 batérie 0,025
20 01 35 vyradené elektrické  a elektronické  zariadenia 0,320
20 01 36 vyradené elektrické  a elektronické  zariadenia 0,580
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 1,530
20 01 39 plasty 8,389
20 01 40 kovy           2,315
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz           0,214
20 01 40 02 hliník 0,375
20 01 40 05 železo a oceľ            24,353
20 01 40 07 zmiešané kovy 0,012
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad   3,890
Spolu           72,838

 

  Tabuľka č. 3

  Údaje pre vzorec na výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Hmotnosť vytriedených komunálnych odpadov, ktoré je možné započítať do činiteľa vzorca na výpočet úrovne vytriedenia   72 838 kg
Hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci D. Voda za rok 2022   307 648 kg

 

 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

v  obci Dobrá Voda za rok 2022

 

                                            𝑼𝑽𝑲𝑶 =  x 100 = 23,45 %

 

 

Z Á V E R:

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dobrá Voda za rok 2022 je 23,45%.

 Obec Dobrá Voda sa s  uvedenou úrovňou vytriedenia komunálneho odpadu, v zmysle tabuľky č. 1 Nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti s prerozdeľovaním príjmov  z poplatkov za uloženie odpadov, zaraďuje pod položku č. 3 so sadzbou 27,- Eur/t pre rok 2023.

 Tabuľka č. 1

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11

 

 

 

Vypracovala: Anna Tomášková

OcÚ Dobrá Voda

Zverejnené na Úradnej tabuli: 27.2.2023

Zverejnené na webstránke obce: 27.2.2023

 

 

Úroveň Vytriedenia KO Za Rok 2022