1

Voľby do NR SR 2023_Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznámenie Na Doručenie HL




Voľby do NR SR 2023_Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhr.




Voľby do NR SR 2023_Informácia pre voliča

Info pre voliča




Voľby do NR SR 2023_Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Oznámenie O čase A Mieste Volieb




Voľby NR SR 2023_Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti

Utvorenie Volebného Okrsku A Určenie Volebnej Miestnosti




REFERENDUM 21.01.2023_Vytvorenie okrsku na konanie referenda a určenie miestnosti na hlasovanie

 

Obec Dobrá Voda, starosta obce

919 54  Dobrá Voda 121

 

 Vytvorenie okrsku na konanie referenda a určenie miestnosti na hlasovanie

 

René Blanárik, starosta Obce Dobrá Voda, v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov na hlasovanie a na sčítanie hlasov v Referende  dňa 21. januára 2023

 

určujem

 

 1. volebný okrsok

a miestnosť na hlasovanie v budove Obecného úradu Dobrá Voda č. 121 – zasadacia miestnosť.

 

 

 

 

 

 

V Dobrej Vode, dňa 08.11. 2022                                                          ___________________

René Blanárik

starosta obce

 

Vytvorenie Okrsku Na Konanie Referenda Určenie Miestnosti Na Hlasovanie

 

 

 

 

 




REFERENDUM 21.01.2023

Informácia pre voliča

I
Dátum a čas konania referenda
Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady
Slovenskej republiky, t.j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany
verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
III
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
 vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
 nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného
zoznamu voličov,
 má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia a o
voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.
IV
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť
hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti
voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho
preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných
hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
v listinnej forme tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo
dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023),
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo
dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023). Obec na tieto účely zverejní na svojom webovom sídle
elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na
doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom
konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú
korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz
na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná
osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná
prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
V
Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej
územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to
písomne (v listinnej forme) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom
konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022)
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom
konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022).
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 adresu trvalého pobytu,
 adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu – orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič
zásielku prevezme.
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania
referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
 obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 hlasovací lístok,
 návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“, vypísanou adresou sídla obecného úradu ako
adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa),
 poučenie o spôsobe hlasovania.
Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky
opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú
odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého
pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1.
2023).
* * *
Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?referendum

Právo hlasovať

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“).

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

–   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), alebo

–   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

–   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

–   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.

(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)




Voľby do VÚC 2022

Počet zapísaných voličov – 787
Počet vydaných obálok –
Počet odovzdaných obálok –
Počet platných hlasov na predsedu –
Počet platných hlasov do zastupiteľstva –

Výsledky volieb na predsedu VÚC v Dobrej Vode:

Voľby poslancov do VÚC (len zvolení):




Komunálne voľby 2022

Počet voličov zapísaných v zoznamoch – 787
Počet hlasujúcich voličov –
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku –
Počet platných hlasov pre starostu obce –
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť – 7
Počet zvolených poslancov –
Počet platných hlasov pre poslancov –

Kandidáti na funkciu starosta obce:

 1. René Blanárik, 48 r., starosta obce, SMER-SSD
 2. Alžbeta Chmelová, Ing., 30 r., projektant, nezávislá kandidátka
 3. Kristína Šefčovičová, Ing., 33 r., študentka, nezávislá kandidátka

Kandidáti na poslanca obecného zastupiteľstva:

 1. Adriána Danková, Ing., 30 r., senior účtovník, KDH
 2. Daniel Hulman, 52 r., servisný technik, SNS
 3. Vladimír Krížik, Ing., 26 r., stavbyvedúci, KDH
 4. Matúš Lukačovič, 19 r., študent, KDH
 5. Miroslav Lukačovič, 59 r., samostatne hospodáriaci roľník, SNS
 6. Lívia Michaličková Mgr., 50 r., vedúca šk. jedálne, SaNK
 7. Marián Novák, 56 r., samostatne hospodáriaci roľník, KDH
 8. Martin Ružička Ing., 42 r., konateľ, SNS
 9. Peter Schmidt, 49 r., skladník, REPUBLIKA
 10. Daniela Schmidtová, 20 r., operátorka výroby, REPUBLIKA
 11. Janette Schmidtová, 45 r., operátorka výroby, REPUBLIKA
 12. Miroslav Staráček, 49 r., agrotronik, SNS
 13. Kristína Šefčovičová, Ing., 33 r., študentka, nezávislý kandidát
 14. Martin Vaško, 42 r., podnikateľ, SaNK



Voľby do NR SR 2020

Počet voličov zapísaných v zoznamoch – 698
Počet hlasujúcich voličov – 548
Počet voličov, ktorí zaslali obálku z cudziny – 2
Počet platných odovzdaných hlasov – 542

Volebná účasť – 78,51%

 • DOBRÁ VOĽBA – 9
 • Sloboda a Solidarita – 31
 • SME RODINA – 33
 • ZA ĽUDÍ – 20
 • Slovenská národná strana – 19
 • OĽANO, NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA – 163
 • Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia – 26
 • Kresťanskodemokratické hnutie – 24
 • VLASŤ – 26
 • MOST – HÍD – 1
 • SMER – sociálna demokracia – 98
 • Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko – 80
 • Socialisti.sk – 7
 • Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku – 2
 • Slovenské hnutie obrody – 1
 • Demokratická strana – 1
 • Slovenská liga – 1

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, boli v poradí ôsme parlamentné voľby od vzniku samostatného Slovenska, a uskutočnili sa 29. februára 2020. Kandidovalo v nich 24 politických subjektov a volebná účasť dosiahla 65,80 %. Víťazom sa stalo hnutie OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, ktorého predseda Igor Matovič bol prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou poverený zostavením vlády.

Pre nesplnenie výsledku 7% stanovených pre dvoj a trojkoalície sa do parlamentu nedostala koalícia PS-SPOLU.




Voľby prezidenta SR 2019

Počet oprávnených voličov – 700
Volieb sa zúčastnilo – 442 voličov
Počet platných hlasov – 441
Počet neplatných hlasov –1

Počet oprávnených voličov – 704
Volieb sa zúčastnilo – 374 voličov
Počet platných hlasov – 363
Počet neplatných hlasov –11
1.kolo volieb 16.3.2019
Zuzana Čaputová – 156
Maroš Šefčovič – 84
Štefan Harabin – 88
Marian Kotleba – 61
František Mikloško – 23
Eduard Chmelár – 10
Milan Krajniak – 7
Béla Bugár – 4
Ivan Zuzula – 0
Róbert Švec – 1
Martin Daňo – 4
Juraj Zábojník – 2
Bohumila Tauchmannová – 1
Robert Mistrík – 0 (vzdal sa)
József Menyhárt – 0 (vzdal sa)2.kolo volieb 30.3.2019
Zuzana Čaputová – 185
Maroš Šefčovič – 178

Ostatní kandidáti pod 3% výsledok: Milan Krajniak (59 464), Eduard Chmelár (58 965), Martin Daňo (11 146), Róbert Švec (6 567), Juraj Zábojník (6 219), Ivan Zuzula (3 807), Bohumila Tauchmannová (3 535), Robert Mistrík (3 318), József Menyhárt (1 208)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 boli v poradí piate priame voľby prezidenta SR, z ktorých vzišiel v poradí piaty prezident SR. Prvé kolo volieb sa uskutočnilo 16. marca 2019, druhé kolo 30. marca 2019.
V prvom kole sa o funkciu uchádzalo 13 kandidátov. Zúčastnilo sa ho 48,74 % voličov. Najviac hlasov dostala kandidátka PS Zuzana Čaputová (40,57 %) a nezávislý kandidát s podporou Smeru Maroš Šefčovič (18,66 %), ktorí postúpili do druhého kola.
Druhého kola sa zúčastnilo 41,79 % voličov. Maroš Šefčovič získal 41,59 % platných hlasov, Zuzana Čaputová 58,40 % platných hlasov, čím sa stala novozvolenou prezidentkou republiky. Funkcie sa ujala počas inaugurácie 15. júna 2019.




Komunálne voľby 2018

Počet voličov zapísaných v zoznamoch – 675
Počet hlasujúcich voličov – 252
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku – 252
Počet platných hlasov pre starostu obce – 208
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť – 7
Počet zvolených poslancov – 7
Počet platných hlasov pre poslancov – 248

Výsledok volieb na funkciu starosta obce:
1. René Blanárik (Smer SD) – 208

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:
1. Marián Novák – KDH – 199
2. Miroslav Staráček – STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI – 182
3. Miroslav Lukačovič – SNS – 179
4. Martin Vaško – STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI – 172
5. Lívia Michaličková – STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI – 160
6. Martin Ružička – STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI – 160
7. Daniel Hulman – STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI – 159

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení:




Voľby do VÚC 2017

Počet zapísaných voličov – 676
Počet vydaných obálok – 196
Počet odovzdaných obálok – 196
Počet platných hlasov na predsedu – 187
Počet platných hlasov do zastupiteľstva – 190

Výsledky volieb na predsedu VÚC v Dobrej Vode:
1. József Berényi – SMK-MKP – 5
2. Jaroslav Cehlárik – NEKA – 0
3. Tibor Mikuš – NEKA – 91
4. Márius Novák – NP – 6
5. Konrád Rigó – MOST – HÍD – 1
6. Jozef Viskupič – OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ – 84 (zvolený)

Voľby poslancov do VÚC (len zvolení):
8. Vladimír Butko – OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ – 36
14. Marián Galbavý – NEKA – 17
29. Branislav Kramár – OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ – 35
33. Matej Lančarič – NEKA – 27
38. Rastislav Mráz – OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ – 14
39. Marek Neštický – NEKA – 30
43. Tibor Pekarčík – NEKA – 19
64. Jozef Viskupič – OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ – 38
65. Marián Viskupič – OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ – 23