1

Miestne dane a poplatky

Obec Dobrá Voda oznamuje platiteľom miestnych daní a poplatku za komunálny odpad, že rozhodnutia si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade počas stránkových hodín.

Platbu môžete zrealizovať priamo do pokladne obecného úradu, alebo prevodom na účet.