Návrh ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019

Obec Dobrá Voda ako obstarávateľ ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019 podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením v súlade §21 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, FO a PO začatie prerokovávania návrhu riešenia “ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019” 

ÚPN obce Dobrá Voda je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Dobrej Vode a taktiež na internetovej stránke obce www.obecdobravoda.eu 

Verejnosť je oprávnená podať k návrhu riešenia ÚPN obce dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019 pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia na Obecny úrad Dobrá voda. 

Vyvesené dňa: 13.03.2019

Zvesené dňa: 12.04.2019

 

00a ÚPN-O Dobrá Voda,zmena 3-2019, text, návrh

00b ÚPN-O Ostrov, zmena 3-2018, tab.pf. návrh

01 Širšie vzťahy, zast.územie

02 komplexný návrh

03 využitie pf na nepoľnohosp.účely

04 schéma záv.častí a VPS