Pre návštevníkov

Dejiny obce Dobrá Voda sú úzko späté s dejinami mohutného hradu, ktorý stojí nad obcou. Hrad nebol nikdy dobytý, len viackrát vyhorel a dnes je celkom v ruinách. Počiatky osídlenia obce nie sú presne určené nejakým konkrétnym rokom, siahajú až do praveku. Písomné zmienky o obci sa uvádzajú v 12. storočí. Osídlenie je určite staršie ako písomné správy, dala by sa predpokladať kontinuita od veľkomoravského obdobia. Pri skúmaní počiatkov treba zohľadniť veľa súvislostí, skutočností, pravekého osídlenia, osídlenie okolitých dedín, historické správy atď.
V 13. storočí sa v listine kráľa Belu IV. (1235 –1270) z roku 1262 sa spomína vrch “mons Dobravada“, latinsky “Bona Aqua”. Tento názov “pramení” zrejme z vody, ktorej množstvo prameňov bolo rozložených v chotári obce. Tu pri rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie vyviera spod skál aj silný prameň riečky Blava. Dobrá Voda ako osada sa uvádza v roku 1394. Zemepánmi obce, ktorú spravoval richtár, majúc na pomoc neskoršie dvoch konšelov, dvoch obecných šafárov a sedem prísažných, boli oddávna držitelia hradu: najskôr Abovci, od roku 1394 Stibor I. zo Stiboríc, od roku 1434 kráľovská koruna, potom od roku 1436 kráľovský pokladník, neskoršie palatín Michal Országh z Gúthu, v 16. storočí Štefan Lossonczy, od roku 1569 Ján Chorenyi a od roku 1583 Krištof Ungnád. V posledných storočiach sú tu zas pánmi bohatí šľachtici najskôr Erdödyovci a potom Pálffyovci.
Ako hádam všade, ani Dobrej Vode sa nevyhli pohnuté obdobia, časté prírodné pohromy, vojnové udalosti, veľké epidémie, ktoré narušovali pokojný vývoj a rast obce. Aj zemepánsky útlak v nemalej miere pôsobil na život obce.