Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Všetky dokumenty

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 705,0 KB.


STAVEBNÉ KONANIE (20)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
(59,0 KB - 27.06.2015 - 406x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
(20,5 KB - 27.06.2015 - 274x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení nesk. predpisov a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
(38,0 KB - 27.06.2015 - 379x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
(21,0 KB - 27.06.2015 - 250x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
(22,0 KB - 27.06.2015 - 294x)
Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
(20,0 KB - 27.06.2015 - 304x)
Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním)
(72,5 KB - 27.06.2015 - 345x)
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia
(31,5 KB - 27.06.2015 - 314x)
Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu
(10,0 KB - 27.06.2015 - 596x)
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
(17,5 KB - 27.06.2015 - 300x)
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
(16,5 KB - 27.06.2015 - 286x)
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
(44,0 KB - 27.06.2015 - 374x)
Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu
(16,5 KB - 27.06.2015 - 238x)
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
(51,5 KB - 27.06.2015 - 316x)