Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Všetky dokumenty

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 305,0 MB.


ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (83)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia
(149,1 KB - 30.11.2020 - 73x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 o miestnom poplatku za rozvoj
(190,3 KB - 09.11.2020 - 121x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
(198,2 KB - 20.10.2020 - 99x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dobrá Voda
(122,3 KB - 04.05.2020 - 85x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dobrá Voda
(214,4 KB - 06.03.2020 - 167x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 1/2020 o úhradách za poskytované služby obcou Dobrá Voda a o úhradách za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Dobrá Voda
(155,2 KB - 14.02.2020 - 128x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o úhradách za poskytované služby obcou Dobrá Voda a o úhradách za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Dobrá Voda
(152,7 KB - 27.01.2020 - 117x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 3/2019 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(252,8 KB - 09.12.2019 - 300x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 3/2019 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(252,4 KB - 22.11.2019 - 215x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dobrá Voda
(1,4 MB - 21.11.2019 - 103x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 2/2019
(1,7 MB - 25.09.2019 - 196x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 2/2019 - financovanie školských zariadení
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 1/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 3/2019.
(138,0 KB - 22.07.2019 - 201x)
VZN č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
(252,7 KB - 14.12.2018 - 258x)
VZN č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 5/2018
(97,0 KB - 28.11.2018 - 207x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 4/2018
(1,1 MB - 24.10.2018 - 248x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 4/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 2/2017
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018
(195,7 KB - 13.06.2018 - 343x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá Voda č. 2/2018
(455,7 KB - 13.06.2018 - 248x)
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá Voda č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
VZN č. 1/2018 o financovaní MŠ a ŠZ na území obce Dobrá Voda
(243,9 KB - 09.02.2018 - 306x)
Návrh VZN2/2016 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Dobrá Voda
(146,3 KB - 12.10.2016 - 396x)
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda
(28,1 KB - 15.06.2016 - 370x)
Dodatok č. 1 k VZN č. 12014 o nakladaní s nájomnými bytmi
(43,0 KB - 31.03.2016 - 402x)
VZN č. 4/2015 - čiastočná úhrada výdavkov škôl
(16,8 KB - 30.12.2015 - 624x)
VZN č. 3/2015 - miestne dane a poplatky
(83,0 KB - 15.12.2015 - 692x)
VZN č. 02/2015 dodatok č. 2 k VZN č. 4/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dobrá Voda
(29,8 KB - 28.06.2015 - 606x)
VZN č. 01/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Dobrá Voda
(33,3 KB - 26.03.2015 - 515x)
VZN č. 02/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(120,5 KB - 08.12.2014 - 464x)
VZN č. 01/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi
(64,0 KB - 18.06.2014 - 576x)
VZN č. 04/2013 dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dobrá Voda
(28,5 KB - 17.12.2013 - 299x)
VZN č. 03/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(110,5 KB - 17.12.2013 - 461x)
VZN č. 02/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 v znení VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(47,5 KB - 17.04.2013 - 337x)
VZN č. 01/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(41,5 KB - 25.02.2013 - 306x)
VZN č. 03/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy, školského klubu a stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dobrá Voda
(75,0 KB - 18.12.2012 - 408x)
VZN č. 02/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(142,5 KB - 18.12.2012 - 442x)
VZN č. 01/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky č. 1 (2011)
(31,5 KB - 05.02.2012 - 378x)
VZN č. 05/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda
(30,0 KB - 05.02.2011 - 342x)
VZN č. 04/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dobrá Voda
(66,5 KB - 11.01.2011 - 435x)
VZN č. 03/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu so sídlom na území obce Dobrá Voda
(59,0 KB - 11.01.2011 - 417x)
VZN č. 02/2010 o úhradách za poskytované služby obcou Dobrá Voda
(47,5 KB - 11.01.2011 - 355x)
VZN č. 01/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(154,5 KB - 11.01.2011 - 419x)

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE (51)

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE DOBRÁ VODA Zmeny a doplnky č. 5 / 2 0 2 2_grafika
(19,8 MB - 14.02.2023 - 127x)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE DOBRÁ VODA Zmeny a doplnky č . 5 / 2 0 2 2_text
(626,5 KB - 14.02.2023 - 98x)
04 schéma záv.častí a VPS
(114,5 KB - 02.12.2020 - 0x)
03 Využitie pf na nepoľnohosp.účely
(89,2 KB - 02.12.2020 - 0x)
02 Komplexný návrh 4_2020
(88,1 KB - 02.12.2020 - 276x)
01 Širšie vzťahy, zastavané územie
(365,8 KB - 02.12.2020 - 0x)
00c ÚPN-O D.Voda, zmena 4_2020, tab.pf. Návrh
(146,9 KB - 02.12.2020 - 182x)
00b ÚPN-O Dobrá Voda, zmena 4_2020, text, Návrh
(248,2 KB - 02.12.2020 - 159x)
00a Oznámenie o strategickom dokumente - D.Voda 4_2020 Návrh
(216,4 KB - 02.12.2020 - 88x)
00a ÚPN-O Dobrá Voda, zmena 3-2019, text, návrh
(497,2 KB - 22.07.2019 - 308x)
00b ÚPN-O Ostrov, zmena 3-2018, tab.pf. návrh
(146,6 KB - 22.07.2019 - 212x)

Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru: Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

image_pdfimage_print