Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Stavebné konanie

Na stránkach portálu   www.soutt.sk si môžete prevziať všetky potrebné tlačivá.

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 705,0 KB.


STAVEBNÉ KONANIE (20)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
(59,0 KB - 27.06.2015 - 406x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
(20,5 KB - 27.06.2015 - 274x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení nesk. predpisov a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
(38,0 KB - 27.06.2015 - 379x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
(21,0 KB - 27.06.2015 - 250x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
(22,0 KB - 27.06.2015 - 294x)
Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
(20,0 KB - 27.06.2015 - 304x)
Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním)
(72,5 KB - 27.06.2015 - 345x)
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia
(31,5 KB - 27.06.2015 - 314x)
Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu
(10,0 KB - 27.06.2015 - 596x)
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
(17,5 KB - 27.06.2015 - 300x)
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
(16,5 KB - 27.06.2015 - 286x)
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
(44,0 KB - 27.06.2015 - 374x)
Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu
(16,5 KB - 27.06.2015 - 238x)
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
(51,5 KB - 27.06.2015 - 316x)