1

Bielonedeľná púť na Katarínku

V mene dobrovoľníckeho občianskeho združenia Katarínka si Vás dovoľujem pozvať na Bielonedeľnú púť, ktorá sa uskutoční 16. apríla 2023. Spoločné putovanie na Katarínku začína na železničnej stanici Buková o 10:15 a o 14:15 bude zakončené svätou omšou na Katarínke.

Bielonedelná Púť
TOP-FARM Topoľnica oznamuje,

že bude dňa 23.3.2023 o 13:30   hod. predávať:

vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami

kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky,

domáce kurence a kuracie diely – podľa dennej nakládky

sliepky a kohúty

morčacie prsia, stehná, krídla, domáce vajíčka

Paštéty TOP-Farm

Foie gras s tokajským vínom

Kačacia paštéta s brusnicami

Kuracia paštéta s pečeňou

Kačacia paštéta foie gras

Bravčová pečeňová paštéta

!! AKCIA !! 

KURA FARMÁRSKE  mrazené za 3,30 €/kg

KURACIE STEHNÁ VYKOSTENÉ mrazené za 4,80 €/kg

KURACIE ŽALÚDKY mrazené za 2,30 €/kg

KURACIE SRDIEČKA mrazené za 2,80 €/kg

KURA PRÉMIUM mrazené za 3,90 €/kg

KURACIE KRÍDLA PRÉMIUM mrazené za 4,30 €/kg

KURACIE PRSIA SUPREME mrazené za 7,90 €/kg

MORČACIE STEHNÁ mrazené za 5,50 €/kg

MORČACIE STEHNÁ DOLNÉ mrazené za 2,70 €/kg

MORČACIA PEČEŇ mrazená za  3,40 €/kg

objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce) Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút
Farské oznamy

na 4. pôstnu nedeľu  20.03. ~ 26.03.2023

Poriadok a úmysly sv. omší:

Pondelok:    18:00            Za mužov a mládencov našej farnosti, aby si vyprosovali od Pána

Milosť nasledovať príklad sv. Jozefa v mravnosti a spravodlisvosti

Utorok:         18:00            Na úmysel, č. 248

Streda:          sv. omša nebude

Štvrtok:        18:00            Lýdia Šťasná, 1. výročie smrti

Piatok:          18:00             Vladimír Novák, 1. výročie smrti

Sobota:         09:00            Na môj úmysel

Nedeľa:         09:00            Za veriacich

15:00            Krížová cesta

V týždni si pripomíname:

Pondelok:    Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

Sobota:         Zvestovanie Pána, slávnosť

 

Spovedám každý piatok hodinu pred sv. omšou.

Nezabudnite, že zo soboty na nedeľu sa mení čas. O hodinu skôr vstávame.
Oznam Optimal – centrum odškodnenia

Vážení spoluobčania,

nakoľko nám na Vás záleží, chcem Vám predstaviť spoločnosť Optimal – centrum odškodnenia, ktorá sa zaoberá pomocou ľuďom v oblasti odškodnenia. Na túto spoločnosť sa môžete obrátiť v prípade ujmy na zdraví, pri dopravnej nehode, pracovnom úraze, týraní osôb a podobne. Bohužiaľ, prax je taká, že poisťovňa nám sama od seba nárok na odškodnenie neponúkne, spolieha sa totiž na to, že osoby postihnuté zraneniami a traumami z nehody, nebudú mať silu, aby viedli právnu bitku a uspokoja sa aj s omnoho menšou sumou peňazí než na akú majú nárok zo zákona. Poisťovne majú v rámci krátenia nárokov dlhoročné skúsenosti a aj právne zdatný človek má ťažkosti domôcť sa svojich nárokov. Navyše má väčšina ľudí po nehode veľa starostí aj bez ťahaníc sa  s poisťovňou. Spoločnosť Optimal – centrum odškodnenia pomáha zraneným získať 100% nárokov. S pomocou tímu špecializovaných lekárov a právnikov –  bez platenia vopred. Preto je tu možnosť a riešenie. Odporúčam Vám, obráťte sa s Vaším problémom na spoločnosť Optimaln – centrum odškodnenia. Sú to ľudia, ktorí pomáhajú so srdcom.

Optimal Leták
Uznesenie – návrh vydržania vlastníckeho práva

Uznesenie
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dobrá Voda za rok 2022

VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

OBCE DOBRÁ VODA ZA ROK 2022

                                                                                                                      Tabuľka č. 1

Zoznam zložiek komunálnych odpadov vzniknutých na území obce Dobrá Voda v roku 2022      

Kód odpadu Názov odpadu Množstvo /t/                                                                                                                                
20 01 01 papier a lepenka 9,579
20 01 02 sklo 18,327
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 0,389
20 01 04 obaly z kovu 0,211
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 1,679
20 01 10 šatstvo 0,220
20 01 23 vyradené zariadenia  obsahujúce chlórfluórované  uhľovodíky 0,400
20 01 25 jedlé oleje a tuky 0,055
20 01 35 vyradené elektrické  a elektronické  zariadenia 0,320
20 01 36 vyradené elektrické  a elektronické  zariadenia 0,580
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 1,530
20 01 39 plasty 8,389
20 01 40 kovy           2,315
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz           0,214
20 01 40 02 hliník 0,375
20 01 40 05 železo a oceľ            24,353
20 01 40 07 zmiešané kovy 0,012
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad   3,890
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady             9,520
20 03 01 zmesový komunálny odpad          142,390
20 03 07 objemný odpad            82,900
Spolu         307,648

 

Tabuľka č. 2

Zoznam zložiek komunálnych odpadov vzniknutých na území obce Dobrá Voda v roku 2022,  ktoré je možné započítať do činiteľa vzorca na výpočet úrovne vytriedenia

Kód odpadu Názov odpadu Množstvo /t/                                                                                                                                
20 01 01 papier a lepenka 9,579
20 01 02 sklo 18,327
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 0,389
20 01 04 obaly z kovu 0,211
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 1,679
20 01 10 šatstvo 0,220
20 01 23 vyradené zariadenia  obsahujúce chlórfluórované  uhľovodíky 0,400
20 01 25 jedlé oleje a tuky 0,055
20 01 26 oleje a tuky iné ako 200 125 0,250
20 01 34 batérie 0,025
20 01 35 vyradené elektrické  a elektronické  zariadenia 0,320
20 01 36 vyradené elektrické  a elektronické  zariadenia 0,580
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 1,530
20 01 39 plasty 8,389
20 01 40 kovy           2,315
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz           0,214
20 01 40 02 hliník 0,375
20 01 40 05 železo a oceľ            24,353
20 01 40 07 zmiešané kovy 0,012
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad   3,890
Spolu           72,838

 

  Tabuľka č. 3

  Údaje pre vzorec na výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Hmotnosť vytriedených komunálnych odpadov, ktoré je možné započítať do činiteľa vzorca na výpočet úrovne vytriedenia   72 838 kg
Hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci D. Voda za rok 2022   307 648 kg

 

 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

v  obci Dobrá Voda za rok 2022

 

                                            𝑼𝑽𝑲𝑶 =  x 100 = 23,45 %

 

 

Z Á V E R:

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dobrá Voda za rok 2022 je 23,45%.

 Obec Dobrá Voda sa s  uvedenou úrovňou vytriedenia komunálneho odpadu, v zmysle tabuľky č. 1 Nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti s prerozdeľovaním príjmov  z poplatkov za uloženie odpadov, zaraďuje pod položku č. 3 so sadzbou 27,- Eur/t pre rok 2023.

 Tabuľka č. 1

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11

 

 

 

Vypracovala: Anna Tomášková

OcÚ Dobrá Voda

Zverejnené na Úradnej tabuli: 27.2.2023

Zverejnené na webstránke obce: 27.2.2023

 

 

Úroveň Vytriedenia KO Za Rok 2022
Referendum 2023 – výsledky

Výsledky Referenda 2023 v obci Dobrá Voda

Počet všetkých voličov                                        665

Počet zúčastnených voličov                               244

% zúčastnených voličov                                       36,69 %
Harmonogram vývozu KO na rok 2023

Harmonogram Vývozu KO Na Rok 2023 Dobrá Voda (2)
Výzva ZSE vlastníkom, nájomcom a správcom nehn. na odstránenie stromov a iných porastov

Výzva ZSE
Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci Dobrá Voda

Počet všetkých voličov                                        668

Počet zúčastnených voličov                               347

% zúčastnených voličov                                       51,95 %