1

POZVÁNKA na zasadnutie OZ Dobrá Voda dňa 27.09.2023 o 19:00 hod.

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode zvolaného na základe

zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov

dňa 27.09.2023 o 19.00 h

v  zasadacej miestnosti Obecného úradu Dobrá Voda

Program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  OZ  Dobrá Voda
 4. Rozpočtové opatrenie č. 10/2023 Obec Dobrá Voda
 5. Rozpočtové opatrenie č. 11/2023 Obec Dobrá Voda
 6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 ZŠ s MŠ Dobrá Voda
 7. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2023 – ZŠ s MŠ Dobrá Voda
 8. Správa nezávislého audítora ku KÚZ Obce Dobrá Voda za rok 2022
 9. Schválenie preklenovacieho úveru
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku – časť parc. č. 2421/9, 2421/10
 11. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – parc. č. 494/183, 494/92
 12. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy parc. č. 1391/9
 13. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – budova parc. č. 1391/9
 14. Žiadosť o nájom bytu – byt č. 1 – 9 BJ Dobrá Voda 405 – Bednáriková Simona
 15. Žiadosť o nájom bytu – byt č. 1 – 9 BJ Dobrá Voda 405 – Dudíková Terézia
 16. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – vonkajšie priestory časť parc. č. 1391/1
 17. Schválenie VZN č. 4/2023 o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Dobrá Voda
 18. Uznesenia OZ
 19. Diskusia
 20. Záver.

 

René Blanárik

starosta obce

 

 

Zverejnené na internetovej stránke obce Dobrá Voda dňa               20.09.2023

Vyvesené na úradnej tabuli obce Dobrá Voda dňa                           20.09.2023

Zvesené  z úradnej tabule obce Dobrá Voda dňa                              27.09.2023

1. i Pozvánka na zasadnutie OZ 27.09.2023
Predaj burčiaku_PD Dechtice

PD Dechtice oznamuje občanom, že v dňoch od 20.9. do 22.9.2023 v čase od 08:00 do 15:30 hod. budú predávať burčiak.

Cena je 3,50 €/liter.
Farské oznamy

na 24. nedeľu cez rok 18.09. ~ 24.09.2023

Poriadok a úmysly sv. omší:

Pondelok:    18:00 Jozef Lukačovič, manželka Mária, deti, nevesta a zaťovia, č. 88

Utorok:        18:00 Zomrelá rodina Paušeková, Mrkúsová a Jarábiková, č. 315

Streda: sv. omša nebude

Štvrtok:       18:00 Za zomrelú manželku, vnuka a živú rodinu, č. 339

Piatok:       18:00 Vladimír Chmela, živá manželka, dcéra Oľga a rodičia, č. 57

Sobota: sv. omša nebude

Nedeľa:      08:00 Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc do ďalšieho života z príležitosti 60. narodenín

10:00 Za veriacich

V týždni si pripomíname:

Utorok: Sv. Januára, biskupa a mučeníka

Streda: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

Štvrtok: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

Sobota: Sv. Pia z Pietrečin, kňaza

V týždni stredu, piatok a sobotu máme jesenné kántrové dni. My si zasvätíme piatok.
Vo štvrtok po sv. omši bude poklona Oltárnej Sviatosti.
Spovedám každý piatok hodinu pred sv. omšou.
Ako získať štátnu dotáciu
Skúška sirén_08.09.2023 o 12:00 hod.

Upozorňujeme občanov, že na základe povolenia MV SR, v súlade s usmernením MV SR č. SKR-OOR2-2022/000635-032 v piatok 08.09.2023 o 12:00 hod. sa uskutoční akustické preskúšanie sirén hlasitá skúška sirén 2-minútovým stálym tónom a hovorenou informáciou „Pozor skúška sirén“   „Koniec skúšky sirén“
Parkovacie karty

Na základe VZN č. 1/2023 o dočasnom  parkovaní  motorových vozidiel na vymedzenom území obce Dobrá Voda si môžu rezidenti – plnoleté fyzické osoby prihlásené na trvalý alebo prechodný pobyt v  obci Dobrá Voda – od 4. 9. 2023 prevziať na obecnom úrade počas stránkových dní parkovacie karty. Je potrebné nahlásiť meno a priezvisko, adresu a EČ motorového vozidla.
Zmeny cestovných poriadkov – pripomienkovanie

Zmeny Cestovných Poriadkov Výzva Na Pripomienkovanie
Pridaná autobusová linka

od 4.9.2023 pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Dechticiach. Odchod o 7:30 hod. od kostola a následne z ďalších zastávok v obci. Linka bude prístupná pre širokú verejnosť, nielen pre žiakov.
Valné zhromaždenie – PSU Dobrá Voda

Výbor Pozemkového spoločenstva Urbariát  919 54 Dobrá Voda oznamuje svojim členom, že  sa dňa 23. 9. 2023  o 17.00 hodine v kultúrnom dome na Dobrej Vode bude konať valné zhromaždenie s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 4. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 5. Správa o činnosti a hospodárení od posledného VZ
 6. Správa o činnosti dozornej rady od posledného VZ
 7. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2022
 8. Voľba výboru PSU a dozornej rady
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh a schválenie uznesení
 12. Záver

 

Prezentácia účastníkov je od 15.00 hod.

 

 

za výbor Mária Očenášková

predseda PSU Dobrá Voda

 
PROJEKT „Riešenie migračných výziev v obci Dobrá Voda“

Obec Dobrá Voda podpísala dňa 31.07.2023 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091DBC8-91-108 s poskytovateľom Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky s názvom projektu: „Riešenie migračných výziev v obci Dobrá Voda“. Projekt sa realizuje s podporou finančných
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Základné informácie o projekte:
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Spoufinancovaný fondom Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os 9 – FAST CARE Investičná priorita 9.1 – Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev
spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine
Špecifický cieľ 9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
Názov projektu Riešenie migračných výziev v obci Dobrá Voda

Kód projektu v ITMS2014+ 302091DBC8

Miesto realizácie projektu Dobrá Voda
Hlavný cieľ projektu
Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným
útočiskom na území Slovenskej republiky. Úhrada výdavkov
spojených s migračnou vlnou z Ukrajiny.
Zazmluvnená výška NFP 5 200,00 Eur
Hypertextový odkaz na
webové sídlo poskytovateľa https://www.mirri.gov.sk

Infolist_Dobrá Voda