Mimoriadny oznam

Obecný úrad oznamuje občanom že v pondelok 20.11.2023 bude obecný úrad z dôvodu technických príčin zatvorený.
Návrh VZN č. 6/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

Obec Dobrá Voda v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe        v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

 

Návrh  všeobecne záväzného nariadenia zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Vyvesený na úradnej tabuli dňa: 06. 11. 2023
Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 06. 11. 2023
Zverejnený na webovom sídle obce dňa: 06. 11. 2023
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 07. 11. 2023
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 16. 11. 2023
Pripomienky zasielať:

– písomne na adresu: Dobrá Voda 121, 919 54  Dobrá Voda

– elektronicky na emailovú adresu: dobravoda.podatelna@gmail.com

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN zaslané poslancom dňa:  

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie:

 

Na rokovaní OZ dňa:

uznesením č.

 
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  
VZN nadobúda účinnosť dňom:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Dobrej Vode sa na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 • 1

Predmet všeobecne záväzného nariadenia

 

 1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení  zriadených obcou Dobrá Voda.

 

 1. Toto VZN ďalej určuje:
 2. podrobnosti financovania a lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec financovať materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu, 1),
 3. termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov.

 

 • 2

Príjemca finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

 

Príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa tohto VZN je materská škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:

Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, Dobrá Voda 150, 919 54  Dobrá Voda, rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, IČO: 36093815.

 

 • 3

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia podľa jednotlivých škôl a jednotlivých školských zariadení              v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v tabuľke:

 

suma v eurách
Dieťa materskej školy

–          Materská škola pri základnej škole

 

3 348,70

Žiak školského klubu detí

–          Školský klub deti pri základnej škole

 

1 073,29

Potenciálny stravník

–          Školská jedáleň pri základnej škole

 

1 108,38

 

 • 4

Podrobnosti financovania škôl a školských zariadení

 

 1. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je stanovená jednou sumou na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia podľa jednotlivých škôl a jednotlivých školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

 

 1. Ročná výška finančných prostriedkov pre školu a školské zariadenie sa určí ako súčin sumy finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia a počtu detí, žiakov a poslucháčov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.

 

 1. Počtom detí a žiakov rozhodným pre pridelenie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je ich počet podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov.

 

 1. Na účely financovania sa do počtu detí a žiakov započítavajú deti a žiaci, prijatí do školy alebo školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia.

 

 1. Obec poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci rozpisu schváleného rozpočtu obce.

 

 1. Obec oznámi materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov na príslušný rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

 

 1. Pri zmene výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, ktorá sa realizuje zmenou VZN, obec túto zmenu oznámi materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti najneskôr do 15 dní po nadobudnutí účinnosti VZN, ktorým bola zmena vykonaná. Obec zmenu výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku realizuje rozpočtovým opatrením, ktorým sa vykoná zmena  schváleného rozpočtu obce a v rámci neho aj rozpočtu materskej školy a školského zariadenia.

 

 • 5

Lehota na predloženie údajov

 

Materské školy a školské zariadenia  majú povinnosť oznámiť obci údaje podľa § 4 odsek 3  najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka.

 

 • 6

Účel finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

 

 1. Finančné prostriedky na mzdy sú určené na výplatu tarifných platov a príplatkov vyplácaných pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom školy  a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom (napr. zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch      a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a na úhradu výdavkov na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických, odborných                          a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Ide o bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, t. j. tarifný plat, osobné príplatky a riadiace príplatky a kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní, a to bez účelovo určených finančných prostriedkov.
 2. Finančné prostriedky na prevádzku sú určené na úhradu bežných prevádzkových nákladov (tovarov a služieb) škôl a školských zariadení. Ide o bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie kategórii 630 – tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby) a kategórii 642 – transfery jednotlivcom (odstupné, odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky), a to bez účelovo určených finančných prostriedkov.

 

 • 7

Termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov

 

 1. Obec poskytne školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky na mzdy a prevádzku mesačne vo výške jednej dvanástiny najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca. V prípade, že 25. deň v príslušnom mesiaci pripadne na deň pracovného pokoja, budú mu tieto poskytnuté prvý pracovný deň po dni pracovného pokoja.
 2. Obec poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škole alebo školskému zariadeniu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na jej výdavkový účet.

 

 • 8

Spoločné ustanovenia

 

Zmena výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia sa uskutoční  zmenou VZN.

 

 • 9

Záverečné ustanovenia

 

 1. VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Dobrej Vode uznesením číslo ____/______ zo dňa _______________ .

 

 1. VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2024.

 

 1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN číslo 9/2022 zo dňa 14. 12. 2022.

 

 

V Dobrej Vode, dňa 06. 11. 2023

 

 

 

 

 

____________________

René Blanárik

starosta obce

 

 

 1. 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Návrh VZN č. 6 2023 O Určení Výšky Finančných Prostriedkov Na Mzdy A Prevádzku Na Dieťa Materskej školy Alebo Dieťa A žiaka školského Zariadenia
Zápisnica VZ Pozemkového spoločenstva Urbariát Dobrá Voda

Zapisnica2023-09-23_VZ(3)
Obecná knižnica – oznam

Vedúca knižnice oznamuje občanom, že Obecná knižnica Dobrá Voda bude od 24. októbra 2023 až do odvolania z prevádzkových dôvodov zatvorená.
PROJEKT: “Oprava chodníka v obci Dobrá Voda”

Infolist Dobrá Voda (1)
Oznámenie o výsledku vybavenia petície

Oznámenie o vybavení petície
Poštový úrad Dobrá Voda – zmena otváracích hodín

Poštový úrad Dobrá Voda oznamuje občanom, že z dôvodu organizačnej zmeny od 1. októbra 2023 budú hodiny pre verejnosť upravené nasledovne:

pondelok, utorok, štvrtok, piatok     –    od 08.00 hod. do 11.00 hod.

streda                                                           –     od 08.00 hod. do 9.30 hod.  a   od 15.30 hod. do 17.00 hod.
Zber papiera ZŠ s MŠ Dobrá Voda

Papier sa zberá počas pracovnej doby až do odvolania.
Harmonogram vývozu odpadu v mobile

 1. Stiahnite si do svojho smartfónu z obchodu Google Play, alebo App Store bezplatnú aplikáciu Odvoz odpadu.
 2. Po spustení aplikácie zadajte do poľa ,,Sledované miesta“ názov obce ,,Dobrá Voda“.
 3. V nastaveniach si môžete vybrať spôsob upozornenia na blížiaci sa termín vývozu.

 

 
MUDr. Želmíra Čermáková – oznam

Obvodná lekárka MUDr. Čermáková žiada pacientov, ktorí majú akútne respiračné ochorenie, aby sa pred návštevou ambulancie najskôr telefonicky ohlásili na tel. čísle 033/5575107.