U P O Z O R N E N I E

Obecný úrad Dobrá Voda dôrazne upozorňuje občanov na dodržiavanie pravidiel separácie odpadu. Všetky nádoby na separáciu sú viditeľne označené názvom odpadu, ktorý do nich patrí. Takýto vyseparovaný odpad ako je sklo, papier, textil nám zberová spoločnosť zberá zadarmo, pokiaľ  tam nie je vložený  iný odpad.

V takomto prípade zaň zaplatíme ako za komunálny odpad a tým navýšime náklady obce, čo má za následok zvýšenie poplatku za komunálny odpad pre občanov.

Napr. v kontajnery na papier „Za Blavu“ boli vhodené igelitové mechy s pokosenou trávou a sklo. Pokosená tráva patrí do kompostu, igelitové mechy do plastov a na sklo sú po obci rozmiestnené kontajnery.

Je na nás všetkých ako sa k separácii odpadu postavíme  a ako ochránime  svoje  finančné prostriedky pred zbytočným plytvaním.

 
Komunálne a drobné stavebné odpady z obce Dobrá Voda za rok 2021

štatistický výkaz o odpadoch rok 2021
Informácia – utečenci z Ukrajiny

Žiadame občanov, ktorí poskytli alebo poskytnú ubytovanie utečencom z Ukrajiny, aby počet ubytovaných ihneď nahlásili na obecný úrad na č. t. 033/5575004 alebo 0917/789 773.

Ďakujeme
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2021

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2019 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021 pre obec Dobrá Voda je 61,55 %.
Triedime odpad

Na to aby mohol byť odpad recyklovaný, je potrebné ho pred vyhodením správne vytriediť. Tým šetríme prírodné zdroje, znižujeme množstvo odpadu na skládkach, dávame odpadu šancu na druhý život a šetríme financie občanom spojené s odpadom. Za triedený odpad občan neplatí 

Ako správne triediť? Pozrite si priložený návod v podobe plagátu kde sú konkrétne druhy odpadov a ich správne triedenie.

Plagat_Co_kam_patri

 
Zber kuchynského odpadu v obci Dobrá Voda

Obecný úrad Dobrá Voda oznamuje občanom, že po obci budú umiestnené hnedé zberné nádoby na kuchynský odpad a to:

  • bytový dom súp. číslo 405
  • kultúrny dom súp. číslo 90
  • areál ZŚ s MŠ súp. číslo 151

Žiadame občanov aby nádoby po vložení kuchynského odpadu zatvárali.

Čo patrí a čo nie do zberných nádob na kuchynský odpad.

 
Mimoriadne núdzové opatrenia – Africký mor

V prílohe mimoriadne núdzové opatrenia zamerané na kontrolu a eradikáciu afrického moru ošípaných a diviakov, ktoré nadobudli účinnosť 3.8.2021. Opatrenia zostávajú v platnosti do odvolania.

MNO chovatelia ošípaných
TAVOS, a. s. – vývoz odpadových vôd

 OZNAM 

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. ponúka občanom vývoz žumpových vôd
fekálnym vozidlom v cene:
60 EUR s DPH. – jeden vývoz
Spôsob objednávok vývozu žumpových vôd
občan nahlási na obecný úrad požiadavku na vývoz s údajmi:
meno priezvisko, adresa a mobilný kontakt
Pracovník obecného úradu prepošle tieto údaje formou objednávky na adresu :
objednavkydoprava@tavos.sk
Pracovník TAVOS-u, a.s. sa skontaktuje s občanom a dohodne si s ním termín vývozu.
Po dodaní služby vývozu žumpových vôd, spoločnosť TAVOS vyfakturuje vývoz občanovi
Ponuka na vývoz a likvidáciu odpadových vôd

Martin Konečný ponúka občanom Dobrej Vody vývoz a likvidáciu odpadových vôd z domácnosti. Bližšie informácie  v prílohe.

Vážení občania obce Dobrá voda (1)
Návrh ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019

Obec Dobrá Voda ako obstarávateľ ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019 podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením v súlade §21 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, FO a PO začatie prerokovávania návrhu riešenia “ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019” 

ÚPN obce Dobrá Voda je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Dobrej Vode a taktiež na internetovej stránke obce www.obecdobravoda.eu 

Verejnosť je oprávnená podať k návrhu riešenia ÚPN obce dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019 pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia na Obecny úrad Dobrá voda. 

Vyvesené dňa: 13.03.2019

Zvesené dňa: 12.04.2019

 

00a ÚPN-O Dobrá Voda,zmena 3-2019, text, návrh

00b ÚPN-O Ostrov, zmena 3-2018, tab.pf. návrh

01 Širšie vzťahy, zast.územie

02 komplexný návrh

03 využitie pf na nepoľnohosp.účely

04 schéma záv.častí a VPS