Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín_parc. č. 494/48, 494/54, 494/3

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dobrá Voda ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa
24.1.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DVO-9/2023 o vydanie
súhlasu na výrub stromov – 1 ks čerešňa, 11 ks javor, 7 ks lieska, 1 ks agát, 3 ks jabloň,
3 ks jaseň, 1 ks jelša, a 1 ks orech a krovité porasty na ploche 10m2

, rastúce na
pozemkoch registra “C” parc. č. 494/48, 494/54 a 494/3 v k. ú. Dobrá Voda z dôvodu:
“Dreviny1. – 7. Narúšajú stabilitu stavby koreňovým systémom. Dreviny 8. – 10. Sú v zlom
zdravotnom stave. Dreviny 11. – 28 + skupina náletov spôsobujú nevhodné hygienické
podmienky v uvažovaných priestoroch rodinného domu nadmerným tienením a niektoré
narúšajú stabilitu stavby koreňovým systémom. “
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom
správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne
na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do
elektronickej schránky obce Dobrá Voda.

(Dátum odstránenia: 01.02.2023 23:59)

image_pdfimage_print
SlovenčinaEnglishDeutsch
Skip to content