1

Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostu: Mgr. Lívia Michaličková
Poslanci: Ing. Adriána Danková, Ing. Vladimír Krížik, Mgr. Lívia Michaličková, Marián Novák, Ing. Martin Ružička, Miroslav Staráček, Martin VaškoV zmysle zákona SNR č. 369 Zb. obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.
Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou starostu obce, s funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený, alebo ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.
Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí obecné zastupiteľstvo v rozmedzí od 9 do 60; ak ide o obec s počtom obyvateľov menej ako 40, je potrebných najmenej päť poslancov obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet, schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa uznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. b) a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. c), e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, g) uznášať sa na nariadeniach, h) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra, ch) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.), i) zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov), j) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, k) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, l) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.Zástupca starostu: Mgr. Lívia Michaličková
Poslanci: Ing. Adriána Danková, Ing. Vladimír Krížik, Mgr. Lívia Michaličková, Marián Novák, Ing. Martin Ružička, Miroslav Staráček, Martin VaškoZástupca starostu: Mgr. Lívia Michaličková
Poslanci: Daniel Hulman, Miroslav Lukačovič, Mgr. Lívia Michaličková, Marián Novák, Ing. Martin Ružička, Miroslav Staráček, Martin VaškoZástupca starostu: Ján Kollár
Poslanci: Eva Ažaltovičová, Ján Kollár, Ivana Ladvenicová, Lívia Michaličková, Mária Danková, Blanka Štefaničková, Andrea Lukačovičová


od 7.2.2018 boli zvolení:
Poslanci: Daniel Hulman, Martin Ružička, Miroslav Staráček

od 31.10.2017 bol zvolený:
Poslanec: Martin Vaško

od 27.06.2017 sa vzdala Andrea Lukačovičová

od 05.04.2017 sa vzdali: Mária Danková, Eva Ažaltovičová a Ivana LadvenicováZástupca starostu: Vladimír Krížik od 09.11.2012
Poslanci: Vladimír Krížik, Ing. Peter Klčo, Mgr. Lívia Michaličková, Mária Lukačovičová, Veronika Vašková, Marcel Danko, RNDr., Bc. Alžbeta BenedikovičováZástupca starostu: Marián Novák
Poslanci: Peter Benedikovič, René Blanárik, Ing. Pavel Danko, Mária Danková, Ing. Peter Hlavatovič, MUDr. Vladimír Kuvačík a Marián NovákZástupca starostu: Ing. Pavel Danko
Poslanci: Mária Danková, Pavol Ružička, Ján Kollár, Miroslav Lukačovič, Angelína Sabínová, Daniela Golhová.Zástupca starostu: Ing. Peter Hlavatovič
Poslanci: Irena Chrvalová, Ing. Stanislav Benuščák, Marián Novák, Alojz Lukačovič, Mária Danková, Mgr. Peter Lukačovič, Mgr. Mária Kočitá, Peter Benedikovič, Ivan Gregorička, Mgr. Milan KuchárZástupca starostu: Ing. Pavel Danko
Poslanci: Viera Benedikovičová, Irena Chrvalová, Mária Kočitá, Alojz Lukačovič, Jozef Chmela, Peter Benedikovič, Jozef Blanárik, Viktor Gaža, Benedikt Kováč, Ján Danko, Peter Gálovič.Zástupca starostu: Ing. Jozef Novák
Poslanci: Jozef Blanárik, Ján Danko, František Danko, Ján Fujala, Benedikt Kováč, Alojz Lukačovič, Ing. Stanislav Lukačoviič, Anton Ondruška, Ján schild, Jozef Režnák, Eleonóra Tomovičová.