Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecne-záväzné nariadenia

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 20,4 MB.


ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (83)

Návrh VZN č. 3/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda – Zmeny a doplnky č. 5/2022
(98,3 KB - 31.05.2023 - 17x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o určení školských obvodov základnej školy
(119,1 KB - 30.05.2023 - 22x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2023 o určení školských obvodov základnej školy
(118,8 KB - 11.05.2023 - 59x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
(160,2 KB - 15.12.2022 - 26x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia
(179,0 KB - 15.12.2022 - 24x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 10/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(246,3 KB - 15.12.2022 - 63x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
(159,9 KB - 30.11.2022 - 17x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(244,2 KB - 10.11.2022 - 82x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
(160,0 KB - 07.10.2022 - 25x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach
(175,2 KB - 07.10.2022 - 23x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia
(178,7 KB - 22.09.2022 - 26x)
Návrh VZN č. 8/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
(159,6 KB - 12.09.2022 - 21x)
Návrh VZN č. 7/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach
(174,6 KB - 12.09.2022 - 25x)
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 6/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Dobrá Voda
(488,4 KB - 24.06.2022 - 37x)
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dobrá Voda
(641,4 KB - 24.06.2022 - 20x)
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dobrá Voda
(472,6 KB - 24.06.2022 - 28x)
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Dobrá Voda
(307,9 KB - 24.06.2022 - 28x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda
(517,6 KB - 24.06.2022 - 0x)
Návrh VZN č. 6/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas, alebo na určitom mieste na území obce Dobrá Voda
(490,2 KB - 11.05.2022 - 68x)
Návrh VZN č. 5/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dobrá Voda
(643,0 KB - 11.05.2022 - 38x)
Návrh VZN č. 4/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dobrá Voda
(474,4 KB - 11.05.2022 - 57x)
Návrh VZN č. 3/2022 o udržiavaní čistoty v obci Dobrá Voda
(311,0 KB - 11.05.2022 - 30x)
Návrh VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda
(519,4 KB - 11.05.2022 - 26x)
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia
(179,2 KB - 23.02.2022 - 30x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia
(179,6 KB - 04.02.2022 - 57x)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(242,6 KB - 17.12.2021 - 59x)
Zmena všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
(116,8 KB - 17.12.2021 - 35x)
Zmena všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
(116,6 KB - 17.12.2021 - 36x)
Zmena všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia - návrh
(115,7 KB - 01.12.2021 - 50x)
Zmena všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia - návrh
(115,6 KB - 01.12.2021 - 39x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(200,4 KB - 26.11.2021 - 46x)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi n
(208,3 KB - 12.10.2021 - 72x)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 4/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
(158,1 KB - 12.10.2021 - 51x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
(825,1 KB - 24.09.2021 - 38x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
(157,2 KB - 23.09.2021 - 1x)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 3/2021   o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda
(409,5 KB - 16.06.2021 - 117x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda
(406,1 KB - 01.06.2021 - 82x)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 2/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dobrá Voda
(341,5 KB - 22.04.2021 - 68x)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 1/2021 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 4/2020
(195,2 KB - 01.04.2021 - 85x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dobrá Voda
(341,2 KB - 26.03.2021 - 54x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č.1/2021 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 4/2020
(137,3 KB - 01.03.2021 - 111x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o miestnom poplatku za rozvoj
(180,6 KB - 16.12.2020 - 44x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
(157,4 KB - 16.12.2020 - 45x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
(228,0 KB - 16.12.2020 - 60x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia
(149,1 KB - 30.11.2020 - 73x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 o miestnom poplatku za rozvoj
(190,3 KB - 09.11.2020 - 121x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
(198,2 KB - 20.10.2020 - 99x)