Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecne-záväzné nariadenia

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 20,1 MB.


ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (80)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dobrá Voda
(1,4 MB - 21.11.2019 - 102x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 2/2019
(1,7 MB - 25.09.2019 - 195x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 2/2019 - financovanie školských zariadení
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 1/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 3/2019.
(138,0 kB - 22.07.2019 - 199x)
VZN č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
(252,7 kB - 14.12.2018 - 256x)
VZN č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 5/2018
(97,0 kB - 28.11.2018 - 206x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 4/2018
(1,1 MB - 24.10.2018 - 248x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 4/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 2/2017
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018
(195,7 kB - 13.06.2018 - 342x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá Voda č. 2/2018
(455,7 kB - 13.06.2018 - 246x)
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá Voda č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
VZN č. 1/2018 o financovaní MŠ a ŠZ na území obce Dobrá Voda
(243,9 kB - 09.02.2018 - 305x)
Návrh VZN2/2016 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Dobrá Voda
(146,3 kB - 12.10.2016 - 395x)
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda
(28,1 kB - 15.06.2016 - 369x)
Dodatok č. 1 k VZN č. 12014 o nakladaní s nájomnými bytmi
(43,0 kB - 31.03.2016 - 401x)
VZN č. 4/2015 - čiastočná úhrada výdavkov škôl
(16,8 kB - 30.12.2015 - 624x)
VZN č. 3/2015 - miestne dane a poplatky
(83,0 kB - 15.12.2015 - 691x)
VZN č. 02/2015 dodatok č. 2 k VZN č. 4/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dobrá Voda
(29,8 kB - 28.06.2015 - 606x)
VZN č. 01/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Dobrá Voda
(33,3 kB - 26.03.2015 - 515x)
VZN č. 02/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(120,5 kB - 08.12.2014 - 464x)
VZN č. 01/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi
(64,0 kB - 18.06.2014 - 576x)
VZN č. 04/2013 dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dobrá Voda
(28,5 kB - 17.12.2013 - 299x)
VZN č. 03/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(110,5 kB - 17.12.2013 - 461x)
VZN č. 02/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 v znení VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(47,5 kB - 17.04.2013 - 335x)
VZN č. 01/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(41,5 kB - 25.02.2013 - 306x)
VZN č. 03/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy, školského klubu a stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dobrá Voda
(75,0 kB - 18.12.2012 - 407x)
VZN č. 02/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(142,5 kB - 18.12.2012 - 442x)
VZN č. 01/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky č. 1 (2011)
(31,5 kB - 05.02.2012 - 376x)
VZN č. 05/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda
(30,0 kB - 05.02.2011 - 340x)