Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecne-záväzné nariadenia

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 22,6 MB.


ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (87)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
(198,2 KB - 20.10.2020 - 106x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dobrá Voda
(122,3 KB - 04.05.2020 - 92x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dobrá Voda
(214,4 KB - 06.03.2020 - 175x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 1/2020 o úhradách za poskytované služby obcou Dobrá Voda a o úhradách za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Dobrá Voda
(155,2 KB - 14.02.2020 - 134x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o úhradách za poskytované služby obcou Dobrá Voda a o úhradách za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Dobrá Voda
(152,7 KB - 27.01.2020 - 121x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 3/2019 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(252,8 KB - 09.12.2019 - 306x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 3/2019 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(252,4 KB - 22.11.2019 - 219x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dobrá Voda
(1,4 MB - 21.11.2019 - 105x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 2/2019
(1,7 MB - 25.09.2019 - 199x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 2/2019 - financovanie školských zariadení
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 1/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 3/2019.
(138,0 KB - 22.07.2019 - 206x)
VZN č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
(252,7 KB - 14.12.2018 - 263x)
VZN č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 5/2018
(97,0 KB - 28.11.2018 - 211x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 4/2018
(1,1 MB - 24.10.2018 - 251x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 4/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 2/2017
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018
(195,7 KB - 13.06.2018 - 348x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá Voda č. 2/2018
(455,7 KB - 13.06.2018 - 252x)
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá Voda č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
VZN č. 1/2018 o financovaní MŠ a ŠZ na území obce Dobrá Voda
(243,9 KB - 09.02.2018 - 314x)
Návrh VZN2/2016 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Dobrá Voda
(146,3 KB - 12.10.2016 - 403x)
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda
(28,1 KB - 15.06.2016 - 379x)
Dodatok č. 1 k VZN č. 12014 o nakladaní s nájomnými bytmi
(43,0 KB - 31.03.2016 - 417x)
VZN č. 4/2015 - čiastočná úhrada výdavkov škôl
(16,8 KB - 30.12.2015 - 628x)
VZN č. 3/2015 - miestne dane a poplatky
(83,0 KB - 15.12.2015 - 697x)
VZN č. 02/2015 dodatok č. 2 k VZN č. 4/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dobrá Voda
(29,8 KB - 28.06.2015 - 611x)
VZN č. 01/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Dobrá Voda
(33,3 KB - 26.03.2015 - 522x)
VZN č. 02/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(120,5 KB - 08.12.2014 - 469x)
VZN č. 01/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi
(64,0 KB - 18.06.2014 - 624x)
VZN č. 04/2013 dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dobrá Voda
(28,5 KB - 17.12.2013 - 302x)
VZN č. 03/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(110,5 KB - 17.12.2013 - 465x)
VZN č. 02/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 v znení VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(47,5 KB - 17.04.2013 - 343x)
VZN č. 01/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(41,5 KB - 25.02.2013 - 310x)
VZN č. 03/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy, školského klubu a stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dobrá Voda
(75,0 KB - 18.12.2012 - 413x)
VZN č. 02/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(142,5 KB - 18.12.2012 - 446x)
VZN č. 01/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky č. 1 (2011)
(31,5 KB - 05.02.2012 - 383x)
VZN č. 05/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda
(30,0 KB - 05.02.2011 - 345x)