1

Všeobecne-záväzné nariadenia

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 20,1 MB.


ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (80)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
(160,2 kB - 15.12.2022 - 20x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia
(179,0 kB - 15.12.2022 - 19x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 10/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(246,3 kB - 15.12.2022 - 41x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 11 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
(159,9 kB - 30.11.2022 - 13x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(244,2 kB - 10.11.2022 - 72x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
(160,0 kB - 07.10.2022 - 22x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach
(175,2 kB - 07.10.2022 - 20x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia
(178,7 kB - 22.09.2022 - 24x)
Návrh VZN č. 8/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
(159,6 kB - 12.09.2022 - 19x)
Návrh VZN č. 7/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach
(174,6 kB - 12.09.2022 - 21x)
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 6/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Dobrá Voda
(488,4 kB - 24.06.2022 - 34x)
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dobrá Voda
(641,4 kB - 24.06.2022 - 16x)
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dobrá Voda
(472,6 kB - 24.06.2022 - 27x)
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Dobrá Voda
(307,9 kB - 24.06.2022 - 25x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda
(517,6 kB - 24.06.2022 - 0x)
Návrh VZN č. 6/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas, alebo na určitom mieste na území obce Dobrá Voda
(490,2 kB - 11.05.2022 - 63x)
Návrh VZN č. 5/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dobrá Voda
(643,0 kB - 11.05.2022 - 35x)
Návrh VZN č. 4/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dobrá Voda
(474,4 kB - 11.05.2022 - 54x)
Návrh VZN č. 3/2022 o udržiavaní čistoty v obci Dobrá Voda
(311,0 kB - 11.05.2022 - 27x)
Návrh VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda
(519,4 kB - 11.05.2022 - 21x)
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia
(179,2 kB - 23.02.2022 - 28x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia
(179,6 kB - 04.02.2022 - 53x)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(242,6 kB - 17.12.2021 - 55x)
Zmena všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
(116,8 kB - 17.12.2021 - 33x)
Zmena všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
(116,6 kB - 17.12.2021 - 34x)
Zmena všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia - návrh
(115,7 kB - 01.12.2021 - 48x)
Zmena všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia - návrh
(115,6 kB - 01.12.2021 - 37x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(200,4 kB - 26.11.2021 - 42x)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi n
(208,3 kB - 12.10.2021 - 65x)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 4/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
(158,1 kB - 12.10.2021 - 49x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
(825,1 kB - 24.09.2021 - 34x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
(157,2 kB - 23.09.2021 - 1x)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 3/2021   o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda
(409,5 kB - 16.06.2021 - 113x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda
(406,1 kB - 01.06.2021 - 77x)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 2/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dobrá Voda
(341,5 kB - 22.04.2021 - 64x)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 1/2021 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 4/2020
(195,2 kB - 01.04.2021 - 81x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dobrá Voda
(341,2 kB - 26.03.2021 - 49x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č.1/2021 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 4/2020
(137,3 kB - 01.03.2021 - 108x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o miestnom poplatku za rozvoj
(180,6 kB - 16.12.2020 - 43x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
(157,4 kB - 16.12.2020 - 43x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
(228,0 kB - 16.12.2020 - 57x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia
(149,1 kB - 30.11.2020 - 71x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 o miestnom poplatku za rozvoj
(190,3 kB - 09.11.2020 - 114x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
(198,2 kB - 20.10.2020 - 97x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dobrá Voda
(122,3 kB - 04.05.2020 - 82x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dobrá Voda
(214,4 kB - 06.03.2020 - 165x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 1/2020 o úhradách za poskytované služby obcou Dobrá Voda a o úhradách za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Dobrá Voda
(155,2 kB - 14.02.2020 - 126x)