1

Všeobecne-záväzné nariadenia

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 35,8 MB.


ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (96)

VZN Obce Dobrá Voda č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 1/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území obce Dobrá Voda
(242,5 KB - 28.11.2023 - 11x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia
(127,1 KB - 16.11.2023 - 10x)
Návrh VZN č. 5_2023 - dodatok k VZN č. 1_2023 o dočasnom parkovaní
(1,1 MB - 06.11.2023 - 40x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia
(179,7 KB - 06.11.2023 - 21x)
VZN č. 4_2023 o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Dobrá Voda
(517,3 KB - 04.10.2023 - 32x)
Návrh VZN č. 4_2023 o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Dobrá Voda
(517,1 KB - 11.08.2023 - 86x)
Všeobecne záväzné zariadenie č. 1/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území obce Dobrá Voda
(335,7 KB - 01.08.2023 - 105x)
Návrh VZN č. 1/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území obce Dobrá Voda
(1,2 MB - 12.07.2023 - 44x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda – Zmeny a doplnky č. 5/2022
(184,5 KB - 04.07.2023 - 47x)
Príloha č. 3 k VZN č. 3/2023
(6,8 MB - 04.07.2023 - 13x)
Príloha č. 2 k VZN č. 3/2023
(3,9 MB - 04.07.2023 - 11x)
Príloha č. 1 k VZN č. 3/2023
(284,3 KB - 04.07.2023 - 9x)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dobrá Voda č. 3/2023 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda – Zmeny a doplnky č. 5/2022
(184,5 KB - 04.07.2023 - 0x)
Návrh VZN č. 3/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda – Zmeny a doplnky č. 5/2022
(98,3 KB - 31.05.2023 - 54x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o určení školských obvodov základnej školy
(119,1 KB - 30.05.2023 - 36x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2023 o určení školských obvodov základnej školy
(118,8 KB - 11.05.2023 - 78x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
(160,2 KB - 15.12.2022 - 41x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia
(179,0 KB - 15.12.2022 - 40x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 10/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(246,3 KB - 15.12.2022 - 111x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
(159,9 KB - 30.11.2022 - 32x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(244,2 KB - 10.11.2022 - 121x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
(160,0 KB - 07.10.2022 - 40x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach
(175,2 KB - 07.10.2022 - 33x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia
(178,7 KB - 22.09.2022 - 42x)
Návrh VZN č. 8/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
(159,6 KB - 12.09.2022 - 34x)
Návrh VZN č. 7/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach
(174,6 KB - 12.09.2022 - 38x)
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 6/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Dobrá Voda
(488,4 KB - 24.06.2022 - 52x)
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dobrá Voda
(641,4 KB - 24.06.2022 - 37x)
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dobrá Voda
(472,6 KB - 24.06.2022 - 43x)
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Dobrá Voda
(307,9 KB - 24.06.2022 - 49x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda
(517,6 KB - 24.06.2022 - 0x)
Návrh VZN č. 6/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas, alebo na určitom mieste na území obce Dobrá Voda
(490,2 KB - 11.05.2022 - 83x)
Návrh VZN č. 5/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dobrá Voda
(643,0 KB - 11.05.2022 - 61x)
Návrh VZN č. 4/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dobrá Voda
(474,4 KB - 11.05.2022 - 80x)
Návrh VZN č. 3/2022 o udržiavaní čistoty v obci Dobrá Voda
(311,0 KB - 11.05.2022 - 50x)
Návrh VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda
(519,4 KB - 11.05.2022 - 49x)
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia
(179,2 KB - 23.02.2022 - 44x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia
(179,6 KB - 04.02.2022 - 69x)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(242,6 KB - 17.12.2021 - 82x)
Zmena všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
(116,8 KB - 17.12.2021 - 58x)
Zmena všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
(116,6 KB - 17.12.2021 - 61x)
Zmena všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia - návrh
(115,7 KB - 01.12.2021 - 68x)
Zmena všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia - návrh
(115,6 KB - 01.12.2021 - 56x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
(200,4 KB - 26.11.2021 - 74x)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi n
(208,3 KB - 12.10.2021 - 93x)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 4/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
(158,1 KB - 12.10.2021 - 65x)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
(825,1 KB - 24.09.2021 - 64x)