VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 4/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

Obec Dobrá Voda v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady
a podmienky úhrady v školskej jedálni

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli dňa: 23. 09. 2021
Zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 23. 09. 2021
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 24. 09. 2021
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 05. 10. 2021
Pripomienky zasielať
– písomne na adresu: Dobrá Voda 121, 919 54 Dobrá Voda
– elektronicky na adresu: dobravoda.podatelna@gmail.com
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 06. 10. 2021
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní OZ dňa: 11. 10. 2021 schválené uznesením č. 243/2021 11. 10. 2021
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 12. 10. 2021
VZN nadobúda účinnosť dňom: 28. 10. 2021
2
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode sa na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel a predmet
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania.
§ 2
Druhy príspevkov
V školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dobrá Voda sa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania:
– náklady na nákup potravín,
– režijné náklady.
DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY A ICH UHRÁDZANIE
§ 3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním
v zariadení školského stravovania
1. V súlade s § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov.
2. V súlade s uvedeným zákonom MŠVVaŠ SR stanovilo finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín.
3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín. Výška príspevku je nasledovná:
stravník – dieťa / žiak
desiata
obed
olovrant
celodenná strava
MŠ – 3. finančné pásmo
0,38 €
0,90 €
0,26 €
1,54 €
ZŠ I. st. – 3 finančné pásmo

1,21 €

1,21 €
ZŠ II. st. 3 finančné pásmo

1,30 €

1,30 €
stravníci – zamestnanci
Obed
spolu
3. finančné pásmo
1,41 €
1,41 €
4. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov 3,00 € za stravníka na jeden mesiac.
Príspevok na stravovanie:
Školská jedáleň poskytuje obedy na základe Prihlášky na stravovanie deťom a žiakom v 3. finančnom pásme na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov.
3
Podmienky úhrady príspevku:
Príspevok uhrádza zákonný zástupca neplnoletého dieťaťa / žiaka alebo dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a podľa skutočných nákladov na prípravu jedného hlavného jedla s dodržaním odporúčaných výživových dávok pre jednotlivé vekové kategórie v súlade s § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Príspevok sa uhrádza na účet školskej jedálne na základe vystaveného šeku, a to mesačne vopred najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu v ktorom sa stravník bude stravovať.
Zákonný zástupca dieťaťa / žiaka alebo dospelý stravník je okrem čiastkovej úhrady nákladov na nákup potravín podľa určenej výšky povinný prispievať na režijné náklady školskej jedálne paušálny príspevok vo výške 3,00 € mesačne, ak odoberie aspoň jedno jedlo v danom mesiaci.
§4
Odhlásenie zo stravy
Zákonný zástupca dieťaťa / žiaka má povinnosť pre prípad neprítomnosti na výchovno-vzdelávacom procese odhlasovať stravníka zo stravy v súlade s Vyhláškou č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, a to do 14,30 hod. predchádzajúceho dňa. Pri nesplnení tejto povinnosti znáša zákonný zástupca náklady na nákup potravín, a to v prípade, že stravník stravu neodobral. Toto platí aj pre dospelého stravníka v školskej jedálni.
§ 5
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Od 01. 09. 2021 je poskytnutá dotácia na stravu pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ a žiakov základnej školy. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa / žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacej činnosti v zmysle zákona č. 375/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Nárok na dotáciu na stravu má každé vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce so žiadateľom v spoločnej domácnosti, ak si neuplatnil zvýšený daňový bonus (1,7 násobok sumy daňového bonusu). Túto skutočnosť žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením.
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na:
– dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo žiak základnej školy a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov veku a dieťa žije v spoločnej domácnosti podľa osobitného predpisu (táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR),
– každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a žiak, ktorý navštevuje základnú školu a v materskej škole a v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
– dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a žiak, ktorý navštevuje základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.
Na dotáciu na stravu má dieťa / žiak nárok len vtedy, ak je v ten deň prítomný na výchovno-vzdelávacom procese. V prípade že sa nestihne dieťa / žiak odhlásiť zo stravy a nebude prítomný na výchovno-vzdelávacom procese, tak za tento deň dotácia pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ a žiakov základnej školy nie je nárokovateľná a zákonný zástupca dieťaťa / žiaka musí zaplatiť cenu stravného v plnej výške.
4
Dotáciu na stravu pre deti v hmotnej núdzi a detí z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima sa poskytuje v sume 1,30 € za každý stravovací deň.
Dotácia na stravu sa poskytuje na obed a iné jedlo, ale prioritne je určená na zabezpečenie obeda.
Diétne stravovanie a nárok na dotáciu:
Školská jedáleň neposkytuje diétne stravovanie. Dieťaťu, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (potvrdené odborným lekárom), a toto dieťa spĺňa podmienky v § 3 tohto VZN a zúčastňuje sa výchovno-vzdelávacieho procesu, patrí dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Dotáciu vo výške 1,30 € (účelovo určenú na zabezpečenie stravovania) vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi tohto dieťaťa na základe písomnej žiadosti, a to za dni, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu. Za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní.
Podľa § 8 ods. 3 písm. b) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež je povinnosťou prevádzkovateľa zabezpečiť, aby sa do stravovacieho školského zariadenia detí a žiakov, pri ktorých podľa posúdenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo lekára so špecializáciou v príslušnom špecializovanom odbore zdravotný stav žiaka alebo dieťaťa predškolského veku vyžaduje osobitné stravovanie. Pre udelenie výnimky v stravovaní podľa tejto vyhlášky je nutné dodržať podmienky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN.
§ 6
Spoločné záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy osobitne neupravené týmto VZN sa riadia príslušnými ustanoveniami (najmä § 4) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území SR.
2. Na účely tohto VZN sa stravníkom rozumie dieťa / žiak Základnej školy s materskou školou Dobrá Voda, Dobrá Voda 150, 919 54 Dobrá Voda, IČO: 36093815, ako aj dospelá osoba stravujúca sa v školskej jedálni.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode.
4. VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Dobrej Vode uznesením číslo 243/2021 zo dňa 11. 10. 2021.
5. VZN nadobúda účinnosť 28. 10. 2021.
René Blanárik
starosta obce

Príloha č. 1
Donáška stravy do predškolského zariadenia je možná za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:
• rodičia budú stravu pripravovanú v domácnosti podľa možností prispôsobovať pokrmom jedálneho lístka školskej jedálne,
• rodičia budú garantovať zdravotnú nezávadnosť použitých surovín a hotového jedla,
• pokrm sa bude donášať v obaloch použiteľných na zohriatie,
• bude dodržané správne skladovanie prinesenej stravy v skladovacích priestoroch školskej kuchyne (skladovať v samostatnej chladničke, no ak podmienky školskej jedálne nedovoľujú tento postup, je možné skladovať prinesený pokrm vo vyčlenenej časti chladničky školskej jedálne – samostatný priečinok,
• pri manipulácii s prinesenou stravou sú zamestnanci školskej jedálne povinní dodržiavať ustanovenie Vyhlášky MZ SF č. 533/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania (ohrev pokrmu min. na 65 ℃, výdaj pokrmu na čistom stolovom riade),
• zákonný

VZN č. 4_2021 o určení výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov spojených so stravovaním (1)

(Dátum odstránenia: 27.10.2021 23:59)

Print Friendly, PDF & Email