Archív mesiaca: marec 2021

Firma Vytex v Chtelnici – ponuka práce

Firma Vytex v Chtelnici hľadá na TPP skladníka. Ponúkame zaujímavé finančné ohodnotenie, dochádzkový bonus, výkonnostný bonus, koncoročné odmeny, príspevok na dopravu. Pracovná doba od 6:30 do 15:00.  V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. číslo 0948 954 864, alebo sa informujte priamo na firme v Chtelnici od 8:00 do 14:00.  

JARNÁ DERATIZÁCIA – výzva

V Ý Z V A Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. v y z ý v a    n ... viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU_Budova “Reštaurácia a terasa”

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU   Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 158/2020 zo dňa 22.10.2020 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – budova „reštaurácia“,  parc. č. 527/1 vo výmere 502 m2 a vonkajšie ... viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ POZEMKOV _ parc. č. 267/1 a 267/2

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov Obec Dobrá Voda vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce: pozemky – parc.  KN reg. „C“  č. 267/1 – záhrada o výmere 546 m2 a parc.  KN reg. „C“  č. 267/2 – záhrada o výmere 568 m2 v k.ú. Dobrá Voda, obec Dobrá Voda, okres Trnava, zapísaná na LV 1300, vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom. ... viac

Oznámenie OR HAZZ Trnava

Oznámenie OR HAZZ Trnava Jarné upratovanie  Jarné mesiace sú obdobím kedy každý začína s upratovaním svojich záhrad. A práve s upratovaní záhrad prichádza aj problém kam so starou trávou, čí kríkom, ktoré často vypaľujeme a spaľujeme neraz aj spolu s ostatným komunálnym odpadom. Tento spôsob, ako sa zbaviť odpadu, škodí nielen okolitému prostrediu, ale pomalým spôsobom poškodzuje zdravie a v mnohých prípadoch sa končí požiarom a zásahom hasičov. Podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v znení neskorších predpisov sa zakazuje – vypaľovať ... viac