Návrh VZN č. 4/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

Obec Dobrá Voda v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni   Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ... viac

Farské oznamy od 20. do 26.09.2021

Farské oznamy na 25. cezročnú nedeľu    20.09.  ~ 26.09.2021 Poriadok a úmysly sv. omší: Pondelok:    sv. omša nebude Utorok:         sv. omša nebude Streda:         17:00            Valér Dúbrava, manželka Štefánia, synovia a nevesty, č. 172 Štvrtok:        sv. omša nebude Piatok:          18:00            Za Benjamína, rodičov, predkov, živú manželku a deti, č. 336 Sobota:         15:00            Sobášna sv. omša za mladomanželský pár                                          Miroslav Kováč a Katarína Bínovská   ... viac

Zber kuchynského odpadu v obci Dobrá Voda

Obecný úrad Dobrá Voda oznamuje občanom, že po obci budú umiestnené hnedé zberné nádoby na kuchynský odpad a to: bytový dom súp. číslo 405 kultúrny dom súp. číslo 90 areál ZŚ s MŠ súp. číslo 151 Žiadame občanov aby nádoby po vložení kuchynského odpadu zatvárali. Čo patrí a čo nie do zberných nádob na kuchynský odpad.  

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov – parc. č. 267/1 a 267/2

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov Obec Dobrá Voda vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce: pozemky – parc.  KN reg. „C“  č. 267/1 – záhrada o výmere 546 m2 a parc.  KN reg. „C“  č. 267/2 – záhrada o výmere 568 m2 v k.ú. Dobrá Voda, obec Dobrá Voda, okres Trnava, zapísaná na LV 1300, vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom. ... viac

Oznámenie o výrube drevín – parc. č. 1726/4

Obec Dobrá Voda ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.8.2021 začala konanie č. DVO-84/2021 o vydanie súhlasu na výrub  2 ks marhule, 1 ks slivky a 1 ks hrušky, rastúcich na pozemku registra “C”  parc. č.1726/4 v k. ú Dobrá Voda z dôvodu zlého zdravotného stavu drevin. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. ... viac

Pozvánka na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Urbariát_24.9.2021 o 16:00 hod.

Výbor Pozemkového spoločenstva Urbariát  919 54 Dobrá Voda oznamuje svojim podielnikom,     že  sa dňa 24. 9. 2021  o 16.00 hodine v kultúrnom dome na Dobrej Vode bude konať valné zhromaždenie s nasledovným programom:   Otvorenie a schválenie programu Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice Správa o činnosti a hospodárení PSU od posledného VZ Správa dozornej rady od posledného VZ Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019 a 2020 a návrhu rozdelenia zisku Návrh rozpočtu a plánu hlavných úloh na rok 2021 Prerokovanie žiadosti o odčlenenie časti pozemku v RO Mariáš. O tomto bode je možné ... viac
Skip to content