Opatrenia RÚVZ – červená zóna v okrese Trnava od 21.09.2020

Opatrenia Regionálneho ÚVZ SR TRNAVA, z dôvodu že okres Trnava je od pondelka 21.9.2020 na covid semafore v červenej zóne. RUVZ/2020/03372 – Opatrenia pri ohrození verejného zdravia Piatok, 18. september 2020 15:50 Na stiahnutie: http://www.ruvztt.sk/images/stories/2020/aktuality/2020.09.18/2020_03372_OE_Opatrenie[9750].pdf   S účinnosťou od 21. septembra 2020 od 6:00 hod. do odvolania nariaďuje viď info v opatrení.   RUVZ/2020/03371 – Opatrenie – Zákaz návštev Trnava Piatok, 18. september 2020 15:15 Na stiahnutie tu: http://www.ruvztt.sk/images/stories/2020/aktuality/2020.09.18/Opatrenie_zakaz_navstev_Trnava.pdf (Dátum odstránenia: 31.10.2020 23:59)

Farské oznamy 21.09. – 27.09.2020

Farské oznamy na 25. cezročnú nedeľu   21.09.2020  ~ 27.09. 2020 Poriadok a úmysly sv. omší: Pondelok:    18:00            Emil a Gizela Horváthovci, č. 307 Utorok:         18:00            Ján a Mária Gajdošíkovci, syn Ján a rodičia, č. 365 Streda:          sv. omša nebude Štvrtok:        18:00            Filoména a Ján Machovci, dcéra Mária Práznovská a manžel Jozef, č.365 Piatok:          18:00            Benjamín Holeš, rodičia, predkovia a živá manželka a deti, č. 336 Sobota:         sv. omša nebude Nedeľa:         08:00            Na úmysel otca arcibiskupa                     10:00            Za veriacich V týždni si pripomíname: ... viac

Poštový úrad v Dobrej Vode_23.9. a 25.9.2020

Slovenská pošta oznamuje občanom, že poštový úrad v Dobrej Vode bude dňa 23.9.2020, t. j. v stredu z prevádzkových dôvodov otvorený v čase od 13:30 do 17:00 hod. a dňa 25.9.2020, t. j. v piatok bude poštový úrad celý deň zatvorený. Dennú tlač si môžu občania v uvedené dni zakúpiť do 08:30 hod. Ďakujeme za pochopenie (Dátum odstránenia: 25.09.2020 23:59)

Opatrenie ÚVZ 17.09.2020_prevádzky a hromadné podujatia

Opatrenie prevádzky a hromadné podujatia v prílohe: opatrenie_prevadzky_a_HP_16_09     Zhrnutie dôležitých informácií: S účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. V prípade hromadných podujatí športovej či kultúrnej povahy sa ... viac

Opatrenia ÚVZ SR_platné od 16.09.2020

Po zasadnutí panedemickej komisie zo dňa 11.09.2020 – informácie ÚVZ SR oficiálne zverejnené  na: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4450:zasadala-pandemicka-komisia-budu-sa-meni-niektore-opatrenia&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153 Od stredy 16. 9. sa na celom území Slovenska obmedzí organizácia hromadných podujatí v hoteloch a prevádzkach verejného stravovania s výnimkou svadobných hostín a karov. ·        Predĺži sa povinnosť nosiť rúška na 2. stupni základných škôl a na stredných školách minimálne do konca septembra. Komisia zároveň odporúča, aby rúška nosili v triedach aj žiaci na prvom stupni základnej školy. Pri nosení rúšok v školách budú platiť rovnaké pravidlá ako doteraz. Podrobnosti nájdete tu: ... viac

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy

Trnavský samosprávny kraj ako objednávateľ dopravných služieb v kraji vyzýva za účelom efektívnejšieho využívania verejnej dopravy k pripomienkovaniu platných cestovných poriadkov. Požiadavky od obecných úradov a cestujúcej verejnosti je možné zasielať v dňoch 14.-30.9.2020. Bližšie informácie v priloženom súbore: zmeny cp – pripomienky 2020-1       (Dátum odstránenia: 30.09.2020 23:59)

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov – parc. č. 267/1 a 267/2

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov   Obec Dobrá Voda vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce: pozemky – parc.  KN reg. „C“  č. 267/1 – záhrada o výmere 546 m2 a parc.  KN reg. „C“  č. 267/2 – záhrada o výmere 568 m2 v k.ú. Dobrá Voda, obec Dobrá Voda, okres Trnava, zapísaná na LV 1300, vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálnym ... viac

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku – parc. č. 249/1

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov   Obec Dobrá Voda vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce: pozemok – parc.  KN reg. „C“  č. 249/1 – záhrada o výmere 407 m2 v k.ú. Dobrá Voda, obec Dobrá Voda, okres Trnava, zapísaná na LV 1300, vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom. V zmysle platného územného plánu Obce Dobrá Voda je pozemok na individuálnu ... viac
Skip to content