Oznam ZŠ s MŠ Dobrá Voda – Dištančné vzdelávanie pokračuje

Deti a žiaci sa od pondelka 18.1.2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Návšteva materských škôl a školských klubov detí tak bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice.

MUDr. Čermáková – oznam pre pacientov

MUDr. Čermáková oznamuje svojim pacientom, že vzhľadom na zhoršenú pandemickú situáciu je možná návšteva v ordinácii iba po telefonickom dohovore. Je potrebné využívať v prvom rade e-mail, telefón, prípadne poštovú schránku. Kontakt na ambulanciu je: 033/5575107, email: oadechtice@gmail.com. Za pochopenie ďakujeme.   (Dátum odstránenia: 28.02.2021 14:58)

Obecný úrad Dobrá Voda_zatvorený až do odvolania

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude zatvorený až do odvolania z dôvodu aktuálnej situácie s covid-19. Žiadame občanov, aby využívali elektronickú komunikáciu voči obci. V súrnych prípadoch nás môžete kontaktovať na tel. č. 033/5575004, 0905/739465. E-mail: dobravoda.podatelna@gmail.com, dobravoda.starosta@gmail.com, dobravoda.dane@gmail.com. Za pochopenie ďakujeme.

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov_parc. č. 267/1 a 267/2

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov Obec Dobrá Voda vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce: pozemky – parc.  KN reg. „C“  č. 267/1 – záhrada o výmere 546 m2 a parc.  KN reg. „C“  č. 267/2 – záhrada o výmere 568 m2 v k.ú. Dobrá Voda, obec Dobrá Voda, okres Trnava, zapísaná na LV 1300, vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom. ... viac

PODROBNOSTI O PREDSVIATOČNOM REŽIME PREVÁDZOK

PODROBNOSTI O PREDSVIATOČNOM REŽIME PREVÁDZOK Prehľad najdôležitejších zmien vo vyhláške k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí: Od piatka 11. decembra už nebude povolené podávať jedlá a nápoje v exteriérových častiach prevádzok. Bližšie informácie nájdete v dokumente nižšie. Autoškoly budú môcť od 11. decembra vyučovať dištančnou formou. Podmienky pre lyžiarske vleky a lanovky s účinnosťou od 14. decembra: maximálna kapacita kabínkovej lanovky bude stanovená na jednu osobu alebo členov spoločnej domácnosti všetky osoby staršie ako 10 rokov, ktoré ich využívajú, budú musieť mať negatívne výsledky ... viac
Skip to content