Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16.06.2021 o 17:30 hod.

   P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode zvolaného na základe zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 16.6.2021 o 17.30 h v  zasadacej miestnosti Obecného úradu Dobrá Voda   Program zasadnutia Otvorenie zasadnutia Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  OZ  Dobrá Voda Zámer predaja pozemku obce Dobrá Voda – parc. č. 494/177 a 494/178 Zámer predaja pozemku obce Dobrá Voda – parc. č. 494/179 ... viac

Farské oznamy 07.06. – 13.06.2021

                                   Farské oznamy na 10. cezročnú nedeľu  07.06.  ~ 13.06.2021  Poriadok a úmysly sv. omší: Pondelok:    sv. omša nebude Utorok:         18:00            Zomrelá rodina Mikuláša a Ervíny Fujalovcov Streda:          18:00            Za Božiu pomoc a uzdravenie Štvrtok:        sv. omša nebude Piatok:          18:00            Na môj úmysel Sobota:         18:00            Silvester Benedikovič, manželka Jozefína, syn Jaroš a rodičia, č. 4                   Nedeľa:         08:00            Na môj úmysel                                                   10:00            Za veriacich V týždni si pripomíname: Streda:                      Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi Piatok:                      Neprikázaný sviatok ... viac

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov – parc. č. 267/1 a 267/2

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov Obec Dobrá Voda vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce: pozemky – parc.  KN reg. „C“  č. 267/1 – záhrada o výmere 546 m2 a parc.  KN reg. „C“  č. 267/2 – záhrada o výmere 568 m2 v k.ú. Dobrá Voda, obec Dobrá Voda, okres Trnava, zapísaná na LV 1300, vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom. ... viac

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE DOBRÁ VODA č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda

N á v r h OBCE DOBRÁ VODA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda   Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 01.06.2021 Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 01.06.2021 Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 01.06.2021 Dátum ukončenia pripomienkového konania: 16.06.2021 Pripomienky zasielať   – písomne na adresu: Obec Dobrá Voda, ... viac

Asistované sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.   Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021, termín bol určený rozhodnutím predsedu Štatistického úradu SR.  Termín odobril Úrad verejného zdravotníctva SR. Podmienkou je aj to, aby sa nezhoršila pandemická situácia. Aktuálne sa realizuje príprava asistovaného sčítania v obciach, čo predstavuje najmä zriadenie kontaktných miest a vyškolenie asistentov. Asistované sčítanie je určené predovšetkým pre digitálne vylúčených obyvateľov, to znamená pre tých, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemohli sčítať sami prostredníctvom elektronického formulára. Ide ... viac

Zvoz papiera z domácností – harmonogram

FCC Trnava oznamuje občanom, že v termínoch: 06.05.2021                              23.9.2021 29.07.2021                              18.11.2021 vykoná v našej obci zvoz papiera z domácností. Papier /letáky, noviny, časopisy, kancelársky papier a rozrezané kartóny/ vložte do plastových vriec a v uvedenom termíne ich vyložte pred dom. Frekvencia zvozu 1100 l nádob umiestnených po obci  zostáva nezmenená. (Dátum odstránenia: 31.12.2021 23:59)

TAVOS, a. s. Trnava – upozornenie

Trnavská vodárenská spoločnosť dôrazne upozorňuje vlastníkov  nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, na povinnosť  pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a následne uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou  TAVOS. Nepripojením sa na verejnú kanalizáciu sa dopúšťate priestupku /zák. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zák. č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach/  a môže Vám byť uložená pokuta. Využite možnosť, ktorou Predstavenstvo spoločnosti TAVOS, a. s. rozhodlo o predĺžení lehoty na podanie generálneho pardonu a umožnilo obyvateľom, aby si  bez finančného postihu mohli zlegalizovať svoje napojenia na ... viac

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2020

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2019 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 pre obec Dobrá Voda je 21,54 %. (Dátum odstránenia: 28.02.2022 20:59)
Skip to content