Oznámenie OR HAZZ Trnava

Oznámenie OR HAZZ Trnava Jarné upratovanie  Jarné mesiace sú obdobím kedy každý začína s upratovaním svojich záhrad. A práve s upratovaní záhrad prichádza aj problém kam so starou trávou, čí kríkom, ktoré často vypaľujeme a spaľujeme neraz aj spolu s ostatným komunálnym odpadom. Tento spôsob, ako sa zbaviť odpadu, škodí nielen okolitému prostrediu, ale pomalým spôsobom poškodzuje zdravie a v mnohých prípadoch sa končí požiarom a zásahom hasičov. Podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v znení neskorších predpisov sa zakazuje – vypaľovať ... viac

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2020

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2019 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 pre obec Dobrá Voda je 21,54 %. (Dátum odstránenia: 28.02.2022 20:59)

Predchádzajme požiarom!!! – oznam

Z dôvodu častého výskytu požiarov  v rodinných domoch v našej obci, zapríčinených vznietením sa komína, dôrazne upozorňujeme občanov na povinnosť pravidelného odborného čistenia komínov. Predídete tým vzniku požiaru, ochránite tým život a majetok svoj, svojich blízkych, ako aj svojich susedov.  (Dátum odstránenia: 30.04.2021 12:02)

ZŠ s MŠ Dobrá Voda – návrat detí do škôl _NOVÝ OZNAM!

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci ! Na základe uznesenia vlády SR zo dňa 5.2. 2021 a schváleného COVID AUTOMATU sa školy v čiernych okresoch neotvoria. Takže ani naša škola a materská škola neobnoví prezenčnú formu vyučovania, keďže sa okres Trnava nachádza v čiernej zóne. Výchovno – vzdelávací proces bude aj naďalej prebiehať dištančnou formou. Je nám ľúto týchto protichodných vyjadrení, ale neustále sa menia pokyny, ktoré sme povinní dodržiavať.   riaditeľka ZŠ s MŠ

OcÚ Dobrá Voda – zatvorený

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude zatvorený až do odvolania z dôvodu epidemiologickej situácie. Žiadame občanov, aby využívali elektronickú komunikáciu voči obci. V súrnych prípadoch nás môžete kontaktovať na tel. č. 033/5575004, 0905/739465, 0917/789773. E-mail: dobravoda.podatelna@gmail.com, dobravoda.starosta@gmail.com, dobravoda.dane@gmail.com. Za pochopenie ďakujeme.
Skip to content